Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Woensdrecht

Beleidsregels wegslepen van voertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWoensdrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels wegslepen van voertuigen
CiteertitelBeleidsregels wegslepen van voertuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpZ14.04430

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2015Nieuwe regelgeving

16-06-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 35 en Woensdrechtse Bode 24-6-2015

Z14.04430

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels wegslepen van voertuigen

INLEIDING

In september 2014 heeft de gemeenteraad van Woensdrecht de 'Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht' vastgesteld. In deze verordening staat beschreven in welke gevallen de gemeente Woensdrecht overgaat tot het laten wegslepen voertuigen. Om op adequate wijze uitvoering te geven aan deze verordening, zijn de voorliggende 'beleidsregels wegslepen van voertuigen' vastgesteld. Middels deze beleidsregels wordt een eenduidige werkwijze gegenereerd ten aanzien van het wegslepen van voertuigen. De toepassing is daarmee ook mogelijk bij bijvoorbeeld markten of kermissen.

Hoofdstuk 1 AANTREFFEN FOUTIEF GEPARKEERD VOERTUIG

De procedure betreffende de wegsleepregeling start met het aantreffen van een fout geparkeerd voertuig. Onder "voertuigen" wordt mede verstaan: fietsen, bromfietsen, scooters, gehandicaptenvoertuigen, vrachtauto's, bussen en aanhangwagens.

De eerste afweging die moet worden gemaakt is of de aangetroffen situatie wegsleepwaardig is. Daarvoor gelden twee criteria:

1. door de wijze van parkeren wordt de veiligheid op de weg in gevaar gebracht

en/of;

2. door de wijze van parkeren wordt de vrijheid van het verkeer belemmerd.

Uit de woorden "en/of' blijkt dat er tegelijkertijd sprake kan zijn van beide criteria, die de situatie wegsleepwaardig maken. Eén van de criteria is echter voldoende om de wegsleepregeling te kunnen toepassen.

Aanwijzing wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, zoals bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 1994 zijn in de Wegsleepverordening gemeente Woensdrecht alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 1 Noodzaak

Het aantreffen van een fout geparkeerd voertuig op een aangewezen weg of weggedeelte, als bedoeld in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen, is in beginsel voldoende om de wegsleepregeling toe te passen. De veiligheid op de weg of de vrijheid van het verkeer hoeft dan niet tevens in het geding te zijn.

Wel moet de noodzaak in zekere mate duidelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld het wegslepen van een voertuig om 04.00 uur 's nachts vanaf een parkeerterrein waarop geen bijzondere situatie van toepassing is (het houden van een weekmarkt op die dag bijvoorbeeld) niet noodzakelijk.

Artikel 2 Actie

Alleen executieve politieambtenaren en de toezichthouders / buitengewoon opsporingsambtenaren die werkzaamheden verrichten namens de gemeente Woensdrecht (hierna: 'de bevoegde functionaris') zijn bevoegd actie te ondernemen na het constateren van de overtreding.

 

Zodra de overtreding is geconstateerd overlegt bij twijfel de bevoegde functionaris met de juridisch handhaver of bij diens afwezigheid met de ambtenaar openbare orde en veiligheid of er sprake is van een wegsleepwaardige situatie.

Artikel 3 Waarnemingstijd

Om de overtreding nadrukkelijk te kunnen vaststellen kan allereerst een waarnemingstijd nodig zijn.

* Verbod stil te staan: Voor constatering van een gedraging in strijd met een verbod stil te staan is geen waarnemingstijd nodig.

* Parkeerverboden: Bij parkeerverboden lijkt een waarnemingstijd van tien minuten reëel voordat er kan worden geconstateerd dat er sprake is van parkeren.

* Parkeren op laad- en loshavens: Bij laad- en loshavens wordt een onafgebroken waarnemingstijd van tien minuten aanbevolen, gedurende welke geen laad- en losactiviteiten worden geconstateerd. Pas daarna wordt geconstateerd dat er sprake is van parkeren.

Na de constatering van de overtreding wordt overgegaan tot inschatting van de noodzaak tot wegslepen.

Hoofdstuk 2 TOEPASSING PROCEDURE

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke procedure er gevolgd dient te worden vanaf het moment dat besloten is om daadwerkelijk over te gaan tot het wegslepen van een voertuig.

