Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verzamelverordening Wurk en Ynkommen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerzamelverordening Wurk en Ynkommen 2015
CiteertitelVerzamelverordening Wurk en Ynkommen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Gemeentewet, art. 147, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-201501-01-2015Betreft (aard van de wijziging) Het betreft een wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Ferwerderadiel 2015, de verordening Lauwersregeling en de Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Met deze verzamelverordening worden tekstuele tekortkomingen en technische omissies uit genoemde verordeningen hersteld.

18-06-2015

GVOP, 2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verzamelverordening Wurk en Ynkommen 2015

 

 

 

 

Artikel I – Wijziging van de Afstemmingsverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz

 

De Afstemmingsverordening Participatiewet Ioaw en Ioaz gemeente Ferwerderadiel 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 4, vierde lid wordt ‘artikel 7, artikel 8’ vervangen door ‘artikel 7 en artikel 8’.

 

B

Aan artikel 6 worden een derde en vierde lid toegevoegd, luidende:

“3. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel a, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 ‘bijstandsnorm’ worden gelezen als ‘bijstandsnorm inclusief de op grond van artikel 12 van de Participatiewet verleende bijzondere bijstand’.

4. Bij toepassing van het tweede lid, onderdeel b, moet in de hoofdstukken 2, 3 en 4 ‘bijstandsnorm’ worden gelezen als ‘de verleende bijzondere bijstand’.”

 

C

Artikel 16, derde lid komt te luiden: “Als een belanghebbende zich binnen twaalf maanden na bekendmaking van een besluit waarmee een verlaging is toegepast vanwege een gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet, opnieuw schuldig maakt aan een verwijtbare gedraging als bedoeld in artikel 18, vierde lid, van de Participatiewet, bedraagt de verlaging honderd procent van de bijstandsnorm gedurende:

a.

anderhalve maand bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdelen b, f en g van de Participatiewet;

b.

drie maanden bij gedragingen als bedoeld in artikel 18, vierde lid, onderdelen a, c, d, e en h van de Participatiewet.”

Artikel II – Wijziging van de verordening Lauwersregeling

 

De verordening Lauwersregeling wordt als volgt gewijzigd:

 

 

A

Artikel 1, lid 2, sub c komt te luiden:

Inkomen: inkomsten uit of in verband met arbeid, socialezekerheidsuitkeringen, uitkeringen tot levensonderhoud op grond van Boek 1 van het Burgerlijk wetboek, voorlopige teruggave of teruggave van inkomstenbelasting, loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen als bedoeld in artikel 43 van de Zorgverzekeringswet dan wel inkomsten die naar hun aard met deze inkomsten en uitkeringen overeenkomen.

 

B

Artikel 1, lid 2, sub f komt te luiden:

Tegemoetkoming: de bijdrage bedoeld in artikel 3 van deze verordening

 

C

In artikel 4 lid 5 wordt ‘9’ vervangen door ‘8’.

 

D

Artikel 6 lid 5 komt te luiden:

Bij toepassing van het vierde lid zijn het eerste, tweede en derde lid niet van toepassing.

Artikel III – Wijziging van de verordening Individuele Inkomenstoeslag

 

De verordening Individuele Inkomenstoeslag Ferwerderadiel 2015 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

In artikel 4, eerste lid, onderdeel b wordt ‘wet’ vervangen door ‘wet’

 

B

In artikel 4, tweede lid wordt ‘110%’ vervangen door ‘100%’.

 

C

In artikel 5 vervalt de tekst ‘bedoeld in het eerste lid’.

Artikel IV – Citeertitel en inwerkingtreding

1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verzamelverordening Wurk en Ynkommen 2015.

2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie van deze verordening en werkt terug tot 1 januari 2015.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 juni 2015.

,voorzitter.

,griffier.

Toelichting algemeen

De raad heeft een aantal verordening vastgesteld op basis van de Participatiewet. Bij nadere controle blijken deze verordeningen een aantal tekstuele en technische omissies te bevatten. Deze hebben geen gevolgen gehad voor de uitvoering van de verordeningen. Met deze verzamelverordening worden deze tekortkomingen hersteld.

