Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Verordening op de fractieondersteuning 2015 voor de gemeente Voerendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning 2015 voor de gemeente Voerendaal
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning 2015 voor de gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuursorganen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt gedeeltelijk de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-201502-07-2015Nieuwe regeling

02-07-2015

Weekblad 1Voerendaal, 15 juli 2015

2015 / 4 / 4

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractieondersteuning 2015 voor de gemeente Voerendaal

 

 

Artikel 1 Bijdrage

 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 400,= voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 175,= per raadszetel.

Artikel 2 Bestemming

 • 1.

  De aan elke fractie verstrekte bijdrage is bestemd ter dekking van kosten of uitgaven van de bijbehorende fractie in een kalenderjaar, met als doel het functioneren van de fractie te bevorderen.

 • 2.

  De bijdrage die aan de fractie is verstrekt, mag niet gebruikt worden ter bekostiging van uitgaven waarvoor de leden van de fractie een vergoeding (kunnen) ontvangen op grond van:

  • a.

   het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, of

  • b.

   de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007.

Artikel 3 Voorschot

 • 1.

  De bijdrage wordt in principe in één termijn vóór 31 maart als voorschot van een kalenderjaar verstrekt aan de fractie door overmaking op een door de fractie aan te geven rekeningnummer onder vermelding van de fractienaam.

 • 2.

  Het voorschot wordt verrekend met in enig kalenderjaar teveel ontvangen voorschotten. Een te veel ontvangen voorschot is het verschil tussen een ontvangen voorschot in een kalenderjaar en het totaal van het in artikel 6 ingediende verantwoording van dat betreffende kalenderjaar.

 • 3.

  In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden.

Artikel 4 Wijziging bijdrage

 • 1.

  Met ingang van de eerste dag van de volgende maand na de verkiezingen wordt het bedrag van de financiële bijdrage aangepast overeenkomstig de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat kalenderjaar.

 • 2.

  Indien tijdens de zittingsduur een of meer raadsleden, die deel uitmaken van een fractie, na mededeling aan de voorzitter van de raad als zelfstandige fractie gaan optreden,hebben zij, met ingang van de eerste van de maand volgende op die, waarin de mededeling is gedaan, slechts aanspraak op dat deel van de tegemoetkoming dat gevormd wordt door de vergoeding per fractielid zijnde 175 euro naar rato van het aantal resterende maanden van dat jaar, tenzij het geld is uitgegeven.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

 • 4.

  Ontstaat een nieuwe fractie door samenvoeging van fracties, dan is de bijdrage aan de nieuwgevormde fractie gelijk aan de bijdragen aan de oorspronkelijke fracties.

 • 5.

  Indien een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

 • 6.

  Indien een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.

 • 7.

  Indien een fractie als gevolg van verkiezingen of anderszins ophoudt te bestaan, wordt het restant door de fractie teruggestort naar de gemeente.

Artikel 5 Verantwoording

 • 1.

  Elke fractie legt vóór 1 februari van elk jaar verantwoording af aan de raad over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning van het voorafgaande jaar door overlegging van de betreffende rekeningen/facturen/bonnetjes aan de griffier.

 • 2.

  De fractievoorzitter staat in voor de verantwoording.

 • 3.

  De ingediende rekeningen zijn voor een ieder ter inzage.

Artikel 6

In gevallen waarin deze verordening niet of niet genoegzaam voorziet, beslist de gemeenteraad.

Artikel 7 Gedeeltelijke intrekking oude verordening

De artikelen 8 tot en met 10 van de verordening “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2008” worden met terugwerkende kracht ingetrokken per 1 januari 2015.

Artikel 8 Gedeeltelijke inwerking blijven oude verordening

De verordening “Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2008” blijft van toepassing ten aanzien van:

 • -

  de artikelen 1 tot en met 7 en artikel 11

 • -

  de indiening en verantwoording van de uitgaven en de vaststelling van de financiële bijdragen over het boekjaar 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de fractieondersteuning 2015 voor de gemeente Voerendaal.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2015.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 juli 2015

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

mr. drs. S. Dormans-Simons, W. Houben

TOELICHTING VERORDENING OP DE FRACTIEONDERSTEUNING 2015 VOOR DE GEMEENTE VOERENDAAL

Artikel 1

Een belangrijk orgaan in een politieke partij is de eigen fractie. Een fractie in de gemeenteraad wordt gevormd door de raadsleden van een partij.