A. De bevoegde functionaris schakelt bij een wegsleepwaardige situatie het wegsleepbedrijf in.

B. De bevoegde functionaris wacht in de nabijheid van het voertuig tot de komst van de takelwagen.

C. Na de komst van de takelwagen maakt het personeel van het wegsleep- en bergingsbedrijf een foto van de situatie. Op de foto moet de overtreding zo veel mogelijk zichtbaar zijn. Hierdoor kan het nodig zijn meerdere foto's te maken. De foto c.q. foto's worden in het bewaringsregister opgenomen.

D. Het personeel van het wegsleepbedrijfvult, alvorens te starten met de werkzaamheden ten behoeve van het wegslepen, ter plaatse het proces-verbaal van meevoeren en opslaan in. Dit document wordt ondertekend door een medewerker van het wegsleepbedrijf (namens de directeur van dit bedrijf) en de bevoegde functionaris.

E. Na aankomst op de bewaarplaats controleert het personeel van het wegsleepbedrijf het voertuig op beschadigingen. De bevindingen worden eveneens

ingevuld op het proces-verbaal van meevoeren en opslaan.

F. Het proces-verbaal van meevoeren en opslaan wordt opgenomen in het bewaringsregister.

Artikel 4 Schade noteren

In verband met de schadevergoedingsplicht van de gemeente op grond van artikel 172, lid 8, Wegenverkeerswet 1994 moet het weg te slepen voertuig zorgvuldig worden gecontroleerd op aanwezige schade. De schade wordt genoteerd in het proces-verbaal van meevoeren en opslaan. Ook schade die wordt veroorzaakt tijdens het bevestigen in het juk of tijdens het overbrengen moet worden genoteerd.

Artikel 5 Geen Mulder-traject na wegslepen

De wetgever zet in de memorie van toelichting uiteen dat van het instellen van een strafvervolging, dan wel het opleggen van een sanctie ingevolge de Wet Mulder kan worden afgezien, omdat de overtreder ten gevolge van het wegslepen van het voertuig al genoeg "gestraft" is. De aanhalingstekens worden hier bewust gebruikt, omdat er in feite geen sprake is van straffen. Met het wegslepen wordt beoogd een einde te maken aan een verboden gedraging en niet het bestraffen van de eigenaar / houder van de auto. De overtreder wordt bij toepassing van deze bestuursdwang wel met hoge kosten geconfronteerd en kan dit als een straf ervaren.

Hierin kan aanleiding worden gevonden van een strafrechtelijk of administratiefrechtelijk vervolg af te zien.

Er is een uitzondering waarin wél een Mulder-sanctie wordt opgelegd. Dit betreft de situatie dat er meerdere auto's moeten worden weggesleept om het betreffende terrein te kunnen inrichten voor de markt. In dat geval wordt op de auto's eerst een Mulder-bon achtergelaten. Vervolgens gaat het wegsleepbedrijf successievelijk de auto's wegslepen. Op het moment dat daadwerkelijk met het wegslepen wordt begonnen, wordt de Mulder-transactie ingetrokken. Dit wordt zo gedaan om rechtsongelijkheid te voorkomen. Binnen de gemeente Woensdrecht zijn deze afspraken ook van toepassing verklaard.

Artikel 6 Sleepfasen en kosten

Het wegslepen van voertuigen is te verdelen in drie fasen:

FASE I:

Een wegsleepvoertuig is besteld. Er is sprake van een onvolledige berging indien de eigenaar/houder/bestuurder van het voertuig ter plaatse komt, voordat het wegsleepvoertuig ter plaatse is en de eigenaar/houder/bestuurder het voertuig wil verplaatsen.

De kosten overeenkomstig het tarief dat verbonden is aan de voorbereiding van de overbrenging van het voertuig, dienen te worden voldaan. De bevoegde functionaris dient de personalia vast te stellen. De kosten voor de onvolledige berging dienen ter plaatse te worden vergoed. Gebeurt dit niet, dan wordt het voertuig alsnog weggesleept.

FASE lI:

De takelwagen is ter plaatse en het voertuig bevindt zich op de lepel van de takelwagen en is reeds bevestigd op de takelwagen. Vanaf dat moment is er sprake van een volledige berging.

De eigenaar/houder/bestuurder komt ter plaatse en wil het voertuig verplaatsen.

De kosten overeenkomstig het tarief dat verbonden is aan het overbrengen van het voertuig naar de bewaarplaats, dienen te worden voldaan. De bevoegde functionaris dient de personalia vast te stellen. De kosten voor de volledige berging dienen ter plaatse te worden vergoed. Gebeurt dit niet, dan wordt het voertuig weggesleept en dienen de wegsleepkosten op de bewaarplaats te worden betaald.

FASE lIl:

Het voertuig is/wordt weggesleept en in bewaring gesteld.

Teruggave kan slechts plaatsvinden aan de eigenaar of houder of gemachtigde van het voertuig, na betaling van de volledige kosten: de wegsleep kosten en de kosten van bewaring. Ook zal in een aantal gevallen eerst aan andere voorwaarden moeten worden voldaan.

 

Ingeval een voertuig inbeslaggenomen wordt en daartoe wordt weggesleept zijn de kosten geheel voor de politie. In een aantal gevallen zijn geen kosten verschuldigd.

Denk hierbij aan tijdelijke bewaring in het kader van hulpverlening, bij inbeslagneming en in het kader van onder toezichtstelling.

Voor voertuigen die na het vrijgeven niet worden opgehaald kunnen wel bewaarkosten worden berekend. In deze gevallen zal de bewaarder per aangetekend schrijven de eigenaar / houder hiervan in kennisstellen en wordt dit vermeld in het bewaarregister.

Artikel 7 Geen kosten verschuldigd

De kosten van wegslepen en in bewaring stellen zijn niet verschuldigd, indien:

a. niet tot overbrenging en inbewaringstelling had mogen worden overgegaan;

b. de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan, van dien aard waren dat de kosten redelijkerwijs niet verschuldigd zijn, of;

c. aannemelijk is dat het voertuig tegen de wil van de rechthebbende is gebruikt en hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

De in artikel 4 van de verordening vermelde bedragen zijn exclusief de eventueel opgelegde of op te leggen boetes, naheffingen e.d.

Indien niet tot overbrenging en inbewaringstelling had mogen worden overgegaan, betaalt de gemeente tevens een redelijke schadeloosstelling aan de rechthebbende die het voertuig heeft afgehaald. Indien het voertuig ten tijde van de overtreding in gebruik was bij een ander dan de rechthebbende die het voertuig heeft afgehaald, treedt die ander voor de toepassing van deze schadeloosstelling in plaats van de rechthebbende die het voertuig heeft afgehaald.

Indien aantoonbaar is dat tijdens de overbrenging en bewaring schade aan het voertuig is toegebracht, is de gemeente gehouden deze schade te vergoeden.

Hoofdstuk 3 BEWAREN VAN VOERTUIGEN

Artikel 8 Aanvang van het bewaren

Het is belangrijk te weten wanneer er een aanvang is gemaakt met het bewaren van een voertuig. Aan het bewaren van een voertuig zijn vaak (verhaalbare) bewaarkosten verbonden.

Het tijdstip van bewaren gaat in op het moment dat het voertuig van het wegsleepvoertuig is losgekoppeld op de plaats van bewaring. Dit tijdstip wordt genoteerd in het bewaringsregister.

Artikel 9 Plaats van het bewaren

Het bewaren van een voertuig geschiedt op de daarvoor bestemde plaats. Deze plaats staat in artikel 3 van de wegsleepverordening beschreven. Het beleid dient er op gericht te zijn om de bewaartijd van voertuigen op de aangewezen bewaarplaats te beperken.

Artikel 10 Procedure

 • 1.

  Het voertuig wordt geplaatst op de daarvoor aangewezen plaats zoals omschreven in de wegsleepverordening. Ingeval er van een motorvoertuig contactsleutels aanwezig zijn, worden deze overgedragen aan de bewaarder.

 • 2.

  Het wegsleepbedrijf draagt er zorg voor dat het voertuig op de juiste wijze wordt ingeschreven in het bewaringsregister. Daarbij dienen de omstandigheden die verwijdering noodzakelijk maakten te worden vermeld. Tevens dient in het bewaringsregister te worden vermeld onder welke voorwaarde(n) het betreffende voertuig mag worden teruggegeven.

 • 3.

  Het wegsleepbedrijf is verantwoordelijk voor het registeren van het weggesleepte voertuig (inclusief kenteken).

 • 4.

  Van het in bewaring stellen (en wegslepen) maakt het wegsleepbedrijf ter plaatse een proces-verbaal (overeenkomstig bijgaand model) op.

