Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Verordening Mantelzorgwaardering gemeente Twenterand 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Mantelzorgwaardering gemeente Twenterand 2015
CiteertitelVerordening Mantelzorgwaardering
Vastgesteld doorGemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning;
 2. Gemeentewet en Algemene wet bestuursrecht.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-06-2015Nieuwe regeling

02-06-2015

Gemeenteblad 24 juni 2015

BIS 015.048.0002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Mantelzorgwaardering gemeente Twenterand 2015

Geconsolideerde tekst van de regeling

Nr. 015.048.0002

De raad van de gemeente Twenterand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING MANTELZORGWAARDERING GEMEENTE TWENTERAND

 

Hoofdstuk 1 Waardering van mantelzorgers

Artikel 1 Begripsbepaling

 • -

  Mantelzorg: Hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie beschermd wonen of opvang, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale relatie en niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep.

Artikel 2 Jaarlijkse blijk van waardering

 • 1.

  Het college biedt aan mantelzorgers een jaarlijkse blijk van waardering aan in de vorm van:

  • a.

   Dag van de mantelzorg; jaarlijks worden rondom de Dag van de mantelzorg activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers van cliënten uit de gemeente Twenterand. Deze activiteiten zijn gericht op ontmoeting en erkenning / herkenning.

  • b.

   Lotgenotencontact; vraaggericht wordt lotgenotencontact tussen mantelzorgers gefaciliteerd en gestimuleerd.

  • c.

   Waardebonnen; mantelzorgers kunnen jaarlijks waardebonnen ter hoogte van in totaal twintig euro aanvragen. Deze kunnen naar eigen inzicht van de mantelzorgers worden besteed aan ontspanning en/of tegemoetkoming in kosten. Het college geeft in beleidsregels aan welke mantelzorgers voor de waardebonnen in aanmerking komen en op welke manier deze kunnen worden verkregen.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening mantelzorgwaardering gemeente Twenterand

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 2 juni 2015.      

De griffier,

De burgemeester,

Toelichting verordening mantelzorgwaardering gemeente Twenterand

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan een onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015), te weten het zorgdragen voor een jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten uit de gemeente Twenterand. Met de Wmo 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jaarlijkse blijk van waardering verschoven van het Rijk naar de gemeente. Hiermee is de mogelijkheid voor mantelzorgers om jaarlijks een mantelzorgcompliment aan te vragen bij de sociale verzekeringsbank komen te vervallen.

Artikelsgewijs

Artikelsgewijze toelichting op de verordening mantelzorgwaardering gemeente Twenterand vanaf 2015.

Hoofdstuk 1 Waardering van mantelzorgers

Artikel 1 Begripsbepaling

De definitie van een mantelzorger is overeenkomstig de definitie van een mantelzorger in de Wmo 2015, (alleen) mantelzorgers die inwoners van Twenterand ondersteunen komen in aanmerking voor de waardering.

Artikel 2 Jaarlijkse blijk van waardering

Op basis van onderzoeksresultaten en ervaringen lokaal en elders gelden de volgende uitgangspunten voor de invulling van de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers:

 • -

  Biedt een mix van waarderingsvormen; De uitkomsten van de vragenlijst onder mantelzorgers eind 2014 laten zien dat mantelzorgers uit Twenterand op vele verschillende manieren ondersteuning verlenen aan hun naaste. Daarnaast komt uit de vragenlijst en gesprekken met mantelzorgers en professionals geen eenduidig beeld naar voren voor één bepaalde vorm van waardering. Het is afhankelijk van de situatie en ondersteuning die de mantelzorgers geeft waar men behoefte aan heeft. Het waarderen van mantelzorgers is maatwerk: voor verschillende mantelzorgers dienen er verschillende vormen van waardering te zijn. Op deze manier wordt aangesloten bij de variëteit van situaties en behoeftes van mantelzorgers op het gebied van waardering.

