Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale uitvoeringsdienst Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDelegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015
CiteertitelDelegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 1a lid 1 sub d en hoofdstuk III van de Wet openbaarheid bestuur
 3. artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2015Nieuwe regeling

29-06-2015

Elektronisch publicatieblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015

Het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

 • -

  afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 1a lid 1 sub d en hoofdstuk III van de Wet openbaarheid bestuur;

 • -

  artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland;

 

Besluit vast te stellen:

het Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015.

Artikel 1: Begripsbepaling

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland is van toepassing op dit besluit.

Artikel 2: Wob-verzoeken

Het beslissen inzake aangelegenheden op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur gericht aan het algemeen bestuur geschiedt door het dagelijks bestuur.

Artikel 3: Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de in artikel 2 genoemde aan hem gedelegeerde bevoegdheid in mandaat opdragen aan de directeur.

 • 2.

  De directeur kan de in artikel 2 genoemde aan hem gemandateerde bevoegdheid in ondermandaat opdragen aan het overig personeel, werkzaam bij de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.

 • 3.

  Een mandaat wordt schriftelijk gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2015.

Artikel 5: Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Op die datum wordt het Delegatiebesluit Wob RUD Zeeland 2013 ingetrokken.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van RUD Zeeland op 29 juni 2015.

De voorzitter,

A.van der Maas

De secretaris,

ing. A. van Leeuwen MPA