Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer, art. 10.23
 2. Afvalstoffeverordening 2012 van de gemeente Rheden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-201515-12-2020art. 3 lid 5, art. 4 lid 9 en 10, art. 8 lid 2 en 13

21-05-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 17-06-2015

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Rheden;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

INZAMELING - ALGEMEEN

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Sita gevestigd te Arnhem.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Sita voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en bij het afvalbrengpunt;

  • b.

   de volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die voldoen aan de beleidsregels van artikel 13 e.v. en zich bij de gemeente hebben aangemeld:

   • -

    kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton (opk) dat afkomstig is uit huishoudens;

   • -

    2Switch voor de inzameling van textiel en schoenen via brengpunten;

   • -

    2Switch en charitatieve instellingen voor de inzameling van textiel en schoenen via een haalsysteem;

   • -

    2Switch voor de inzameling van herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval (goedzooi);

   • -

    in de gemeente gevestigde detaillisten, die batterijen, TL-balken, spaarlampen en verf verkopen die in de afvalfase klein chemisch afval zijn, voor de inzameling van batterijen, TL-balken, spaarlampen en/of verfresten;

   • -

    in de gemeente gevestigde detaillisten die frituurolie en -vet, bestemd voor huishoudens verkopen, voor de inzameling van frituurolie en -vet, afkomstig van huishoudens.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval (gft): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval (kca): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de kca-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen;

 • 4.

  oud papier en karton (opk): huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: plastic en metalen verpakkingen, drankkartons (PMD): verpakkingen van plastic (zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen), verpakkingen van metaal of metaallegering en drankkartons (met kunststof en/of aluminium gelamineerde kartonnen verpakkingen van vruchtensap, fris of zuivelproducten);

 • 6.

  textiel en schoenen: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de producten zoals genoemd in de Regeling beheerelektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval (bsa): harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  goedzooi: herbruikbare en verkoopbare producten en materialen uit het grof huishoudelijk afval die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht;

 • 14.

  rotzooi: het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders;

 • 15.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening;

 • 16.

  banden: personenwagenbanden (zonder velgen) die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfswagens of aanhangwagens en caravans met een maximum gewicht van 3.500 kg;

 • 17.

  oud ijzer/metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • 18.

  kwd-afval: afval vrijkomend in de kantoren-/winkel-/dienstensector, qua aard en omvang gelijkwaardig met huishoudelijk restafval.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • 1.

   voor alle adressen (behalve de adressen genoemd in bijlage 3) een grijze minicontainer met grijs deksel voor restafval;

  • 2.

   voor alle adressen (behalve de adressen genoemd in bijlage 3) een grijze minicontainer met groen deksel voor gft-afval;

  • 3.

   een grijze minicontainer met blauw deksel voor oud papier en karton;

  • 4.

   een grijze minicontainer met rood deksel voor kwd-afval;

  • 5.

   voor de adressen genoemd in bijlage 3 verzamelcontainers (ondergronds en/of bovengronds) voor restafval of gft. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de aanwezige verzamelcontainers;

  • 6.

   verzamelcontainers (ondergronds en/of bovengronds) voor glas en textiel/schoenen. Elke afvalstroom heeft een separate verzamelcontainer. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de aanwezige verzamelcontainers;

  • 7.

   de gifbus voor klein chemisch afval (kca);

  • 8.

   winkeliers voor specifiek aangewezen soorten klein chemisch afval (zie bijlage 1 voor een overzicht van deze winkeliers);

  • 9.

   het afvalbrengstation voor restafval van huishoudens en agrariërs, gft-afval van huishoudens, klein chemisch afval (kca), glas, textiel en schoenen, PMD, (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (voorheen wit- en bruingoed), bouw- en sloopafval (bsa), verduurzaamd hout, grof tuinafval en klein snoeiafval, asbest en asbesthoudend materiaal, grof huishoudelijk afval (rotzooi en goedzooi), metalen/oud ijzer, banden;

  • 10.

   plastic zakken (door de gemeente verstrekt) voor PMD;

  • 11.

   de ‘greenbag’ voor klein snoeiafval (takken, struiken), gemaaid gras en bladeren;

  • 12.

   kringloopcentrum 2Switch voor grof huishoudelijk afval (goedzooi);

  • 13.

   een gele minicontainer voor frituurolie en -vet van huishoudens.

 • 2.

  De volgende containervolumes zijn beschikbaar:

  • a.

   voor de inzameling van het restafval de formaten 140 liter, 180 liter en 240 liter;

  • b.

   voor de inzameling van het gft de formaten 140 liter, 180 liter en 240 liter;

  • c.

   voor de inzameling van het oud papier het formaat 180 liter. Per adres wordt maximaal één container verstrekt;

  • d.

   bij recreatiewoningen voor de inzameling van het restafval het formaat 180 liter. Per adres wordt maximaal één container verstrekt;

  • e.

   aan adressen die gebruikmaken van verzamelcontainers worden geen minicontainers verstrekt;

  • f.

   voor de inzameling van kwd-afval het formaat van 240 liter. Per adres worden maximaal twee containers verstrekt.

 • 3.

