Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delfzijl

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Delfzijl

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelfzijl
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Delfzijl
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Delfzijl
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageafvalkalender 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvastoffenverodening 2014 van de gemeente Delfzijl

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2015nieuwe regeling

03-03-2015

Gemeenteblad, 2015, 58806

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Delfzijl

Het college van de gemeente Delfzijl,

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl;

Besluit:

 

Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Delfzijl.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Delfzijl;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Van Gansewinkel te Stadskanaal;

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Van Gansewinkel te Stadskanaal voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep;

  • b.

   huishoudens op basis van een overeenkomst met de gemeentelijke reinigingsdienst, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels:

   

  Naam

  Straat

  Postcode_Plaats

  Manege Biessum

  De Ransel 1

  9931 BT Delfzijl

  Malletband C.S.H.D. Delfzijl

  Postbus 6

  9930 AA Delfzijl

  CBS De Meerpaal

  Europaweg 15

  9933 LL Delfzijl

  CBS De Zaaier

  Gersteland 1

  9932 HZ Delfzijl

  CBS De Vore

  Farmsumerweg 43

  9932 BA Delfzijl

  CBS De Rengersborg

  Borgshof 16

  9936 CS Delfzijl

  CBS De Blinke

  Tonnistil 20

  9945 RZ Wagenborgen

  CBS De Bron

  Klapsterweg 42

  9946 PH Woldendorp

  Gereformeerde Basisschool Het Baken

  Stuurboordlaan 1

  9934 JN Delfzijl

  OBS De Garven

  Farmsumerweg 45

  9932 BA Delfzijl

  Brede School Noord

  Waddenweg 4

  9933 KH Delfzijl

  OBS Jan Ligthart

  Botterlaan 1

  9934 EW Delfzijl

  OBS De Munte

  A.Verburghwijk 7

  9948 PA Termunterzijl

  OBS De Waarborg

  Hoofdweg 81

  9945 PC Wagenborgen

  OBS De Woldrakkers

  Burg. Garreltsweg 33

  9946 PM Woldendorp

  Protestants Christelijke Basisschool

  Hereweg 12

  9906 PE Bierum

  CBS Holtwirth

  Hoofdweg 84

  9905 PE Holwierde

  CBS De Burcht

  Nesweg 19

  9909 AV Spijk

  OLV Sterre der Zee

  Ringenum 3

  9934 PM Delfzijl

  Fivelcollege

  Sikkel 3

  9932 BD Delfzijl

  Scholengemeenschap

  Burg. Garreltsweg 35

  9946 PM Woldendorp

  Voetbalvereniging Wagenborger Boys

  Kwelders 14

  9945 SL Wagenborgen

  MCS Thalassa

  Huibertplaat 52

  9931 CE Delfzijl

  Wandelsportvereniging Spirit

  Klipperlaan 7

  9934 EN Delfzijl

  OBS Tasveld

  Gevelsteen 2

  9934 LN Delfzijl

  OBS Het Zigt

  Gersteland 3-3a

  9932 HZ Delfzijl

  OBS Ripperdaborg

  Borgshof 20

  9936 CS Farmsum

  OBS Hiliglo

  Pastorielaan 1

  9905 RD Holwierde

  OBS Meedhuizen

  Hoofdstraat 21

  9937 PB Meedhuizen

  OBS Fiepko Coolmansschool

  Mevr. Evers Dijkhuizenlaan 55

  9909 CA Spijk

  Buurt- en Huurdersvereniging "Zanden en Riffen"

  Schuitenzand 45

  9931 AC Delfzijl

  Voetbalvereniging WEO

  Zwaagweg 17

  9946 RA Woldendorp

  Pinkstergemeente

  Saul van Messelstraat 1

  9933 KB Delfzijl

  Baptistengemeente

  J v/d Kornputplein 8

  9934 EA Delfzijl

  Protestantse Kruiskerk Delfzijl

  M. v. Coehoornsingel 21

  9934 GP Delfzijl

  Nederlands Hervormde Kerk - Wagenborgen

  Hoofdweg 108

  9945 PJ Wagenborgen

  Gezamenlijke jeugdraad Holwierde

  Hoofdweg 49

  9905 PB Holwierde

  Kaartclub De Roef

   

  Delfzijl

  Dorpsbelangen Bierum

  Heruma 10

  9906 RB Bierum

  Vereniging Dorpsbelangen Losdorp

  Schafferweg 25

  9907 PC Losdorp

  Christelijk Gereformeerde Kerk te Delfzijl

  Groenland 15

  9933 PA Delfzijl

  Serviceflat Hoog Watum

  Kustweg 25

  9933 AA Delfzijl

  Voetbalvereiniging Oosterhoek

  Maïsveld 24

  9932 JW Delfzijl

  Voetbalvereniging Farmsum

  Zwet 36

  9923 AB Farmsum

  Voetbalvereniging Neptunia

  Wierdeweg 3

  9931 TC Uitwierde

  Jeugdraad Ned. Herv. kerk Holwierde

  Hoofdweg 30

  9905 PD Holwierde

  Voltigevereniging De Eemsrakkers

  Hoofdweg 38-A

  9905 PD Holwierde

  Stichting Dorpsbelangen Bierum

  Hereweg 75

  9906 PD Bierum

  Stichting Emmaüs Eemsmond

  Dijkstraat 6

  9936 CW Farmsum

  Samenwerkingsschool Godlinze

  Peperstraat 8

  9908 PE Godlinze

  Postduivenver. "De Luchtklievers"