 • -

  Verbindt waardering aan ondersteuning; Mantelzorgers hebben behoefte aan informatie of ondersteuning die de taken van de mantelzorger verlichten en ervoor zorgen dat de mantelzorgtaak op lange termijn is vol te houden. De invulling van waardering is daarom oplossingsgericht en draagt bij aan het voorkomen van overbelasting. De zelfredzaamheid van mantelzorgers kan worden versterkt door de draaglast te verminderen en/of de draagkracht te vergroten.

 • -

  Tegemoetkoming in de kosten; Het huidige mantelzorgcompliment is een blijk van waardering aan mantelzorgers en is tegelijkertijd een tegemoetkoming in de kosten waar mantelzorgers mee te maken hebben. Mezzo geeft aan dat mantelzorgers jaarlijks € 1.100 extra kosten hebben, bijvoorbeeld vanwege extra reiskosten. Financiële drempels voor mantelzorg dienen zoveel mogelijk te worden weggehaald, de mantelzorgwaardering kan hier aan bijdragen. Een deel van de respondenten (30 procent) van de vragenlijst heeft aangegeven graag een vorm van financiële tegemoetkoming te blijven ontvangen. Anderen geven aan dat een tegemoetkoming in de kosten niet bijdraagt aan het verlichten van de mantelzorgtaak.

 • -

  Waardering in natura; Er wordt niet gekozen voor een (directe) financiële bijdrage, maar een vorm van waardering in natura. Dit biedt als voordeel dat we mogelijkheden van waardering bieden die daadwerkelijk bijdragen aan het verlichten van de mantelzorgtaak en/of ten goede komt aan de waardering van de mantelzorger. Bovendien is de verwachting dat de uitvoering een waardering in natura goedkoper is dan bij een financiële bijdrage. Hierdoor komt meer budget ten goede aan de mantelzorgers zelf.

Artikel 2 lid a, b en c geven de verschillende vormen van waardering weer voor mantelzorgers.

Een deel van de middelen mantelzorgwaardering worden ingezet om jaarlijks invulling aan de Dag van de mantelzorger te kunnen blijven geven. Hierbij staat ontmoeting centraal, als middel om overbelasting te voorkomen en om lotgenotencontact te stimuleren. Daarnaast wordt de Dag van de mantelzorg aangegrepen om de erkenning en waardering van mantelzorgers extra te benadrukken.

Er is gebleken dat mantelzorgers uit Twenterand behoefte hebben aan een lotgenotengroep. Lotgenotengroepen bestaan uit mantelzorgers, mogelijk van eenzelfde leeftijdscategorie en/of op basis van de problematiek van de persoon waarvoor de mantelzorgers zorgen. Lotgenotencontact heeft verschillende functies:

 • -

  Mantelzorgers ervaren emotionele steun door met mensen te praten die in een vergelijkbare situatie zitten.

 • -

  Mantelzorgers vinden herkenning in de verhalen en gevoelens die andere mantelzorgers hebben.

 • -

  Mantelzorgers kunnen informatie en ervaringen uitwisselen over (het regelen of uitvoeren van) zorg en het aanbod van ondersteuningsmogelijkheden.

 • -

  Mantelzorgers kunnen anderen vertellen of van anderen leren hoe om te gaan met gevoelens als spanning en stress.

Bij de invulling van de lotgenotengroep wordt vraaggericht gewerkt. Zo worden de doelgroep en bespreekthema’s bepaald aan de hand van de behoefte van de mantelzorgers uit de gemeente Twenterand. De professional heeft zo veel mogelijk een stimulerende en faciliterende rol, de eigen kracht van de mantelzorgers wordt versterkt.

Een waardebon is op vele manieren inzetbaar, waardoor mantelzorgers zelf kunnen bepalen of het een tegemoetkoming in kosten betreft en/of ze iets extra’s voor zichzelf voor kopen. De bon biedt maatwerk, zodat de besteding past bij de behoefte en situatie van de mantelzorger.