  De containers worden door de gemeente Rheden in bruikleen gegeven en zijn voorzien van een chip. Bij verhuizing moeten de containers bij de woning blijven staan.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

Op grond van artikel 4 van de verordening worden de volgende gebieden aangewezen waar anders dan eenmaal per twee weken bij elk perceel wordt ingezameld:

 • 1.

  aan de Zutphensestraatweg 5 te Velp, in de Middelwaard, de Beimerwaard en de Fraterwaard wordt eenmaal per maand bij elk perceel ingezameld;

 • 2.

  uit verzamelcontainers (onder- of bovengronds) wordt één of meerdere keren per week nabij elk perceel ingezameld;

 • 3.

  bij de adressen genoemd in bijlage 4 wordt niet ingezameld.

Artikel 6 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 5 van het uitvoeringsbesluit vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval en restafval.

Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip;

  • d.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   bij een vermissing of een beschadiging die het gevolg is van nalatigheid of ongeoorloofd gedrag van gebruiker van het betreffende woonadres, zal voor de verstrekking van een nieuwe container een vergoeding worden gevraagd aan de betreffende gebruiker;

  • k.

   indien de vermissing/beschadiging een gevolg is van handelingen van de inzameldienst op de inzameldag, zal de inzameldienst kosteloos de minicontainer vervangen;

  • l.

   een verzoek tot ruiling of bijplaatsing van minicontainers dient schriftelijk, gemotiveerd te worden ingediend bij de afdeling Openbaar Beheer van de gemeente (Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg);

  • m.

   de kosten voor ruilingen en het plaatsen van een extra minicontainer worden in rekening gebracht bij de bewoners van het betreffende perceel.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   het is verboden minicontainers op openbare grond te plaatsen en aanwezig te hebben, behoudens op die dagen en tijden die door het college op grond van artikel 11 van de verordening en artikel 8 van dit besluit zijn benoemd;

  • c.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • d.

   het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 4 tweede lid van de verordening een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamel-middel;

  • e.

   de minicontainer moet met de wielen en de handvaten naar de rijweg worden geplaatst;

  • f.

   de minicontainer, inclusief de inhoud, mag bij aanbieding maximaal 75 kilo wegen;

  • g.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • h.

   het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainers (boven en/of ondergronds) te plaatsen;

  • i.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • j.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 20 kilogram;

  • k.

   klein chemisch afval (kca) mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de gifbus, bij het afvalbrengpunt of bij daarvoor aangewezen winkeliers (zie bijlage 1 voor een overzicht van winkeliers);

  • l.

   het afvalbrengpunt van de inzameldienst wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • m.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de inzameldienst van toepassing;

  • n.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • o.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote (afgedankte) elektrische en elektronische apparaten (groot AEEA) en bouw- en sloopafval (tegen betaling) vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • p.

   het op afroep ingezamelde afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • q.

   grof huishoudelijk afval en grof tuinafval wordt door de inzameldienst op afroep ingezameld, maximaal 1,0 m³ per vier weken;

  • r.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval en/of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • s.

   de gemeente vraagt een vastgestelde bijdrage voor de greenbag. De greenbag wordt kosteloos door de inzameldienst opgehaald;

  • t.

   asbest dient goed verpakt te worden aangeboden.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen:

  • a.

   oud papier en karton zonder inzamelmiddel maar wel gebundeld in hanteerbare pakketten en gescheiden ter inzameling worden aangeboden;

  • b.

   grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • 1.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de meest recente afvalkalender vanaf uiterlijk 07.30 uur;

 • 2.

  inzamelmiddelen anders dan de plastic zakken voor PMD, mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 22.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • 3.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • 4.

  verzamelcontainers (ondergronds en/of bovengronds) mogen niet worden gebruikt tussen 22.00 uur en 07.00 uur;

 • 5.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken (verzamelcontainers voor glas) alleen tussen 07.00 uur en 21.00 uur worden gebruikt;

 • 6.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote elektrische en elektronische apparatuur en bouw- en sloopafval (tegen betaling) worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • 7.

  kerstbomen kunnen bij de eerste inzameling van de groene minicontainer van het nieuwe jaar tegelijkertijd en naast de groene minicontainer worden aangeboden;

 • 8.

  opk wordt volgens schema van de meest recente afvalkalender binnen de bebouwde kom huis-aan-huis ingezameld (minimaal 1 keer per zes weken) door aangewezen verenigingen;

 • 9.

  groot AEEA wordt op basis van aanmeldingen via de Sita servicelijn eenmaal per twee weken in vastgestelde delen van de gemeente ingezameld;

 • 10.

  kca wordt maandelijks door middel van standplaatsen (gifbus) van de bewoners in ontvangst genomen, zie meest recente afvalkalender voor dagen, tijden en locaties van de gifbus;

 • 11.

  kwd-afval (restafval) wordt eenmaal per twee weken gelijktijdig met de grijze minicontainer met grijs deksel ingezameld;

 • 12.

  kwd-afval (groen) wordt eenmaal per twee weken gelijktijdig met de grijze minicontainer met groen deksel ingezameld;

 • 13.

  PMD worden eenmaal per twee weken huis-aan-huis ingezameld;

 • 14.

  textiel en schoenen wordt één keer per jaar huis-aan-huis door een charitatieve instelling opgehaald en één keer per jaar door kringloopbedrijf 2Switch;

 • 15.

  grof tuinafval en grof huishoudelijk afval op afroep (maximaal 1 m³ per vier weken);

 • 16.

  bouw- en sloopafval (bsa) op afroep en tegen betaling (maximaal 1 m³ per vier weken).

