Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Winkeltijdenverordening Korendijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Korendijk 2015
CiteertitelWinkeltijdenverordening Korendijk 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinancien en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 149
 2. Winkeltijdenwet, artikel 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201508-10-2015nieuwe regeling

16-12-2014

Gemeenteblad 2014, 83510

KDK/03354/i.0101

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Korendijk 2015

 

 

Winkeltijdenverordening Korendijk 2015

KDK/03354/i.01011

 

De raad van de gemeente Korendijk;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 inzake de Winkeltijdenverordening;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

 

Besluit

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

de wet: de Winkeltijdenwet;

winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag;

werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

college: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

 

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

de houder dit aanvraagt.

 

Artikel 5. Feestdagenregeling

Het verbod genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de wet, geldt niet op de door het college aan te wijzen feestdagen.

Deze bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 

Artikel 6. Openstelling van levensmiddelenwinkels op de avonden van feestdagen

Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, aanhef onder b van de wet genoemde verbod voor feestdagen aan winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

Aan de ontheffing wordt in elk geval het volgende voorschrift verbonden:

de winkel dient op de feestdagen vóór 16.00 uur gesloten te zijn.

De ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

 

Artikel 7. Ontheffing feestdagenregeling voor bijzondere situaties

Het college kan voor wat betreft feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

het uitstallen van goederen;

tentoonstellingen in kunstateliers en galeries

De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 

Artikel 8. Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

(vervallen)

 

Artikel 9. Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (nachtwinkels)

Het college kan gebieden aanwijzen waar het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid onder c, van de wet niet geldt.

Het college kan categorieën winkels en overige vormen van detailhandel aanwijzen waarvoor de verboden van artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet, niet gelden.

 

Artikel 10a. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken

en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van

zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

c.winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden

en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop

aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi,

die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

 

Artikel 10b. Openstelling anders dan voor verkoop

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  winkels, waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de

  winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom;

 • b.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor

  zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

  • 2.

   De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 

Artikel 10c. Straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden ook ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken in de gemeente Korendijk.

 

Artikel 10d. Begraafplaatsen

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk

bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100

meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die

begraafplaats.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van

bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de

publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 

Artikel 10e. Culturele evenementen

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden niet ten aanzien van gebouwen, waar

voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of

hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen,

uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de

voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden niet ten aanzien van het ter gelegenheid van

voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van

goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf

een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop

daarvan.

 

Artikel 10f. Sportcomplexen

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van

sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband

houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden niet ten aanzien van het in of op het terrein van

sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met

de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 

Artikel 10g. Bejaardenoorden

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van

bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen

en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, de feestdagen en eerste Kerstdag, gelden in of op het terrein van bejaardenoorden niet ten

aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten,

nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

 

Artikel 10h. E.H. Communie

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk foto-

artikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het

vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie.

2.De in het eerste lid vervatte vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

 

Artikel 10i. Allerheiligen en Allerzielen

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten

plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de

dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd.

 

Artikel 10j. Ramadan

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot

zonsondergang niet ten aanzien van winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder

is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits in die winkel dat brood en gebak ook

pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot

zonsondergang niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het

bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden.

 

Artikel 10k. Bedevaartplaats

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels die zijn gelegen in de directe omgeving

van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die

winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan:

 • a.

  voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

 • b.

  religieuze artikelen en souvenirs;

 • c.

  bloemen en planten.

  • 2.

   De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd

dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen

van:

 • a.

  voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

 • b.

  religieuze artikelen en souvenirs;

 • c.

  bloemen en planten.

 

Artikel 10l. Carnaval

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet ten aanzien van

winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag, gelden op de zondag vanaf 12 uur waarop carnaval wordt gevierd, niet voor het te koop

aanbieden en verkopen van feestartikelen.

 

Artikel 10m. Kermis

1.De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden niet ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk

feestartikelen plegen te worden verkocht, indien in de gemeente, waarin de winkel is gelegen, een

kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis.

2.De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de

zondag en de feestdagen, gelden niet voor het te koop aanbieden en verkopen van feestartikelen en

speelgoed op een terrein, waar een kermis wordt gehouden.

 

Artikel 11 Intrekking voorgaande regeling

De op 11 december 2012 vastgestelde Verordening winkeltijden Korendijk 2012 wordt ingetrokken.

 

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

 

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Korendijk 2015.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2014.

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

drs. A. Goslings drs. S. Stoop