Wanneer bovengenoemde stappen zijn doorlopen, is het voertuig overgedragen aan de bewaarder, in casu het wegsleepbedrijf als gemandateerde van het college van burgemeester en wethouders. Indien in het bewaringsregister geen voorwaarden tot teruggave zijn vermeld, zal het voertuig zo spoedig mogelijk aan de eigenaar/houder of gemachtigde worden teruggegeven. Een weggesleept voertuig wat met onjuiste of onvolledige informatie in het bewaringsregister is ingeschreven, blijft de verantwoordelijkheid van het wegsleepbedrijf.

Hoofdstuk 4 TERUGGAVE VAN VOERTUIGEN

Artikel 11 Voorwaarden tot teruggave

Buiten het betalen van de kosten kunnen er aanvullende voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden, voordat een voertuig wordt teruggegeven:

- Een inbeslaggenomen voertuig kan in een aantal gevallen pas worden teruggegeven na toestemming van de Officier van Justitie. Dit is bijvoorbeeld

het geval wanneer grote aantallen verkeersboetes openstaan. De executieve politieambtenaar die het onderzoek doet, zal dit laten aantekenen in het

bewaringsregister.

- Indien de "wet Mulder" van toepassing is, wordt een voertuig pas terug gegeven na betaling van de sanctie(s) en de kosten van bewaring en indien

van toepassing: het wegslepen.

Artikel 12 Betaling kosten

Voordat een voertuig kan worden teruggegeven dienen alle kosten zoals genoemd in artikel 4 van de wegsleepverordening betaald te zijn. Een betalingsregeling is niet mogelijk.

Artikel 13 Aan wie teruggeven?

Teruggave van een voertuig kan slechts aan degene die aantoont dat hij/zij of eigenaar, houder of gemachtigde (huren, lenen, leasen of pand) is van het voertuig. De wijze van legitimatie c.q. machtiging dient in het bewaringsregister vermeld te worden.

Artikel 14 Teruggave weggesleept voertuig

Een weggesleept en in bewaring gesteld voertuig wordt teruggegeven aan de rechthebbende. Van de eigenaar of houder mag worden verwacht dat hij/zij dit

aantoont.

Het voertuig mag slechts worden afgegeven indien alle kosten van de overbrenging en in bewaring zijn betaald. De betaling van de kosten kan niet geschorst worden omdat iemand het niet eens is met de reden van wegslepen. Wel kunnen in bepaalde omstandigheden geen kosten verschuldigd zijn, wanneer na het indienen van een bezwaarschrift dit gegrond verklaard is.

Artikel 15 Niet afgehaalde voertuigen

Wordt een voertuig niet binnen 48 uur afgehaald, dan laat de bewaarder, in casu het wegsleepbedrijf als gemandateerde namens het college van burgemeester en wethouders, de politie een onderzoek instellen naar de eigenaar / houder van het voertuig.

Zodra die bekend is, en de politie de zaak niet onmiddellijk kan regelen, stelt het wegsleepbedrijf de gemeente Woensdrecht hiervan in kennis. Burgemeester en wethouders sturen dan aan de verantwoordelijke persoon binnen 7 dagen, per aangetekend schrijven een kennisgeving. In deze kennisgeving dient te worden vermeld de gepleegde overtreding en het in bewaring nemen van het voertuig alsmede de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het voertuig terug te krijgen.

Ingeval het voertuig niet binnen 13 weken is opgehaald of de kosten van overbrenging, bewaring e.d. hoger worden dan de waarde van het voertuig, is het gemandateerde wegsleepbedrijfbevoegd het voertuig vanaf 14 dagen na het uitgaan van de kennisgeving hierover te verkopen, dan wel de wrakkenregeling toe te passen (dan komen de meerkosten voor de gemeente).

De bewaarder draagt namens burgemeester en wethouders zorg voor de bewaring en eventuele verkoop van het voertuig en is bevoegd daarvoor alle handelingen (incl. het inschakelen van een taxateur) te verrichten.

Artikel 16 Betaling kosten van wegslepen, bewaren en verkoop bij voertuig met een lage taxatiewaarde

Indien de totale kosten van het wegslepen, bewaren en verkopen de getaxeerde verkoopwaarde c.q. sloopwaarde van het betreffende voertuig overtreffen, vergoedt de gemeente het verschil tussen de opbrengst van het voertuig en de genoemde totale kosten aan het wegsleepbedrijf.