Artikel 9 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden en/of evenementen niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad.

INZAMELING BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 10 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 14, lid 3, van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  in de winkelcentra en dorpskernen (zie bijlage 5 voor een overzicht) mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07.30 uur en 18.00 uur;

 • 2.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 3.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  in de winkelcentra en dorpskernen (zie bijlage 5 voor een overzicht) mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07.30 uur en 18.00 uur;

 • 2.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 3.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

INZAMELING OUD PAPIER EN KARTON

Artikel 13 Voorwaarden inzameling

 • 1.

  Het college stelt de volgende voorwaarden voor de inzameling van oud papier van particulieren (dus niet van bedrijven en winkels):

  • a.

   de inzamelaar verplicht zich om aan het door haar gescheiden ingezamelde oud papier aan te bieden aan de oud papier handelaar die de gemeente aanwijst;

  • b.

   de inzamelaar draagt zorg voor het tegengaan van vervuiling door verwaaiing van aangeleverd opk;

  • c.

   de eindverantwoordelijkheid van de totale papierinzameling berust bij de inzamelaar;

  • d.

   de inzamelaar verplicht zich de door toezichthoudende ambtenaren en politie gegeven aanwijzingen direct op te volgen;

  • e.

   de inzamelaar is verplicht zich te onthouden van scheiding of bewerking van het ingezamelde oud papier;

  • f.

   door de inzamelaar dient minimaal 5.000 kg per jaar te worden ingezameld. Indien twee jaar achtereen, of 3 maal binnen een periode van 5 jaar, deze minimale hoeveelheid niet wordt gehaald wordt de aanwijzing ingetrokken.

 • 2.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan deze regels dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

 • 3.

  Nieuwe inzamelaars kunnen alleen worden toegelaten als dit vanuit het oogpunt doelmatigheid, afvalscheiding en serviceniveau wenselijk is.

Artikel 14 Vergoedingsregels

 • 1.

  Aan open verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Rheden, die zijn aangewezen voor de inzameling van oud papier en het ingezamelde oud papier afleveren aan door de gemeente aan te wijzen handelaren, wordt inzamelvergoeding verleend per kilogram ingezameld en afgeleverd oud papier. De hoogte van de inzamelvergoeding is afhankelijk van de marktprijs van het oud papier en de inzamelmethodiek.

 • 2.

  De marktprijs wordt bepaald uit de gemiddelde prijs voor de kwaliteit ‘Bont’ voor de Nederlandse markt zoals die is weergegeven in de maandelijkse uitgave van Marktberichten Oud Papier.

 • 3.

  De verenigingen en instellingen die oud papier inzamelen en hiervoor zijn aangewezen, ontvangen een inzamelvergoeding.

  • a.

   De inzamelvergoeding voor verenigingen en instellingen die met een vaste frequentie op een van tevoren vastgestelde dag in een vaste wijk of dorp huis-aan-huis oud papier inzamelen bedraagt 5,9 eurocent per kilo oud papier. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 5,0 eurocent dan ontvangen de verenigingen van dit meerbedrag 50%.

  • b.

   De inzamelvergoeding voor verenigingen en instellingen die met een vaste frequentie op een van tevoren vastgestelde dag in een vaste wijk of dorp huis-aan-huis oud papier inzamelen met behulp van een kraakperswagen met chauffeur die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld bedraagt 4,0 cent per kilo oud papier. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 5,5 eurocent maar lager dan 7,5 eurocent per kilo dan ontvangen de verenigingen van dit meerbedrag 25%. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 7,5 eurocent per kilo dan ontvangen de verenigingen van het meerbedrag boven de 7,5 eurocent 50%.

  • c.

   De inzamelvergoeding voor verenigingen en instellingen die niet huis-aan-huis oud papier inzamelen bedraagt 4,7 eurocent per kilo oud papier. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 5,0 eurocent dan ontvangen de verenigingen van dit meerbedrag 50%.

  • d.

   Kosten die door de inzamelaar worden gemaakt voor de inzameling van het oud papier worden niet vergoed. Mocht een betreffende inzamelaar gebruikmaken van voorzieningen die door of namens de gemeente geleverd worden, dan zullen de kosten hiervan direct worden doorberekend aan de betreffende vereniging of instelling. Verrekening vindt plaats door middel van inhouding op de inzamelvergoeding.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorwaarden verbinden aan de toekenning van de inzamelvergoeding.

 • 5.

  Na afloop van elke kwartaal wordt de inzamelvergoeding uitbetaald op basis van de overzichten van de papierverwerker.

INZAMELING TEXTIEL

Artikel 15 Voorwaarden inzameling via brengsysteem

Het college stelt de volgende voorwaarden voor de inzameling van textiel met verzamelcontainers:

 • 1.

  Inzameling vindt plaats met verzamelcontainers van de in artikel 2 aangewezen inzamelaar.

 • 2.

  De in artikel 2 aangewezen inzamelaar doet jaarlijks schriftelijke opgave van de ingezamelde hoeveelheid kleding aan de gemeente, binnen twee maanden na het verstrijken van het betreffende jaar.