Fractieondersteuning vindt zijn vorm in een financiële ondersteuning. De hoogte van hetbudget voor fractieondersteuning moet in de gemeentebegroting worden opgenomen en dus door de raad worden vastgesteld. De fractieondersteuning bestaat uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel garandeert dat elke fractie de kans krijgt zich op gelijkwaardig niveau te laten ondersteunen. Omdat grote fracties meer lasten zullen hebben op facilitair gebied is het logisch dat zij voor dergelijke kosten een hogere vergoeding krijgen. Door tevens een deel van het budget ter verdisconteren over het aantal raadsleden wordt hierin tegemoet gekomen.

 

Artikel 2

De fracties wordt grotendeels de vrijheid gelaten wat betreft de inhoudelijke besteding van de fractieondersteuning. Minimumvoorwaarde is wel dat de bijdrage besteed wordt voor het functioneren de fractie en geen samenloop is met het het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden of de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2007.

Daarmee wordt onder andere voorkomen dat met de bijdrage verkiezingscampagnes

worden gefinancierd en dat raadsleden hun eigen vergoeding voor het raadswerk

aanvullen met de bijdrage voor fractieondersteuning. Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden die meestal worden georganiseerd door de griffie(r) dienen bekostigd te worden uit de gemeentelijke bedrijfsvoering en dientengevolge niet uit de bijdrage voor fractieondersteuning. Deze cursussen worden veelal verzorgd door politiek neutrale instituten. Politiek georiënteerde cursussen zijn een aangelegenheid van de fracties en kunnen daarom bekostigd worden uit de fractieondersteuning en eigen bijdragen van fractieleden.

 

Artikel 3

De bijdrage wordt als voorschot verstrekt. In een verkiezingsjaar wordt het voorschot in twee gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de raad.

 

Artikel 4

Het spreekt vanzelf dat de bijdrage aangepast zal moeten worden aan veranderdeverhoudingen in de raad. De regeling heeft tot gevolg dat fracties die kleiner worden (ofgeheel verdwijnen) nog over de gehele maand waarin de nieuwe raad voor het eerst vergaderd de bijdrage ontvangen. Voor fracties die groter worden (of nieuwe fracties) gaat de bijdrage per diezelfde maand in. Dat betekent dat de totale bijdrage voor fractieondersteuning in een verkiezingsjaar hoger uitvalt dan in andere jaren. Dit is niet te vermijden. Bij splitsing van een fractie zal het al eerder verstrekte voorschot direct verrekend moeten worden. Als dat niet zou gebeuren zou een deel van de oorspronkelijke fractie over een te groot voorschot beschikken en zou het andere deel juist helemaal geen voorschot krijgen. Na het kalenderjaar zou dan alsnog verrekend moeten worden. Het is billijker de verrekening in deze gevallen direct te laten plaatsvinden. Voor de goede orde: als het tijdstip waarop een nieuwe fractie (bv. doordat

één of meerdere leden van een fractie zelfstandig gaan of doordat fracties samen gaanoptreden) aantreedt wordt aangemerkt: de dag waarop daarvan schriftelijke mededeling wordt gedaan aan de voorzitter als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Voerendaal.

 

Artikel 5

De verruiming van de bestedingsvrijheid is gekoppeld aan de verplichting tot een openbare verantwoording. In de huidige regeling is niets opgenomen omtrent de openbaarheid van de verantwoordingen van de fracties. In de nieuwe regeling zijn de door de fractie ingediende

rekeningen/facturen/bonnetjes voor een ieder ter inzage.

 

Artikel 6 t/m 10

Deze artikelen behoeven geen toelichting.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 2 juli 2015

 

de griffier, de voorzitter,

 

mr. drs. S. Dormans-Simons, W. Houben