Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmerliede en Spaarnwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015
CiteertitelReglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Het Reglement regionale urgentiecommissie 2007.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Huisvestingswet
 2. Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015Nieuwe regeling

23-06-2015

Digitaal gemeenteblad, 1-7-2015

201501754

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Verordening: de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond:Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015;

 • b.

  Wet: de Huisvestingswet 2014;

 • c.

  Aanvrager: de persoon door of namens wie een verzoek om een

  urgentieverklaring is ingediend;

 • d.

  Urgentieverklaring: de urgentieverklaring als bedoeld in artikel 9 en 10 van de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015;

 • e.

  Zuid-Kennemerland: de gemeenten Bloemendaal, Haarlem,

  Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort;

 • f.

  Beleidscommissie: overlegorgaan op het gebied van wonen, waaraan deelnemen gemeenten en wooncorporaties in de regio Zuid-Kennemerland en Woonservice;

 • g.

  Urgentiecommissie: Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland;

 • h.

  Portefeuillehoudersoverleg: Portefeuillehoudersoverleg Regionale Samenwerking Volkshuisvesting waaraan de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten in Zuid-Kennemerland deelnemen.

 

Hoofdstuk 2 Regionale Urgentiecommissie

Artikel 1. Instelling van de urgentiecommissie

In Zuid-Kennemerland bestaat een regionale urgentiecommissie (hierna: urgentiecommissie).

Artikel 2. Taak

 • 1.

  De urgentiecommissie heeft tot taak:

  • a.

   de beoordeling en advisering inzake het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een urgentieverklaring en toepassen van de hardheidsclausule. Bij urgentieaanvragen van medische- en/of psychosociale aard wordt zonodig advies ingewonnen bij een onafhankelijk arts. In beide gevallen geldt het advies van de arts als een ‘zwaarwegend’ advies;

  • b.

   het opstellen van een motiveringsverslag dat aan het advies/besluit ten grondslag ligt;

  • c.

   het doen van beleidsvoorstellen op het gebied van de urgentietoekenning aan het Portefeuillehoudersoverleg Regionale Samenwerking Volkshuisvesting;

  • d.

   het geven van richtlijnen over de wijze van advisering.

 • 2.

  De urgentiecommissie heeft tevens tot taak zich op de hoogte te houden van de voor haarwerkzaamheden van belang zijnde mogelijkheden voor hulpverlening in hetsamenwerkingsgebied en pleegt zonodig daartoe periodiek overleg met vertegenwoordigers van de in het samenwerkingsgebied gevestigde maatschappelijke instellingen.

3.De voorzitter van de urgentiecommissie heeft de bevoegdheid om conform advies te besluiten inzake het afwijzen, toekennen, verlengen en intrekken van een urgentieverklaring en toepassen van de hardheidsclausule. Hiervoor is mandaat verleend door de verschillende gemeenten ex artikel 10.5 A.W.B en artikel 13, eerste lid, van de Wet.

Artikel 3. Samenstelling

De urgentiecommissie bestaat uit vier leden:

 • ·

  De voorzitter. Dit is de manager van Stichting Woonservice Kennemerland, hierna Woonservice, of diens plaatsvervanger.

 • ·

  Een lid dat wordt voorgedragen door en vanuit de corporaties.

 • ·

  Een lid dat de gemeenten vertegenwoordigt. De gemeenten mandateren deze taak aan Woonservice.

 • ·

  Een lid, niet zijnde het hiervoor genoemde lid, dat de afdelingen binnen de gemeenten vertegenwoordigt die zijn belast met de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

   

De urgentiecommissie kan ter advisering worden uitgebreid met een onafhankelijk arts.

Artikel 4. Zittingsduur

 • 1.

  Het lidmaatschap van de urgentiecommissie eindigt wanneer een lid van functie verandert of door schriftelijke opzegging van een lid.

 • 2.

  Binnen drie maanden zal in een tussentijdse opengevallen plaats worden voorzien. Gedurende die periode wordt de vacante plaats vervuld door de plaatsvervanger.

Artikel 5. Secretariaat

Administratieve ondersteuning, verslaglegging en het formuleren van het advies en besluit (beschikking) worden verzorgd door Woonservice.

Artikel 6. Vergaderingen

De vergaderingen vinden conform een jaarlijks te plannen vergaderschema plaats, waarbij uitgegaan wordt van de frequentie 1 x per twee weken.

De uitnodigingen en stukken zijn, spoedeisende gevallen uitgezonderd, één week doch uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering voor de leden en de adviserend arts beschikbaar.

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Artikel 7. Quorum

Voor het houden van de vergaderingen van de urgentiecommissie is vereist dat in ieder geval de voorzitter, dan wel zijn plaatsvervanger, en twee leden aanwezig zijn (totaal drie).

Artikel 8. Stemverhouding

De adviezen en besluiten worden opgesteld op basis van consensus.

Bij het niet kunnen bereiken van consensus is de stem van de meerderheid doorslaggevend.

Artikel 9. Niet deelnemen aan de beoordeling

De leden van de urgentiecommissie nemen niet actief deel aan de vergadering indien daarbij hunonpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 10. Geheimhouding

De leden van de urgentiecommissie, alsmede allen die bij de uitvoering van deze verordening zijn betrokken, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun bij het verrichten van hun taak bekend is geworden met betrekking tot de aanvrager.

Artikel 11. Beraadslaging

De urgentiecommissie beraadslaagt aan de hand van een schriftelijk rapport voorzien van eventuele relevante stukken en stelt vervolgens binnen vier weken haar advies en besluit op.

Wanneer advies wordt aangevraagd bij een arts dient het advies van de urgentiecommissie uiterlijk binnen acht weken te worden vastgesteld.

Artikel 12. Registratie

De gegevens die met betrekking tot een verzoek om toekenning van een urgentie bekend zijngeworden, worden geregistreerd.

Artikel 13. Kosten

De eerste aanvraag van een urgentie is gratis.

Aan woningzoekenden, die binnen een jaar op dezelfde gronden opnieuw een urgentie aanvragen wordt € 50 in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag kan door de Beleidscommissie worden bijgesteld.

Artikel 14. Rapportage

De urgentiecommissie rapporteert jaarlijks in het jaarverslag van Woonservice, te weten over de periode van januari t/m december. Deze rapportage wordt maximaal vier maanden na het verstrijken van genoemde periode aan het Portefeuillehoudersoverleg Regionale Samenwerking Volkshuisvesting en het Regionaal Overleg Sociale Verhuurders aangeboden.

De rapportage geeft in ieder geval cijfermatig inzicht in het aantal toegekende en niet toegekende urgentieverklaringen. In de rapportage wordt tevens aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van de urgentieaanvragen c.q. urgentietoekenningen.

Indien de gegevens in het jaarverslag daartoe aanleiding geven, doet de urgentiecommissieaanbevelingen c.q. een voorstel tot aanpassing van de werkwijze inzake het toekennen vanurgentieverklaringen aan de Beleidscommissie. Gemeenten kunnen op aanvraag tussentijds rapportages ontvangen.

Artikel 15. Inwerkingtreding, citeertitel en intrekking

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement Urgentiecommissie Zuid-Kennemerland 2015".

Dit reglement treedt in werking per 1 juli 2015.

Het Reglement regionale urgentiecommissie 2007 vervalt per 1 juli 2015.