Artikel 16 Voorwaarden inzameling via haalsysteem

Het college stelt de volgende voorwaarden voor de inzameling van textiel aan huis:

 • 1.

  instellingen die in aanmerking willen komen voor het aan huis inzamelen van textiel moeten een positief advies van het CBF (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving) overleggen;

 • 2.

  jaarlijks worden maximaal drie charitatieve instellingen, naast 2Switch, aangewezen voor het inzamelen van textiel aan huis;

 • 3.

  per kwartaal vindt maximaal één inzameling plaats;

 • 4.

  aanvragen voor textielinzameling kunnen worden gemeld tot 1 november (voorafgaand aan het inzameljaar) en worden in volgorde van binnenkomst behandeld;

 • 5.

  elk jaar in november worden de inzamelaars voor het daarop volgende jaar aangewezen;

 • 6.

  textiel wordt ingezameld met huis-aan-huis verspreide zakken. Op deze zakken staan duidelijke aanbiedinstructies (plaats, tijd, etc.);

 • 7.

  inzamelaars doen binnen een maand na de inzamelronde schriftelijke opgave van de ingezamelde hoeveelheid kleding aan de gemeente.

Artikel 17 Aanwijzing

 • 1.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan de in artikel 16 of 17 genoemde regels dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

 • 2.

  Nieuwe inzamelaars kunnen alleen worden toegelaten als dit vanuit het oogpunt doelmatigheid, afvalscheiding en serviceniveau wenselijk is.

INZAMELING BATTERIJEN, LAMPEN EN VERFRESTEN

Artikel 18 Voorwaarden inzameling

De volgende regels zijn van toepassing op de inzameling van batterijen, lampen en verfresten uit huishoudens.

 • 1.

  Het ingeleverde kca dient deugdelijk te worden opgeslagen in een opslagmiddel.

 • 2.

  Het kca dient te worden afgegeven aan de inzameldienst of personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij Algemene Maatregel van Bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor batterijen.

Artikel 19 Aanwijzing

 • 1.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan de in artikel 18 genoemde regels dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

 • 2.

  Nieuwe inzamelaars kunnen alleen worden toegelaten als dit vanuit het oogpunt doelmatigheid, afvalscheiding en serviceniveau wenselijk is.

INZAMELING FRITUUROLIE EN -VET

Artikel 21 Aanwijzing

 • 1.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan de in artikel 20 genoemde regels dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

 • 2.

  Nieuwe inzamelaars kunnen alleen worden toegelaten als dit vanuit het oogpunt doelmatigheid, afvalscheiding en serviceniveau wenselijk is.

OVERIG

Artikel 22 Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

Artikel 23 Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Rheden.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2012.

De Steeg, 10 september 2012

Burgemeester en wethouders van Rheden,

burgemeester.

secretaris.

Bijlage 1

Apothekers gemeente Rheden

 

 

 

 

Naam Apotheek

Straat

Postcode

Plaats

Opmerking

Kring-apotheek Centrum-Velp

Hoofdstraat 202

6881 TN

Velp

oude medicijnen

Kring-apotheek Rheden

Haverweg 55A

6991 BR

Rheden

oude medicijnen

Mediq Apotheek Dieren

Callunaplein 1

6951 CM

Dieren

oude medicijnen

Gezondheidscentrum

Rozendaalselaan 34-2

6881 LD

Velp

oude medicijnen

Mediq Apotheek Pilon

Roodborstlaan 19

6951 HE

Dieren

oude medicijnen

Winkeliers gemeente Rheden

 

 

 

 

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Opmerking

H.S.H.B. De Ulenpas

T.a.v. de heer Schelfhorst

Korte Wal 237

6882 GS

Velp

batterijen

Gelderse IJzerhandel

Hoofdstraat 200

6881 TN

Velp

batterijen en verf

Hubo Arnts

Den Heuvel 1

6881 VA

Velp

batterijen

Albert Heijn

Hoofdstraat 232

6881 TS

Velp

batterijen

Coop

President Kennedylaan 301

6883 AK

Velp

batterijen

Kranenburg Electro handel

Hoofdstraat 45

6881 TC

Velp

batterijen

Witgoed Plaza

Emmastraat 37

6881 SP

Velp

batterijen

Thijsen

President Kennedylaan 81-a

6883 AD

Velp

batterijen

Zweers Electro

Annastraat 7

6882 BA

Velp

batterijen, Tl-buizen

Lamers Fixet

Groenestraat 64

6991 GH

Rheden

batterijen en verf

Coöp

Groenestraat 63

6991 GD

Rheden

batterijen

Albert Heijn

Groenestraat 78

6991 GH

Rheden

batterijen

Expert Rheden

Groenestraat 45

6991 GC

Rheden

batterijen

Spaan Elektra

Callunaplein 40

6951 CR

Dieren

batterijen

Spar Supermarkt

Cederlaan 25

6951 CM

Dieren

batterijen

In aanbouw: Lidl

Nordlaan 33

6881 RM

Velp

batterijen

2Switch

Spankerenseweg 58-a

6951 CH

Dieren

KCA

Bijlage 2

VERZAMELCONTAINERS RESTAFVAL OF GFT

Plaats

Straat

Aantal containers

Velp

 

 

 

Arnhemsestraatweg

6

 

Beukenweg 2-2e

1

 

Biesdelselaan (bij flat)

3

 

Nordlaan/Rozenhagelaan

1

 

Brugweg/Sophiastraat

4

 

Dr. A. van der Willigen Sr. laan

2

 

Dr. Van Voorthuijsenstraat (bij duplexwoningen)

3

 

Dr. Willem Dreeshof (bij duplexwoningen)

2

 