Artikel 17 Procedure teruggave

 • 1.

  De eigenaar /houder of gemachtigde gaat naar de bewaarplaats en toont daar de kentekenpapieren en een geldig rijbewijs. De eigenaar / houder of gemachtigde hoeft niet de bestuurder te zijn. Bij een aantal feiten kan het belangrijk zijn dat bekend wordt wie de bestuurder was.

 • 2.

  De eigenaar / houder of gemachtigde moet eerst de totale kosten aan het wegsleepbedrijf voldoen alvorens het voertuig wordt teruggegeven. Hiervoor ontvangt de eigenaar / houder of gemachtigde van het wegsleepbedrijf een kwitantie (origineel van de rekening).

 • 3.

  In het bijzijn van de eigenaar / houder of gemachtigde wordt het voertuig op eventuele schade gecontroleerd welke tijdens het wegslepen of bewaren veroorzaakt zou kunnen zijn.

 • 4.

  Na betaling wordt een kopie van de kwitantie in het bewaringsregister opgenomen, waarna van de betaling tevens aantekening wordt gemaakt in het bewaringsregister.

 • 5.

  Bij afgifte van het voertuig wordt door de berger, namens burgemeester en wethouders, het besluit tot toepassing van bestuursdwang uitgereikt aan de eigenaar / houder of gemachtigde.

 • 6.

  Afgifte van een voertuig, geplaatst op een andere bewaarplaats, geschiedt na overleg met de bewaarder.

Hoofdstuk 5 BEWARINGSREGISTER

Artikel 18 Inschrijven in bewaringsregister

Elk voertuig dat op de bewaarplaats wordt gebracht wordt door het wegsleepbedrijf ingeschreven in het bewaringsregister.

In het bewaringsregister worden z.s.m. na de inbewaringstelling de volgende gegevens opgenomen:

- een afschrift van het proces-verbaal (conform Algemene wet bestuursrecht);

- datum en tijdstip van inbewaringstelling;

- een nauwkeurige omschrijving van het voertuig;

- de voorwaarden tot teruggave;

o ingeval het een kentekenplichtig voertuig betreft, de tenaamstelling van het kenteken,

o ingeval het een ander voertuig betreft, de naam van de eigenaar of houder voor zover deze bekend is kunnen worden;

- bij inbeslagname de naam van de verbalisant die het onderzoek doet of de naam van de opdrachtgever tot verplaatsing.

Bij teruggave:

- de datum en het tijdstip waarop het voertuig is afgehaald;

- de naam en het adres van degene die het voertuig heeft afgehaald alsmede de gegevens waaruit blijkt dat deze tot het afhalen van het voertuig gerechtigd was;

- het bedrag dat als kosten, verbonden aan de toepassing van bestuursdwang, is betaald.

Bij niet afhalen:

Indien het voertuig binnen 48 uur na de inbewaringstelling niet is afgehaald worden in het bewaringsregister opgenomen:

- De datum van de bekendmaking;

- De naam en het adres van degene aan wie is bekendgemaakt.

Bij verkoop/afstandsverklaring/vernietiging:

De datum en het tijdstip van de verkoop, de afstandsverklaring of de vernietiging;

- Ingeval van verkoop de opbrengst van die verkoop, de naam en het adres van de koper, het eventuele batig saldo van die verkoop, de naam en het adres van degene aan wie het eventuele batig saldo is uitgekeerd alsmede gegevens waaruit blijkt dat deze tot het in ontvangst nemen van dat eventuele batig saldo gerechtigd was;

- Ingeval van een afstandsverklaring, de naam en het adres van degene aan wie het voertuig om niet is overgedragen;

- Ingeval van vernietiging de geschatte sloopwaarde van het voertuig. Een inbewaring gesteld voertuig wordt niet verkocht, om niet in eigendom

overgedragen of vernietigd dan nadat een beëdigd taxateur een rapport betreffende de waarde heeft opgemaakt.

Indien restitutie wordt verleend:

De datum waarop restitutie is verleend, het bedrag van de restitutie, de grond tot restitutieverlening en de naam en het adres van degene aan wie restitutie werd verleend.

Artikel 19 Bewaren gegevens

De gegevens blijven in het bewaringsregister opgenomen gedurende vijf jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de bewaarder het voertuig heeft teruggegeven, verkocht, om niet aan een derde in eigendom overgedragen dan wel vernietigd.

