Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeenschappelijke regeling BSR
  2. Sectorale arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-201515-11-2018Nieuwe regeling

07-10-2015

website BSR

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR

Aanwijzing medewerkers van Aquon, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, als onbezoldigd BSR-ambtenaar en tevens als ambtenaar BSR in de zin van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (GR BSR)

Elektronisch BSR-blad nummer 2015-3 12 oktober 2015

 

Officiële bekendmaking

Het dagelijks bestuur van BSR maakt bekend dat zij in haar vergadering van 7 oktober 2015 2 medewerkers van Aquon, gevestigd te ’s-Hertogenbosch, als onbezoldigd BSR-ambtenaar en tevens als ambtenaar BSR in de zin van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (GR BSR) heeft aangewezen. Voornoemd aanwijsbesluit treedt met ingang van de eerstvolgende dag na die van bekendmaking in werking. Het besluit is op de website van BSR geplaatst en ligt ter inzage op het kantoor van BSR aan De Blomboogerd 1, 4003 BX te Tiel. Op verzoek kan kosteloos een afschrift van het besluit worden opgevraagd bij het dagelijks bestuur van BSR (Postbus 18, 4000 AA Tiel).

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 7 oktober 2015.

H.C. van Oorschot                                       G.M. Scholtus

Voorzitter                                                   Directeur