Eiberstraat

9

 

Emmastraat/Overtuin

4

 

Graaf Ottostraat/Hertog Arnoudstraat

7

 

Gruttostraat (bij flats)

2

 

Heemskerklaan/Zutphensestraatweg

1

 

Hendrikus Avelinghstraat/Stationsstraat

1

 

Hoofdstraat (bij KwikFit)

1

 

Hoofdstraat (naast Naefflat)

3

 

Kemphaanstraat

3

 

Noorder Parallelweg 12/84/Koningin Beatrixstraat

3

 

Noorder Parallelweg naast 3/Prinses Maximastraat

2

 

Ommershofselaan (achter de flats)

4

 

Middelhagehof 1

1

 

Oranjestraat (staan aan de achterzijde)/Hoofdstraat

4

 

Pastoor Koenestraat

1

 

Pinkenbergseweg (bij flat)

2

 

President Kennedylaan 161-215

2

 

President Kennedylaan (flat bij Coop)

2

 

Rembrandlaan (bij flat)/Zutphensestraatweg

1

 

Rietgansplein (bij flats)

1

 

Rietganssingel (bij flats)

1

 

Roerdompstraat (rechts naast de flats)

8

 

Rozendaalselaan 29

1

 

Rozendaalselaan 32

2

 

Tramstraat (bij flat)

1

 

Van der Zandtstraat/Kerkallee

3

 

Vianenstraat (aan de achterzijde)/Brugweg

6

 

Vondellaan

1

 

Waterstraat/Elzenstraat 82-90

1

 

Wilhelminastraat/Hoofdstraat

4

 

Zwanensingel (bij flats)

8

Rheden

 

 

 

Arnhemseweg (bij Koningsland)

1

 

Cornelia Weertsemastraat

3

 

Groenestraat (bij Albert Hein)

2

 

Groenestraat 80-82 (bij Harmelink)

1

 

Groenestraat 22-32

3

 

Haverweg (bij duplexwoningen)

1

 

IJsselsingel 21-55

1

 

IJsselsingel (bij flats)

2

 

Klaproosstraat (bij duplexwoningen)

2

 

Massenweg (bij Scherpenhof)

2

 

Massenweg (bij Veluwstate)

3

 

Schaarweg (woonboten)

7

 

Scherpenhofseweg 16 (bij bejaardenwoningen en duplexwoningen)

1

 

Schietbergseweg

1

 

Suze Groeneweg/Marijkestraat

4

 

Worth Rhedenseweg/Dovenetelstraat

2

 

Worth Rhedenseweg 61-189

3

 

Zwarteweg (bij cafetaria Hartje Rheden)

1

De Steeg

 

 

 

Op parkeerplaats bij afrit A348

6

 

Van Aldenburglaan/Hoofdstraat

1

Ellecom

 

 

 

Kastanjelaan

1

Dieren

 

 

 

Admiraal Helfrichlaan/hoek Beverodelaan

5

 

Het Bastion

3

 

Burgemeester Bloemersstraat (school 2) (duplexwoningen 3)

5

 

Callunaplein (achter AH)

2

 

Callunaplein/Wilhelminaweg

4

 

De Montelaan (bij flats)

1

 

Diderna 12-42

6

 

Domeinlaan

1

 

Dr. Kuiperstraat (achter hek)

1

 

Dr. De Visserstraat (bij duplexwoningen)/Lindelaan

2

 

Geitenbergweg (bij duplexwoningen)

1

 

Harderwijkerweg (hoek Treubstraat)

1

 

Harderwijkerweg/Piersonstraat

3

 

Huygenslaan (bij flats)

1

 

Iepenhof (bij duplexwoningen)

1

 

Julius Röntgenlaan (tegenover winkels)

2

 

Kerkstraat 22 ad

1

 

Kerkstraat 46-52

2

 

Lagestraat

1

 

Meidoornlaan (bij duplexwoningen)

4

 

Mezenlaan/Nachtegaallaan

4

 

Noorder Parallelweg (bij duplexwoningen)

3

 

Obrechtlaan (bij duplexwoningen)

1

 

Pasteurstraat (voor en achter AH)

2

 

Roodborstlaan (achter winkels)

3

 

Stationsplein (bij Oranjehof)

1

 

Thorbeckestraat (links naast duplexwoningen)

4

 

Treubstraat (bij bejaardewoningen)

2

 

Van Limburg Stirumstraat (bij duplexwoningen)

3

 

Vingerhoed (bij duplexwoningen)

4

 

Vinkenlaan 1-5

1

 

Vogelplantsoen (bij flats)

10

 

Wilhelminaweg (bij apotheek)

1

 

Wilhelminaweg (Hoek van Hallstraat)

1

 

Willaertlaan (bij flats)

1

 

Willem Pijperlaan (bij bejaardenwoningen)

1

 

Zutphensestraatweg

2

Laag-Soeren

 

 

 

Jan Ligthartlaan

1

 

Professor Winternitzlaan (helemaal aan het eind van de weg)

1

VERZAMELCONTAINERS TEXTIEL

Plaats

Straat

Aantal containers

Velp

 

 

Winkelcentrum Velperbroek, parkeerplaats

1

Vlashofstraat, parkeerplaats Albert Heijn

1

Rheden

 

 

 

Nordlaan/Rozenhagelaan

 

Groenestraat, parkeerplaats Albert Heijn

1

De Steeg

 

