Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkplein Hart van West-Brabant

Regeling elektronische bekendmaking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkplein Hart van West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling elektronische bekendmaking
CiteertitelRegeling op de elektronische bekendmaking
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 3.6, artikel 3:12, eerste lid en artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-06-201501-01-2015Nieuwe regeling

27-02-2015

Blad gemeenschappelijke regeling 2015, nr. 112

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling elektronische bekendmaking

Het Algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur;

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant, afdeling 3.6, artikel 3:12, eerste lid en artikel 2:14, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat besloten is om bekendmakingen binnen het Werkplein uitsluitend via de elektronische weg te laten plaatsvinden

besluit vast te stellen

De regeling elektronische bekendmaking

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • b.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant;

 • c.

  werkplein: het openbaar lichaam “het Werkplein Hart van West-Brabant”;

HOOFDSTUK 2 BEKENDMAKING

Artikel 2 Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Het dagelijks bestuur geeft een elektronisch bekendmakingblad uit op https://www.officielebekendmakingen.nl. Op de website van het Werkplein wordt een verwijzing gemaakt.

 • 2.

  Het elektronisch bekendmakingenblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

 • 3.

  Voor zover bij wettelijk voorschrift is bepaald en/of voor zover wenselijk wordt een besluit uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch bekendmakingenblad.

 • 4.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking worden eveneens uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch bekendmakingenblad.

Artikel 3 Inhoud bekendmaking

 • 1.

  De bekendmaking bedoeld in artikel 2 van deze regeling bevat, voor zover van toepassing, ten minste:

  • a.

   de tekst van het (ontwerp)besluit, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel, een ander besluit van algemene strekking of, indien niet de gehele tekst wordt vermeld, de zakelijke (samenvatting van de) inhoud;

  • b.

   indien alleen de zakelijke (samenvatting van de) inhoud wordt vermeld, de wijze waarop belangstellenden kunnen kennisnemen van het gehele (ontwerp)besluit, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking.

  • c.

   waar het (ontwerp)besluit, het algemeen verbindende voorschrift, de beleidsregel of een ander besluit van algemene strekking ter inzage ligt.

  • d.

   wanneer een zienswijze kan worden ingediend, bezwaar of beroep tegen het besluit kan worden ingesteld, gedurende welke termijn dit kan gebeuren, door wie dit gedaan kan worden en bij welk orgaan dit dient te gebeuren, alsmede op welke wijze een voorlopige voorziening kan worden gevraagd.

Artikel 4 Plaats van terinzagelegging

Alle besluiten die bekend worden gemaakt in het elektronisch bekendmakingenblad liggen ter inzage bij de balie' van het Werkplein, postbus 59, 4870 AB Etten-Leur.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling op de elektronische bekendmaking .

Aldus besloten door het algemeen bestuur d.d. 27 februari 2015

De secretaris, de voorzitter,