Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Besluit Reiskosten - Woonwerkverkeer MRDH 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Rotterdam Den Haag
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit Reiskosten - Woonwerkverkeer MRDH 2015
CiteertitelBesluit reiskosten woon-werkverkeer MRDH 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

19-12-2014

Gemeentebladen deelnemende gemeenten

1744

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Reiskosten - Woonwerkverkeer MRDH 2015

Het algmeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag,

 

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 december 2014;

 

Overwegende:

 • -

  dat voor medewerkers in dienst van de MRHD de rechtspositionele arbeidsvoorwaarden van de gemeente Rotterdam gelden;

 • -

  dat de reiskostenvergoeding van de gemeente Rotterdam zich beperkt tot de grenzen van de gemeente Rotterdam;

 • -

  dat dit tot een ongewenst onredelijke situatie zou leiden bij medewerkers in dienst van de qua oppervlakte veel grotere MRDH;

 • -

  dat derhalve behoefte is aan een van de Rotterdamse regeling afwijkende reiskostenvergoeding voor medewerkers in dienst van de MRDH;

   

Besluit:

 

vast te stellen het hierna volgende besluit reiskosten woon-werkverkeer:

Artikel 1

De ambtenaar die dagelijks met het openbaar vervoer van zijn woonhuis naar de plaats van tewerkstelling reist, krijgt voor dat doel een openbaar vervoer abonnement 2e klasse.

Artikel 2
 • 1.

  De ambtenaar die dagelijks met de fiets van zijn woonhuis naar de plaats van tewerkstelling of naar een halte of station reist om vervolgens per openbaar vervoer verder te reizen, kan voor dat doel, eens per drie jaar, een fiets aanschaffen die voor een vergoeding in aanmerking komt van de aanschafprijs tot maximaal van maximaal

  € 749,00 en voor extra faciliteiten tot maximaal € 250,00.

 • 2.

  Indien op minder dan 4 dagen per week wordt gewerkt, wordt de vergoeding, bedoeld in het eerste lid naar evenredigheid verminderd.

 • 3.

  De tegemoetkoming wordt toegekend met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de ambtenaar deze vergoeding heeft aangevraagd.

Artikel 3
 • 1.

  Artikel 5a en artikel 5b van het besluit "kostenvergoedingen" van de gemeente Rotterdam komen voor medewerkers in dienst van de MRDH te vervallen.

 • 2.

  Medewerkers die voor 1 januari 2005 reeds werkzaam waren bij de stadsregio Rotterdam en op grond daarvan een vergoeding op basis van artikel 5b van het Besluit kostenvergoeding van de gemeente Rotterdam ontvingen, behouden het recht op voortzetting van deze vergoeding.

 • 3.

  Indien de in lid 1 genoemde medewerkers gebruik wensen te maken van de vergoeding uit artikel 2, eerste lid, komt het recht op voortzetting op grond van dit artikel te vervallen.

 • 4.

  Samenloop van een vergoeding op basis van de artikelen 2 en 3, tweede lid, van dit besluit is niet mogelijk.

Artikel 4

Dit besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit reiskosten woon-werkverkeer MRDH 2015".

 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 19 december 2014

de secretaris,

mr. M.J. Toet

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

Toelichting Rechtspositie en Arbeidsvoorwaarden

De voorzitter van het Kernteam Metropoolregio Rotterdam Den Haag, mevrouw mr. drs. A.W.M. Bertram, en de kwartiermaker Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de heer mr. M.J. Toet, in deze gemachtigd door het bestuursforum Metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn met de vakbonden het volgende overeengekomen:

 

Voor de ambtenaren in dienst van de MRDH zijn de rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden van de gemeente Rotterdam van toepassing voor wat betreft de reiskostenvergoeding de regeling van de stadsregio Rotterdam, onverlet de mogelijkheid na tot standkoming van de MRDH daarvan afwijkende rechtspositieregeling en arbeidsvoorwaarden vast te stellen.

Voor wat de reiskosten betreft is het hoofdprincipe vergoeding woon-werkverkeer per openbaar vervoer en per fiets.

 

De functie in het functieboek MRDH zijn gewaardeerd op basis van de normfuncties uit het normbestand van HR21, er is een eigen conversietabel. (schalentoedelingssysteem bezoldigingsniveau) De rechtspositie Rotterdam wordt op dit punt eveneens niet gevolgd.