 

Van Aldenburglaan, parkeerplaats

1

Ellecom

 

 

Hoek Binnenweg/Pieperslaan

1

Dieren

 

 

Callunaplein, trottoir Albert Heijn

1

Tellegenlaan, parkeerplaats EMTÉ

1

VERZAMELCONTAINERS GLAS

Plaats

Straat

Aantal containers

Velp

 

 

Dennenweg 1

1

Dr. A. van der Willigen Sr. laan

1

Nordlaan/Rozenhagelaan

2

IJsselstraat, parkeerplaats fa. Ebbers

3

Hoofdstraat, parkeerterrein Naefflat

2

Winkelcentrum Velperbroek, parkeerplaats

2

Willemstraat, parkeerplaats

1

Vlashofstraat, parkeerplaats Albert Heijn

4

Ulenpas

1

Rheden

 

 

Groenestraat, parkeerplaats Albert Heijn

3

Groenestraat, parkeerplaats

1

Buurtweg/Zwarteweg, trottoir

1

Worth Rhedenseweg, bij de brandweerkazerne

1

Bejaardencentrum

1

De Steeg

 

 

Van Aldenburglaan

1

Ellecom

 

 

Binnenweg/Pieperslaan

1

Dieren

 

 

Cederlaan, parkeerplaats

2

Diderna/Tellegenlaan

2

Ericaplein

1

Kruisstraat/Kerkstraat

1

Terrein 2SWITCH Kringloopwinkel

1

Winkelcentrum Calluna

4

Winkelcentrum Geitenbergweg

2

Winkelcentrum Julius Röntgenlaan

1

Laag-Soeren

 

 

Bosrichterlaan, tegelplateau

1

Bijlage 3

ADRESSEN GEBRUIKERS VERZAMELCONTAINERS

Plaats

Straat

Huisnummers

 

Opmerking

Dieren

 

 

 

 

 

Noorder Parallelweg

27 t/m 61

oneven

 

 

 

4 t/m 22

even

 

 

Lindelaan

2 t/m 2d

even

 

 

 

4 t/m 4d

even

 

 

 

6 t/m 6e

even

 

 

 

8 t/m 8d

even

 

 

Dr. De Visserstraat

2 t/m 2d

even

 

 

 

4 t/m 4e

even

 

 

Pasteurstraat

1 t/m 47

oneven

 

 

Treubstraat

19 t/m 37

oneven

 

 

 

39 t/m 57

oneven

 

 

 

1 t/m 17

oneven

(alleen groen)

 

Harderwijkerweg

62 t/m 62f

even

 

 

 

64 t/m 64f

even

 

 

 

66 t/m 136

even

 

 

Callunaplein

5 t/m 29

oneven

 

 

 

57 t/m 65

oneven

 

 

 

4 t/m 28

even

 

 

 

56 t/m 70

even

 

 

 

92 t/m 106

even

 

 

Van Hallstraat

1 t/m 31

oneven

 

 

Van Limburg Stirumstraat

4b t/m 14b

even

 

 

 

3b t/m 15b

oneven

 

 

Thorbeckestraat

13b t/m 39b

oneven

 

 

Geitenbergweg

18 t/m 28 bis

even

 

 

Mezenlaan

1 t/m 35

oneven

 

 

 

37 t/m 67

oneven

 

 

 

73 t/m 107

oneven

 

 

 

109 t/m 143

oneven

 

 

Vogelplantsoen

1 t/m 23

oneven

 

 

 

57 t/m 39

oneven

 

 

 

93 t/m 115

oneven

 

 

 

149 t/m 171

oneven

 

 

 

2 t/m 24

even

 

 

 

58 t/m 80

even

 

 

 

114 t/m 116a

even

 

 

 

118 t/m 136

even

 

 

 

170 t/m 192

even

 

 

 

220 t/m 270

even

 

 

Vinkenlaan

1 t/m 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Roodborstlaan

3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 59, 63, 65

 

 

 

Dr. Schaepmanstraat

21b t/m 35b

oneven

 

 

Iepenhof

1 t/m 15

oneven

 

 

Meidoornlaan

59 t/m 95

oneven

 

 

 

82 t/m 112

even

 

 

Admiraal Helfrichlaan

4 t/m 10

even

 

 

 

12a t/m 12d

even

 

 

 

14 t/m 18

even

 

 

 

18a t/m 18b

even

 

 

 

20 t/m 28

even

 

 

 

28a t/m 28c

even

 

 

 

30 t/m 34

even

 

 

 

34a t/m 34c

even

 

 

 

36 t/m 52

even

 

 

Huygenslaan

23 t/m 49

oneven

 

 

Willem Pijperlaan

5 t/m 31

oneven

 

 

De Montelaan

13 t/m 39

oneven

 

 

Willaertlaan

17 t/m 43

oneven

 

 

Obrechtlaan

41 en 43

oneven

240 L's

 

Julius Röntgenlaan

2, 6, 10, 14, 18, 22

 

 

 

Sem Dresdenlaan

7 t/m 37

oneven

(alleen groen)

 

Willem Landrélaan

2 t/m 32

even

(alleen groen)

 

Burgemeester Bloemersstraat

6 t/m 40

even

 

 

 

42 t/m 76

even

 

 

 

78 t/m 112

even

 

 

Stationsplein

4 t/m 4g

even

 

 

Vingerhoed

15 t/m 31

oneven

 

