Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Eindhoven

Delegatie- en mandaatlijst Metropoolregio Eindhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Eindhoven
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatie- en mandaatlijst Metropoolregio Eindhoven
CiteertitelDelegatie- en mandaatlijst Metropoolregio Eindhoven
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1) Lees voor Regioraad Algemeen Bestuur. 2) De verwijzingen naar 'de directeur van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven' zijn tijdelijk vervangen door verwijzingen naar 'de interim manager van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015Onbekend

13-04-2015

Blad gemeenschappelijke regeling

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie- en mandaatlijst Metropoolregio Eindhoven

 

 

INLEIDING

 

Binnen de Metropoolregio Eindhoven wordt gebruik gemaakt van mandatering van bevoegdheden, op het niveau van het bestuur.

Om de medewerkers van de Metropoolregio Eindhoven een duidelijk beeld te geven van de actuele bevoegdheden deze delegatie- en mandaatlijst Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Deze lijst bevat een overzicht van de door het Algemeen Bestuur via delegatie overgedragen bevoegdheden en van alle in de organisatie afgegeven mandaten. De per geval gegeven instructies en/ of bijzonderheden zijn eveneens opgenomen. De lijst bevat niet de besluiten zélf. De lijst is bedoeld voor intern gebruik voor medewerkers van de Metropoolregio Eindhoven.

 

Per 25-06-2007 is het mandaatgedeelte van de delegatie- en mandaatlijst SRE geactualiseerd. Deze is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

Eind 2003 is door het Dagelijks Bestuur een “Mandaatregeling SRE” vastgesteld.

Vanwege de reorganisatie van SRE naar de Metropoolregio Eindhoven en afschaffing van de WGR+ taken, vervangt deze lijst de voorgaande delegatie- en mandaatlijst van het voormalige SRE.

 

Deze regeling bevat de spelregels omtrent mandaat (bepalingen over de omvang van het mandaat, wanneer geen mandaat kan worden verleend, de ondertekening in geval van mandaat en de vervanging). Daarnaast zijn de bepalingen uit hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht over delegatie en mandaat van belang.

 

Delegatie

Onder delegatie wordt verstaan het overdragen door een bestuursorgaan (meestal het Algemeen Bestuur) van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander (meestal het Dagelijks Bestuur of een portefeuillehouder). Delegatie geschiedt niet aan ondergeschikten. De overgedragen bevoegdheid wordt onder eigen verantwoordelijkheid uitgeoefend. Anders dan bij mandaat gaat dus bij delegatie ook de verantwoordelijkheid over en het bestuursorgaan dat een bevoegdheid heeft gedelegeerd kan zelf deze bevoegdheid niet meer uitoefenen. Voor delegatie is een wettelijke grondslag vereist. Bij een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid is genomen, dient het besluit tot delegatie en de vindplaats vermeld te worden.

 

Mandaat

Mandaat houdt in dat een bestuursorgaan (het Dagelijks Bestuur) een ander (de ambtenaar) machtigt tot het in zijn naam en onder zijn juridische verantwoordelijkheid uitoefenen van een aan hem toekomende bevoegdheid. De mandaatgever blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid in voorkomende gevallen zelf uit te oefenen. Te onderscheiden zijn:

 

Afdoeningsmandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Handelt de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid, dan geldt het besluit als een besluit van de mandaatgever en heeft het dezelfde juridische consequenties. De mandaatgever blijft wel bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen.

 

Ondertekeningsmandaat

Bij een ondertekeningsmandaat spreekt het bestuursorgaan zich uit over de inhoud van het besluit en alleen de ondertekening daarvan is gemandateerd.

 

Ondermandaat

Een gemandateerde kan op zijn beurt mandaat verlenen aan een ander. Voor dit ondermandaat is de toestemming van de oorspronkelijke mandaatverlener noodzakelijk.