Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris
CiteertitelBesluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 4c, 10, 11a en 11b van de Havenbeveiligingswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2015Nieuwe regeling

22-04-2015

Gemeenteblad, 19-06-2015, Nr. 54725

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris

De burgemeester van de Krimpenerwaard,

Overwegende dat,

het om redenen van doelmatigheid wenselijk is enkele bevoegdheden aan de havenveiligheidsfunctionaris van de gemeente Krimpenerwaard te mandateren;

gelet op artikel 4c, 10, 11a en 11b van de Havenbeveiligingswet;

Besluit vast te stellen het:

Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris

 

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • ·

  Consulent openbare orde en veiligheid: consulent openbare orde en veiligheid van de gemeente Krimpenerwaard, die krachtens artikel 4c van de Havenbeveiligingswet door de burgemeester is aangewezen als havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer).

 • ·

  Adviseur openbare orde en veiligheid: adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Krimpenerwaard, die krachtens artikel 4c van de Havenbeveiligingswet door de burgemeester is aangewezen als (plaatsvervangend) havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer).

Artikel 2

Aan de consulent openbare orde en veiligheid en aan de adviseur openbare orde en veiligheid in hun hoedanigheid als Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security Officer) wordt door de burgemeester mandaat verleend tot:

 • a.

  het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 4 van de Havenbeveiligingswet;

 • b.

  de coördinatie van havenveiligheidsmaatregelen en maatregelen, bedoeld in artikel 4d van de Havenbeveiligingswet;

 • c.

  het verlenen van een ontheffing of een instemming met een gelijkwaardige beveiligingsregeling, bedoeld in artikel 10 van de Havenbeveiligingswet;

 • d.

  het uitvoeren van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 11a van de Havenbeveiligingswet;

 • e.

  het uitvoeren van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel l1b van de Havenbeveiligingswet.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie. Het “Besluit mandaat, volmacht en machtiging beleidsmedewerker oov/bestuurszaken” de dato 7 juli 2014 van de burgemeester van Ouderkerk wordt gelijktijdig ingetrokken.

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als: "Besluit mandaat Havenveiligheidsfunctionaris”.

Aldus vastgesteld, 22 april 2015

De burgemeester van Krimpenerwaard,

mr. T.P.J. Bruinsma

Aanwijzingsbesluit Havenveiligheidsfunctionaris

De burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard,

 

Overwegende dat:

 

ter uitvoering van de Verordening (EG) nr. 725/2004 , betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten en de daaruit voortvloeiende Richtlijn 2005/65/EG voor de veiligheid van havens, zoals deze Richtlijn is vastgesteld op 26 oktober 2005 door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en de Internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS Code) uitmondend in nationale wetgeving in de vorm van wijziging van de Havenbeveiligingswet, bij Wet van 11 mei 2007;

 

de burgemeester als autoriteit voor de havenveiligheid een havenveiligheidsfunctionaris, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Richtlijn, dient aan te wijzen op grond van artikel 4c van de Havenbeveiligingswet;

 

gelet op de artikelen 2, eerste lid en 4c van de Havenbeveiligingswet en de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Havenveiligheidsfunctionaris

 

Artikel I Aanwijzing

De consulent openbare orde en veiligheid wordt aangewezen als havenveiligheidsfunctionaris. De beleidsadviseur openbare orde en veiligheid wordt aangewezen als plaatsvervangend havenveiligheidsfunctionaris.  

 

Artikel II. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na ondertekening.

Het besluit “Aanwijzingsbesluit Port Security Officer” de dato 17 juni 2014 van de gemeente Ouderkerk wordt gelijktijdig ingetrokken.

 

Artikel III. Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Havenveiligheidsfunctionaris” .

 

Aldus vastgesteld, 22 april 2015

De burgemeester van Krimpenerwaard,

mr.  T.P.J. Bruinsma

Aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

 

Overwegende dat:

 

ter uitvoering van de bepalingen van hoofdstuk XI-2 van het SOLAS-Verdrag en de internationale Code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (ISPS-Code) nationale wetgeving is gecreëerd in de vorm van de Havenbeveiligingswet (HBW);

aan de burgemeesters van gemeenten met zeehavens een medebewindstaak is opgelegd ten aanzien van onder meer het beoordelen van havenfaciliteiten, het goedkeuren van veiligheidsplannen van havenfaciliteiten en het instemmen met gelijkwaardige beveiligingsregelingen;

op grond van artikel 17, tweede lid, van de HBW door het college van burgemeester en wethouders personen kunnen worden aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de HBW.

gelet op artikel 17, tweede lid van de Havenbeveiligingswet;

 

Besluit vast te stellen:

Als met het toezicht belast bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Havenbeveiligingswet:

- Algemene en Buitengewone opsporingsambtenaren van de politie;

- Ambtenaren medewerker Handhaving A en Medewerker Handhaving B, werkzaam bij de afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving van de gemeente Krimpenerwaard.

 

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na bekendmaking. Het besluit “Aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet” de dato 17 juni 2014 van de gemeente Ouderkerk wordt gelijktijdig ingetrokken.

 

Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit toezichthoudende personen Havenbeveiligingswet”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2015

burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga.

de burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma .