Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heiloo

Verordening op de heffing en de invordering van evenement gelden 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heiloo
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van evenement gelden 2015
CiteertitelVerordening evenement gelden 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-201513-04-2016Nieuwe regeling

08-06-2015

Uitkijkpost, 17 juni 2015

15-6400

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van evenement gelden 2015

De raad van de gemeente Heiloo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015 gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van evenement gelden 2015.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam 'evenement gelden' worden rechten geheven voor het gebruik van de openbare gemeentegrond om daarop een voor publiek toegankelijk verrichting van vermaak te organiseren.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene die een evenement organiseert.

Artikel 3 Vrijstellingen

De evenementen gelden worden niet geheven voor het in gebruik nemen van openbare gemeentegrond voor evenementen voor de in de gemeente Heiloo gevestigde sport-, jeugd- of culturele verenigingen of instellingen met een sociaal maatschappelijke doelstelling.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van de heffing is de ondergrond van het terrein en of er voorzieningen aanwezig zijn op het terrein.

Artikel 5 Locaties en tarieven

 • 1. De locaties die gehanteerd worden zijn Evenemententerrein De Omloop, ’t Loopplein, Parkeerterrein bij Het Baafje en Heerenweg/ Stationsplein. Zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende bijlage.

 • 2. De tarieven genoemd in onderstaande tabel zijn de tarieven die gelden per dag dat het terrein geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen wordt. Voor een dagdeel wordt het tarief in rekening gebracht voor een gehele dag.

  • 1.

   Evenemententerrein De Oml:oop € 230 per dag (of gedeelte daarvan)

  • 2.

   ’t Loopl:ein € 230 per dag (of gedeelte daarvan)

  • 3.

   Parkeerterrein bij Het Baa:fje € 150 per dag (of gedeelte daarvan)

  • 4.

   Heerenweg (nummer 138 t/m 148) en Stat:ionsplein € 230 per dag (of

  gedeelte daarvan)

 • 3. Voor andere locaties dan die in lid 1 en 2 zijn genoemd is het tarief € 150 per dag dat het terrein geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen wordt. Voor een dagdeel wordt het tarief in rekening gebracht voor een gehele dag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De voor het evenement verschuldigde gelden worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

De gelden moeten binnen zes weken na dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur worden betaald.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van evenement gelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van evenementen gelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 18 juni 2015.

 • 2. De verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening evenement gelden 2015’.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Heiloo in de openbare raadsvergadering van maandag 8 juni 2015.