 

 

28 t/m 44

even

 

 

 

78 t/m 142

even

 

 

Zutphensestraatweg

23 t/m 23b

oneven

(alleen groen)

 

 

25 t/m 25b

oneven

(alleen groen)

 

Kerkstraat

52 t/m 86

even

 

 

 

44 t/m 50

even

 

 

 

24 t/m 32

even

 

 

 

50a t/m 50b

even

 

 

 

34 t/m 36

even

 

 

Kerkstraat

36a t/m 36f

even

 

 

Het Bastion

10 t/m 36

even

 

 

 

38 t/m 56

even

 

 

 

17 t/m 37

oneven

 

 

 

39 t/m 57

oneven

 

 

Diderna (EMTÉ)

12 t/m 42

even

 

Velp

 

 

 

 

 

Tramstraat

1 t/m 35

oneven

 

 

Hoofdstraat

37 t/m 41

oneven

 

 

Emmastraat

1, 3, 5a

 

 

 

Hoofdstraat

11 t/m 11c

oneven

(grijs 240 L)

 

 

102 t/m 170

even

 

 

 

33

 

 

 

Emmastraat

27c

 

(240 L's)

 

Pastoor Koenestraat

21 t/m 39

oneven

 

 

Stationsstraat

4 t/m 26

even

 

 

Zutphensestraatweg

4 t/m 4c

even

 

 

 

6 t/m 6c

even

 

 

 

8 t/m 8c

even

 

 

 

10 t/m 10b

even

 

 

Biesdelselaan

1B1 t/m 1B5

oneven

 

 

 

1A1 t/m 1A8

oneven

 

 

 

2 t/m 2e

even

 

 

 

4 t/m 4f

even

 

 

 

6 t/m 6f

even

 

 

 

8 t/m 8f

even

 

 

 

10 t/m l0a

even

 

 

Heemskerklaan

2 t/m 50

even

 

 

Oranjestraat

2 t/m 34

even

 

 

Hoofdstraat

95 t/m 115

oneven

(excl. 109)

 

Oranjestraat

3 t/m 3k

oneven

 

 

 

78 t/m 100

even

 

 

Vianenstraat

1 t/m 19b

oneven

 

 

Brugweg

25 t/m 123

oneven

 

 

Vianenstraat

2 t/m 12

even

 

 

 

2a t/m 12a

even

 

 

 

2b t/m 12b

even

 

 

 

2c t/m 12c

even

 

 

Sophiastraat

2 t/m 64

even

 

 

President Kennedylaan

161 t/m 215

oneven

 

 

 

217 t/m 255

oneven

 

 

Zwanensingel

182 t/m 212

even

 

 

 

22 t/m 152

even

 

 

Roerdompstraat

2 t/m 144

even

 

 

Gruttoplein

1 t/m 42

even

 

 

Eiberstraat

1 t/m 149

oneven

 

 

Kemphaanplein

1 t/m 84

even

 

 

Rietgansplein

1 t/m 43

oneven

 

 

President Kennedylaan

327 t/m 389

oneven

 

 

Merwedestraat

33 t/m 91

oneven

(alleen groen)

 

Dr. Van Voorthuysenstraat

10 t/m 116

even

 

 

Dr. Willem Dreeshof

1 t/m 47

oneven

 

 

Nassaustraat

43, 45, 51, 53

oneven

(alleen groen)

 

Willemstraat

66, 68, 74, 76

even

(alleen groen)

 

 

82, 84, 90, 92

even

(alleen groen)

 

Alexanderstraat

61, 63, 69, 71

oneven

 

 

Dr. Van der Willigen Sr. laan

36 t/m 54

even

 

 

Kerkallee

115 t/m 163

oneven

 

 

Van der Zandtstraat

2 t/m 30

even

 

 

Arnhemsestraatweg

41 t/m 75

oneven

 

 

 

28 t/m 74

even

 

 

Bachlaan

20 t/m 22

even

(240 L's)

 

Vondellaan

3 t/m 35

oneven

 

 

Ommershofselaan

3 t/m 3c

oneven

 

 

 

5 t/m 5c

oneven

 

 

 

7 t/m 7c

oneven

 

 

 

9 t/m 9c

oneven

 

 

 

11 t/m 11c

oneven

 

 

 

13 t/m 13c

oneven

 

 

Wilhelminastraat

4 t/m 8a

even

 

 

Hoofdstraat

228a t/m 228h

even

 

 

 

228j t/m 228n

even

 

 

 

228p t/m 228t

even

 

 

 

228v t/m 228x

even

 

 

Pinkenbergseweg

1 t/m 1e

oneven

 

 

 

3 t/m 3e

oneven

 

 

 

5 t/m 5e

oneven

 

 

Rozendaalselaan

43a t/m 43h

oneven

(alleen groen)

Rheden

 

 

 

 

 

Waardweg

36 t/m 74

even

(alleen groen)

 

 

31 t/m 45

oneven

(alleen groen)

 

Arnhemseweg

8a t/m 8h

even

 

 

Haverweg

38 t/m 58

even

 

 

IJsselsingel

21 t/m 37

oneven

 

 

 

39 t/m 55

oneven

 

 

 

57 t/m 73

oneven

 

 

 

75 t/m 87

oneven

 

 

 

87a en 87b

oneven

 

 

Suze Groenewegstraat

1 t/m 52

even

 

