Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkplein Hart van West-Brabant

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkplein Hart van West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant
CiteertitelReglement van orde van het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-2015Nieuwe regeling

27-02-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, nr. 114

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant

Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant, gevestigd te Etten-Leur;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat een reglement van orde wordt vastgesteld voor de vergaderingen van het algemeen bestuur

 

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

besluit vast te stellen het:

 

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  De regeling: de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant;

 • b.

  Het openbaar lichaam: het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • c.

  Het algemeen bestuur: Het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 9 sub a van de regeling;

 • d.

  Het dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 9 sub b van de regeling;

 • e.

  De voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 9 sub c van de regeling;

 • f.

  De secretaris: de directeur als bedoeld in artikel 28 van de regeling, of diens plaatsvervanger;

Artikel 2: Grondslag

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 13, eerste lid van de regeling.

Artikel 3: Onverenigbaarheid

Diegenen die zijn benoemd tot lid c.q. plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur verklaren schriftelijk aan de voorzitter dat zij geen betrekkingen bekleden als bedoeld in artikel 10, tiende lid van de regeling.

Artikel 4: De voorzitter

De voorzitter leidt de vergadering van het algemeen bestuur en is belast met:

 • a.

  Het formuleren van de door de vergadering te beslissen vraagpunten;

 • b.

  Het formuleren van genomen besluiten;

 • c.

  Het handhaven van de orde in de vergaderingen, overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de regeling en dit reglement.

Artikel 5: De secretaris

 • 1.

  De secretaris is in elke vergadering van het algemeen bestuur aanwezig.

 • 2.

  Hij kan, indien hij daartoe door de voorzitter wordt uitgenodigd, aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

 • 3.

  De secretaris heeft een adviserende stem.

Hoofdstuk 2: Voorbereiding van de vergadering

Artikel 6: Vergaderfrequentie en plaats van vergaderen

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert volgens een in onderling overleg vast te stellen tijdschema of op in onderling overleg vast te stellen data met inachtneming van hetgeen in artikel 13, derde lid van de regeling is bepaald.

 • 2.

  De vergaderingen worden als regel in de vestiging van het openbaar lichaam gehouden. De voorzitter is bevoegd om een andere vergaderlocatie te bepalen.

Artikel 7: Oproeping, agenda en vergaderstukken

 • 1.

  De voorzitter zendt schriftelijk of op elektronische wijze, voor zover mogelijk tenminste tien dagen voor een vergadering, aan de leden een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van vergadering. Hij doet dit met bijvoeging van een agenda met bijbehorende stukken.

 • 2.

  In dringende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan van de termijn genoemd in het eerste lid worden afgeweken.

 • 3.

  De voorzitter draagt tevens zorg voor de openbare kennisgeving van de vergadering. Dit geschiedt door aankondiging van de vergadering en de wijze waarop een ieder de agenda en daar bijbehorende stukken kan inzien, op de websites van de gemeenten waartoe de deelnemers aan de regeling behoren dan wel op de website van het openbaar lichaam en/of in lokale huis-aan-huisbladen.

 • 4.

  De agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproeping ter inzage gelegd bij de secretaris en bij de deelnemers aan de regeling.

 • 5.

  Indien omtrent stukken geheimhouding is opgelegd als bedoeld in artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, blijven deze stukken in afwijking van lid 5, onder berusting van de secretaris en verleent de secretaris de leden van het algemeen bestuur inzage.

Hoofdstuk 3: Orde van de vergadering

Artikel 8: Presentielijst

Ieder naar de vergadering opgekomen lid tekent ter vergadering de presentielijst. Zonder voorafgaande tekening van deze lijst kan een lid niet aan een stemming deelnemen.

Artikel 9: Opening van de vergadering en quorum

 • 1.

  De vergadering van het algemeen bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

 • 2.

  Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, een nieuwe vergadering tegen een tijdstip dat ten minste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproep is gelegen.

 • 3.

  De op de agenda vermelde punten worden behandeld in de volgorde waarin zij op de agenda zijn vermeld, tenzij de voorzitter de volgorde wijzigt.