Artikel 20 Verstrekken gegevens

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt, na belangenafweging, aan belanghebbenden desgevraagd gegevens uit het bewaringsregister.

Artikel 21 Beheren gegevens

Het college van burgemeester en wethouders mandateert de bevoegdheid tot het bewaren aan de directeur van het wegsleepbedrijf. Deze persoon vervult dan namens het college de functie van "bewaarder". De bewaarder beheert het bewaringsregister en ziet er op toe dat de wettelijke termijnen niet worden overschreden. Hij geeft uitvoering aan die werkzaamheden die, genoemd in deze beleidsregels, aan de bewaarder zijn toebedeeld. Daarnaast doet hij al het nodige om een goede en verantwoordelijke bewaring en eventuele verkoop van voertuigen te verzekeren.

Hiertoe behoren in ieder geval:

- Het opslaan van het voertuig;

- Het doen van een mondeling verzoek aan de politie om de rechthebbende op een voertuig te achterhalen;

- Het doen van een mondeling verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om de rechthebbende aan te schrijven het voertuig op te komen

halen;

- Alle handelingen om te komen tot verkoop van het voertuig (inclusief ingeschakelde taxateur);

- De daadwerkelijke verkoop.

Hoofdstuk 6 BESLUIT TOEPASSING BESTUURSDWANG EN PROCESVERBAAL MEEVOEREN EN OPSLAAN

Artikel 22 Karakter bestuursdwang

Een beslissing tot toepassing van bestuursdwang, dat wil in dit geval zeggen het toepassen van de wegsleepregeling als bedoeld in artikel 170, lid 1, WVW 1994, wordt op schrift gesteld. Deze schriftelijke beslissing is een beschikking (art. 5:24, lid 1 Awb). Hiervoor is bijgaand model ontwikkeld. Wanneer een voertuig bij de berger wordt opgehaald door de eigenaar / houder of gemachtigde, wordt door de berger de beschikking tot bestuursdwang uitgereikt.

Ingevolge het tweede lid van artikel 5:24 Awb moet de beschikking vermelden welk voorschrift is of wordt overtreden. Elke beschikking is een besluit, waartegen op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 en 7:1 Awb bezwaar en beroep openstaat. Tevens vermeldt het besluit aan welke voorwaarden het bezwaarschrift moet voldoen.

Artikel 23 Karakter proces-verbaal meevoeren en opslaan

Van het meevoeren en opslaan van het voertuig moet proces-verbaal worden opgemaakt, waarvan een afschrift wordt verstrekt aan degene die het voertuig onder zich had. Het opmaken van een proces-verbaal is met name voorgeschreven in het belang van de rechtszekerheid van de rechthebbenden. Met betrekking tot de wegsleepregeling zal dit proces-verbaal met name een rol kunnen spelen ingeval de belanghebbende tegen de toepassing van de wegsleepregeling bezwaar maakt bij het college van burgemeester en wethouders. Degene die het bezwaarschrift indient, moet daarbij aan afschrift van het proces-verbaal voegen.

Artikel 24 Bezwaar- en beroepsmogelijkheid

De belanghebbende kan zijn bezwaren tegen het toepassen van de bestuursdwang - in casu de wegsleepregeling op grond van artikel 170, lid 1, Wegenverkeerswet 1994 - voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders. Tegen de beslissing op bezwaar staat beroep open bij de rechtbank met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De gemeente Woensdrecht heeft een commissie bezwaarschriften, die het college bij de heroverweging op het bezwaar adviseert. Burgemeester en wethouders zullen zich in de regel laten vertegenwoordigen door de juridisch handhaver, de ambtenaar openbare orde en veiligheid of de betrokken toezichthouder/buitengewoon opsporingsambtenaar.

Hoofdstuk 7 ANDERE WEGSLEEP GEVALLEN

Artikel 25 Klachten

 • 1.

  Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde gelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.

 • 2.

  Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van een bestuursorgaan.

Artikel 26 Behandeling van klachten

Het bestuursorgaan draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn zoals bepaald in de Klachtenverordening van de gemeente Woensdrecht.

Artikel 27 Beroep

Tegen een besluit inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan kan geen beroep worden ingesteld.

Artikel 28 Beleidsregels

Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels wegslepen van voertuigen".

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2015,

burgemeester en wethouders van Woensdrecht,

 

de secretaris        de burgemeester