  Beukenlaan 117

  9902 PC Appingedam

  Delfzijlster Opera- & operette koor

  Alberdaweg 14

  9901 HT Appingedam

  Eemsrobben

  Zwet 60

  9932 BT Delfzijl

  • c.

   voor de inzameling van textiel:Humana te Bunnik, het Leger des Heils en Hergebruik+ teAppingedam

  • d.

   voor de inzameling van glas in de glascontainers in de diverse kernen: Van Gansewinkel bvte Hoogeveen;

  • e.

   voor het verwerken van her te gebruiken grof huishoudelijk afval: Hergebruik + teAppingedam, Kringloop- en inbrengwinkel Abel Tasman en Emmaus kringloopwinkel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, vlakglas, met uitzondering van (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 7.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 8.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 9.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 10.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etc., met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 11.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin asbest is verwerkt;

 • 12.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 13.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • 14.

  metalen: oude metalen die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens een van gemeentewege verstrekt grijze container, inhoud140 of 240 liter, en ten behoeve van restafval van inwoners van hoogbouw: een 1000 liter verzamelcontainer of ondergrondse containers (inhoud 3, 4 en 5 m³ );

 • b.

  voor GFT-afval van huishoudens een van gemeentewege verstrekte groene container;inhoud 140, 240 liter en ten behoeve van GFT-afval van inwoners van hoogbouw; een verzamelcontainer van 1000 liter;

 • c.

  voor klein chemisch afval: KCA kan acht keer per jaar op vaste tijden volgens de afvalkalender afgegeven worden aan de chauffeur van de chemokar, de chemokar staat bij de haltepaal in de wijk. Daarnaast kan KCA worden gebracht naar het KCA-depot aan de Dijkhuizenweg 28 te Appingedam

 • d.

  voor oud papier en karton: bundels van papier en karton en in de containers bij: zie lijst bij artikel 2.2b;

 • e.

  voor glas in de daartoe in de verschillende kernen aanwezige glascontainers;

 • f.

  voor textiel in de daartoe in de verschillende kernen aanwezige containers en in zakken voor de liefdadigheidsinstellingen;

 • g.

  voor het blad afval in de daartoe in de verschillende kernen aanwezige bladkorven.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Gereserveerd

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens degemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip en/of sticker waaropstaat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien bij eenverhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   een nieuwe container wordt bij vermissing of diefstal alleen verstrekt na daartoe aangifte tehebben gedaan bij de politie en overlegging van de aangifte;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   het inzamelmiddel dient over het algemeen met de wielen naar de woningzijde te worden aangeboden; er zijn uitzonderingen op deze regel van toepassing.

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 10 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden inzamelmiddel mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • h.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • i.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de gemeentewerf, dan wel bij de op wijkniveau aanwezige inzamelplaatsen;

  • j.

   Het afvalstation Kloosterlaan wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • k.

   bij de afgifte van afvalstoffen op het afvalstation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing;

  • l.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalstation kunnen legitimeren;

  • m.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en grof tuinafval vindt op afroep plaats of kan worden gebracht naar het afvalstation; de aanbieder dient voor de inzameling op afroep een afspraak te maken met de gemeente; de grote elektrische en elektronische apparaten kunnen worden gebracht naar Hergebruik+, Energieweg 7 te Appingedam, of worden meegeven aan de leverancier van uw nieuwe elektrische/elektronische apparatuur;

  • n.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het

   inzamelmaterieel goedbereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • o.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m3. Voor een verdere omschrijving en voorwaarden wordt verwezen naar de Afvalkalender, bijlage 1 van dit besluit;

  • p.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één ofmeer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,9 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram. Voor een verdere omschrijving en voorwaarden wordt verwezen naar de Afvalkalender, bijlage 1 van dit besluit.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter

  inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoalsaangegeven in bijlage 1, de Afvalkalender, voor 7.00 uur;

  • b.

   de dagen waarop groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval kunnen wordenaangeboden, worden jaarlijks bekendgemaakt in de afvalkalender op de website van de gemeente Delfzijl en ter inzage ligt bij de gemeente en de inzameldienst;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • d.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuurworden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • e.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen en kwd-afval door de inzameldienst

 • 1.

  De inzameldienst zamelt categorieën bedrijfsafvalstoffen in die qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met de categorieën huishoudelijke afvalstoffen die eveneens door de inzameldienst worden ingezameld.

 • 2.

  De inzameling van bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst als bedoeld in het 1e lid vindt plaats bij:

  • a.

   bedrijven en instellingen die daartoe een verzoek hebben ingediend en voldoen aan de daartoe gestelde beleidsregels.

 • 3.

  De betreffende bedrijven en instellingen die gebruik van maken van de inzameldienst zijn een reinigingsrecht verschuldigd volgens de gemeentelijke verordening afvalstoffenheffing.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  in het centrum mag het bedrijfsafval niet voor 7.30 uur worden ingezameld;

 • b.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het bedrijfsafval mag niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor de onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging terstond te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker.

Artikel 12.

Burgemeester en Wethouders stellen jaarlijks de afvalkalender van de gemeente Delfzijl vast waarin de dagen en tijden voor het overdragen of het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst en overige instanties die zijn aangewezen om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen alsmede de nadere voorwaarden waaronder de diverse afvalstoffen mogen worden overgedragen dan wel mogen worden aangeboden als bijlage 1 bij dit besluit daarvan deel uitmaakt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 van de gemeente Delfzijl.

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van Delfzijl d.d. 3 maart 2015,

E.A. Groot

(burgemeester)

P. Leeuw

(secretaris)

Bijlage 1 Afvalkalender 2015

afvalkalender 2015