Artikel 10: Deelneming derden aan een vergadering

De voorzitter kan een ambtelijk medewerker of een derde uitnodigen deel te nemen aan de beraadslagingen teneinde een nadere toelichting te verschaffen op een agendapunt dan wel om zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven.

Artikel 11: Ingekomen stukken en mededelingen

 • 1.

  Bij het algemeen bestuur ingekomen stukken, respectievelijk schriftelijke mededelingen die het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur wenst te doen, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt aan de leden van het algemeen bestuur toegezonden en bij de vergaderstukken ter inzage gelegd.

 • 2.

  In de vergadering vindt behandeling plaats van de ingekomen stukken op een door het algemeen bestuur bepaalde wijze van afdoening.

Artikel 12: Verslaglegging

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor het opmaken van de notulen van de vergadering.

 • 2.

  De notulen bevatten ten minste:

  • a.

   de namen van de aanwezige (plaatsvervangende) en afwezige leden;

  • b.

   de namen van de andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen;

  • c.

   een beknopte opgave van de inhoud van de ingekomen stukken, gedane mededelingen, kennisgevingen en voorstellen;

  • d.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • e.

   een formulering van de door het bestuur genomen besluiten.

 • 3.

  De stemverhoudingen van een gehouden stemming worden alleen in de notulen vermeld als een lid van het algemeen bestuur daar om vraagt.

 • 4.

  In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur, nadat de notulen in conceptvorm aan de leden zijn toegezonden, stelt het algemeen bestuur deze notulen vast.

 • 5.

  De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

 • 6.

  De vastgestelde notulen zijn openbaar tenzij en voor zover door het algemeen bestuur, gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, anders wordt beslist.

Artikel 13: Verslaglegging besloten vergaderingen

 • 1.

  De notulen van een besloten vergadering liggen uitsluitend voor de leden bij de secretaris ter inzage.

 • 2.

  Deze notulen worden in de eerstvolgende reguliere vergadering in een besloten deel ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het algemeen bestuur een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze notulen.

Hoofdstuk 4: Procedures bij stemmingen

Artikel 14: Algemene bepalingen over stemming

 • 1.

  Ieder lid van het algemeen bestuur, inclusief de voorzitter, kan om stemming vragen. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is het aangenomen.

 • 2.

  Een stemming is alleen geldig, indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet van deelneming aan de stemming moet onthouden, daaraan heeft deelgenomen overeenkomstig artikel 29 van de Gemeentewet.

 • 3.

  Stemming geschiedt mondeling na hoofdelijke afroeping door de voorzitter, tenzij artikel 15 van toepassing is.

 • 4.

  De voorzitter of secretaris roept de leden bij naam op hun stemming uit te brengen conform de volgorde van de presentielijst. De voorzitter brengt als laatste zijn stem uit.

 • 5.

  Bij hoofdelijke stemming brengt ieder lid zijn stem uit met het woord 'voor' of het woord 'tegen', zonder enige toevoeging.

 • 6.

  Een lid onthoudt zich van stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt.

 • 7.

  De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, onder vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Tevens doet de voorzitter mededeling van het genomen besluit.

Artikel 15: Schriftelijke stemming over personen

 • 1.

  Bij het nemen van een besluit over een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen wordt gestemd bij gesloten en ongetekende briefjes. Indien de stemming betrekking heeft op meerdere personen en bij een eerste stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, dan heeft in dezelfde vergadering een tweede stemming plaats tussen twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij die eerste stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de tweede stemming zal plaatshebben. Indien bij de tussenstemming of de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist terstond het lot.

 • 2.

  Bij een schriftelijke stemming als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt onder het deelnemen aan de stemming verstaan het inleveren van één stembriefje en onder het uitbrengen van een stem het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 16: Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement, beslist het algemeen bestuur op voorstel van de voorzitter.

Artikel 17: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat het is vastgesteld.

Artikel 18: Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement van orde van het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Werkplein Hart van West-Brabant,

in de openbare vergadering van 27 februari 2015

de secretaris, de voorzitter,