Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
CiteertitelHandhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 8b vn de Participatiewet en artikel 35 van de IOAW en IOAZ

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Onbekend

30-06-2015

Weekblad Westvoorne en GVOP

112979/113005

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Raadsbesluit 2015

Nr. 112979/113005

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 mei 2015

gelet op artikel 8b van de Participatiewet;

gelet op artikel 35 IOAW;

gelet op artikel 35 IOAZ

B E S L U I T:

 • 1.

  Per 1 juli 2015 In te trekken: de handhavingsverordening Wet Werk en Bijstand 2010, de handhavingsverordening IOAW en IOAZ, de Handhavingsverordening Wet investeren in jongeren.

 • 2.

  Vast te stellen de handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   belanghebbende: de persoon die bijstand ontvangt of heeft ontvangen, indien het een gehuwde betreft, wordt onder de uitkeringsgerechtigde elk van de echtgenoten verstaan;

  • b.

   bestandsvergelijking: het vergelijken van bestanden van publiekrechtelijke organisaties;

  • c.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;

  • d.

   de wet: Participatiewet;

  • e.

   IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

  • f.

   IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

  • g.

   samenloopsignaal: een signaal van het Inlichtingenbureau wanneer een cliënt over meerdere inkomstenbronnen beschikt;

  • h.

   sociaal rechercheur: een ambtenaar met bijzondere opsporingsbevoegdheden, belast met het voorkomen en bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik van gemeentelijke uitkeringen ingevolgde de Participatiewet, IOAW en IOAZ.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Suwi) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Taak van het college

 • 1.

  Het college stelt een beleidsplan Hoogwaardig Handhaven vast, waarin, binnen de kaders van deze verordening, beleid wordt geformuleerd van het financiële beheer voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

 • 2.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

Hoofdstuk 2: Preventie

Artikel 3 Voorlichting en optimaliseren dienstverlening

Het college tracht fraude te voorkomen door een optimale dienstverlening te bewerkstelligen en door de belanghebbende vroegtijdig te informeren over zijn rechten en plichten en de gevolgen van fraude.

Hoofdstuk 3: Controle en opsporing

Artikel 4

Controle

 • 1.

  Het college verricht onderzoek naar de recht- en doelmatigheid van de bijstandsuitkering, alsmede de reden van beëindiging van de uitkering, neemt op basis daarvan besluiten tot de rechtmatigheid van de uitkering en de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

 • 2.

  Het college verifieert en valideert de door de belanghebbende verstrekte gegevens.

 • 3.

  Het college voert periodiek bestandsvergelijkingen uit en onderzoekt daaruit voortkomende samenloopsignalen.

Artikel 5

Opsporing

Het college kan bij het verrichten van onderzoek een sociaal rechercheur inschakelen.

Hoofdstuk 4: Gevolgen van fraude

Artikel 6

Verlaging van de bijstandsuitkering

Het college verlaagt de uitkering met toepassing van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Westvoorne 2015.

.

Artikel 7

Aangifte bij Openbaar Ministerie

Het college doet aangifte bij het Openbaar Ministerie in die zaken, waarin gelet op de richtlijnen van het OM strafrechtelijk optreden aangewezen is.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 8

Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, als toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 9

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015.

Artikel 10

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 30 juni 2015

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,