 

Toelichting artikelsgewijs

 

Artikel I – Wijziging van de Afstemmingsverordening

 

Onderdeel A: De komma wordt vervangen door het woord “en”.

 

Onderdeel B: In artikel 6, tweede lid is bepaald dat een verlaging kan worden toegepast op de bijzondere bijstand als de verwijtbare gedraging van de belanghebbende daar in relatie tot zijn recht op bijzondere bijstand daartoe aanleiding geeft. In de verordening is bepaald dat de verlaging wordt vastgesteld op een percentage van de bijstandsnorm. Bij bijzondere bijstand is er geen sprake van een vast normbedrag. Door deze toevoeging wordt de bijstand afgestemd als een percentage van de verleende bijzondere bijstand.

 

Onderdeel C: Het derde lid van artikel 16 bevat geen periode-aanduiding voor verlaging van de bijstandsnorm wegens recidive wegens schending van een geüniformeerde verplichtingen. Artikel 18, zesde lid van de wet geeft de marges van deze periode aan. De periode moet langer zijn dan de verlaging bij de eerste schending, maar maximaal drie maanden. In artikel 10 van de verordening is de duur van de verlaging bij schending van een geüniformeerde verplichting vastgelegd: één maand voor een lichte overtreding (niet ingeschreven staan bij een uitzendbureau, verkrijgen en behouden van kennis en vaardigheden, en kleding, persoonlijke verzorging of gedrag), en twee maanden voor een zware overtreding (aanvaarden of behouden van algemeen geaccepteerde arbeid, verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid vóór verhuizing, reisduur, bereid zijn te verhuizen en gebruik maken van door het college aangeboden voorzieningen). Binnen de marges van artikel 18, zesde lid van de wet wordt de periode van verlaging anderhalf, respectievelijk drie maanden. Bij een derde, vierde en volgende schending van een geüniformeerde arbeidsverplichting, telkens binnen twaalf maanden na oplegging van de vorige maatregel, bedraagt de verlaging honderd procent gedurende drie maanden (artikel 18, zevende en achtste lid, van de Participatiewet).

 

Artikel II – Wijziging van de verordening Lauwersregeling

 

Onderdeel A: De tekst ‘inkomsten die’ is toegevoegd aan het laatste zinsdeel.

 

Onderdeel B: Verwezen wordt naar hoofdstuk 3 van de verordening. Bedoeld is een verwijzing naar artikel 3 van de verordening op te nemen.

 

Onderdeel C: Het vijfde lid verwijst naar artikel 9 waar dit artikel 8 (vergoeding ID-bewijs) had moeten zijn.

 

Onderdeel D: Het eerste lid van artikel 6 bepaalt dat de tegemoetkoming plaatsvindt op een bankrekening ten name van de aanvrager. In het vierde lid is bepaald dat het college de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk aan derden of in natura betalen. In dat geval is ook het eerste lid niet van toepassing, daarom wordt hier ook het eerste lid niet van toepassing verklaard bij gehele of gedeeltelijke betaling aan derden.

 

 

Artikel III – Wijziging van de verordening Individuele Inkomenstoeslag

 

Onderdeel A: Dit onderdeel behoeft geen nadere toelichting.

 

Onderdeel B: In artikel 3 is het criterium ‘laag inkomen’ vastgesteld op 100% van de toepasselijke bijstandsnorm. Het tweede lid van artikel 4 stelt een afbouwregeling vast voor gevallen waarbij het inkomen hoger is dan de toepasselijke bijstandsnorm, maar lager dan dat inkomen vermeerderd met de inkomenstoeslag. De inkomenstoeslag wordt dan verminderd met het verschil op jaarbasis tussen het inkomen op de peildatum en de bijstandsnorm. In dit lid is abusievelijk een percentage van 110 opgenomen waar dat 100 had moeten zijn.

 

Onderdeel C: Artikel 5 bevat geen eerste lid. Daarom wordt de verwijzing daarnaar verwijderd.

 

 

Artikel IV – Citeertitel en inwerkingtreding

 

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.