 

Cornelia Weertsemastraat

1 t/m 38

even

 

 

Scherpenhofseweg

9 t/m 47

oneven

(alleen groen)

 

Massenweg

110 t/m 142

even

 

 

Zwarteweg

24 t/m 38

even

 

 

Steenbakkersweg

33 t/m 33c

oneven

(alleen groen)

 

 

35 t/m 35c

oneven

(alleen groen)

 

 

25 en 25a

oneven

(alleen groen)

 

 

27 t/m 27c

oneven

(alleen groen)

 

 

29 t/m 29c

oneven

(alleen groen)

 

 

31 t/m 31c

oneven

(alleen groen)

 

Groenestraat

80 t/m 80e

even

 

 

 

82 t/m 82e

even

 

 

Snippendaalseweg

2 t/m 24

even

(alleen groen)

 

Klaproosstraat

10 t/m 46

even

 

 

Korenbloemstraat

1 t/m 19

oneven

 

De Steeg

 

 

 

 

 

Hoofdstraat

58 t/m 92

even

 

 

Van Aldenburglaan

8 t/m 34

even

(alleen groen)

Ellecom

 

 

 

 

 

Kastanjelaan

8 t/m 24 even

even

 

Laag-Soeren

 

 

 

 

 

Jan Ligthartlaan

5, 7

 

(240 L's)

 

Professor Winternitzlaan

5, 12, 4a, 6, 8, 10

 

 

Bijlage 4

 

ADRESSEN BASISHEFFING

Plaats

Adres

Velp

 

 

Aalscholversingel 2 t/m 600 (even)

 

Alexanderstraat 10

 

Alteveer 23

 

Arnhemsestraatweg 340

 

Beekhuizenseweg 99

 

Beukenweg 44 t/m 90 (even)

 

Biesdelselaan 53 t/m 87 (oneven)

 

Biljoen 6

 

Den Heuvel 76 t/m 104, 108 t/m 240 (even)

 

Den Heuvel 13 t/m 101 (oneven)

 

Emmastraat 10, 16, 25

 

Enkweg 25

 

Gasthuislaan 4

 

Heemskerklaan 1 t/m 71, 77 (oneven)

 

Hendrikus Avelinghstraat 2 t/m 152 (even)

 

Kastanjelaan 12

 

Korte Wal 1 t/m 473 (oneven)

 

Middelhagenhof 107

 

Nieuw-Schoonoord 1, 3, 5, 7

 

Nieuw-Schoonoord 50 t/m 73 (even en oneven)

 

Nieuw-Schoonoord 103 t/m 119 (oneven)

 

Nieuw-Schoonoord 110 t/m 120 (even)

 

Nieuw-Schoonoord 150 t/m 173 (even en oneven)

 

Nieuw-Schoonoord 203 t/m 219 (oneven)

 

Nieuw-Schoonoord 210 t/m 220 (even en oneven)

 

Nieuw-Schoonoord 250 t/m 273 (even en oneven)

 

Nieuw-Schoonoord 351 t/m 365 (oneven)

 

Nieuw-Schoonoord 360 t/m 366 (even)

 

Nieuwstraat 2b

 

President Kennedylaan 46 t/m 96 (even)

 

President Kennedylaan 120 t/m 318 (even)

 

President Kennedylaan 81 t/m 149 (oneven)

 

Rozendaalselaan 12, 17

 

Sophiastraat 51

 

Stationsstraat 30

 

Stationsplein 38 t/m 130 (even)

 

Wilhelminastraat 3a t/m 3e

 

Wilhelminastraat 5, 5a t/m 5d

 

Willem Honigweg 1 t/m 45 (oneven)

 

Zuider Parallelweg 5, 58

 

Zutphensestraatweg 27 t/m 71 (oneven)

Rheden

 

 

Arnhemseweg 7, 35, 68

 

Groenestraat 33, 84, 86

 

Heuvenseweg 6, 11, 13

 

Klaproosstraat 1 t/m 31 (oneven)

 

Meester B. v. Leeuwenplein 7

 

Methorsterweg 36

 

Veerweg 64, 68

 

Worth Rhedenseweg 61 t/m 95 (oneven)

 

Worth Rhedenseweg 99 t/m 119 (oneven)

 

Worth Rhedenseweg 153 t/m 189 (oneven)

De Steeg

 

 

Diepesteeg 44

 

Hoofdstraat 19, 56, 94, 124

 

Oversteeg 12

Ellecom

 

 

Eikenstraat 5, ged. 1

Dieren

 

 

Admiraal Helfrichlaan 89

 

Doesburgsedijk 11

 

Nijverheidslaan 1

 

Roodborstlaan 51

 

Tellegenlaan 49

 

Van Hogendorpstraat 13

Laag-Soeren

 

 

De Jutberg 80

 

Harderwijkerweg 4

 

Professor Winternitzlaan 1a

Spankeren

 

 

Broekdijk 1

 

Broekdijk 1, woning 2

 

Edyweg 31

Bijlage 5

 

WINKELCENTRA

Plaats

 

Velp

 

 

Dorpskern

 

Winkelcentrum Velperbroek

Rheden

 

 

Dorpskern

De Steeg

 

 

Dorpskern

Ellecom

 

 

Dorpskern

Dieren

 

 

Dorpskern

 

Winkelcentrum Callunaplein

Laag-Soeren

 

 

Dorpskern