Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpafvalstoffeninzameling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201501-03-2017nieuw uitvoeringsbesluit

26-05-2015

Goirles Belang, 10-06-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2015

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan, onder:

 • a.

  verordening: de "Afvalstoffenverordening van de gemeente Goirle 2009";

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak of minicontainer ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • d.

  de gemeente: de gemeente Goirle;

 • e.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen BAT, gevestigd te Tilburg.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   La Poubelle, gevestigd te Tilburg, voor de inzameling van grof huishoudelijk restafval en de andere componenten van huishoudelijk afval;

  • b.

   Van Gansewinkel bv, gevestigd te Rucphen voor de inzameling van luierafval via verzamelcontainer;

  • c.

   Sita, gevestigd te Helmond voor de inzameling van kunststof afval via verzamelcontainer;

  • d.

   Peute, gevestigd te Dordrecht, voor de inzameling van oud papier en karton.

  • e.

   Harmonie Muziek en Vriendschap, gevestigd te Riel, voor ondersteuning van de onder d. genoemde inzamelaar in de kern Riel.

  • f.

   Jaarlijks door de gemeente aan te wijzen charitatieve instelling voor de inzameling van textiel.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld, zoals nader omschreven in bijlage 1;

 • b.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

 • c.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potjes en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van nagellakflesjes, ;

 • d.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat niet vervuild is met andere afvalfracties;

 • e.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in de "Raamovereenkomst verpakkingen", inclusief drankenkartons (verpakkingen, geschikt voor het verpakken van vloeibare levensmiddelen, bestaande voor ten minste 70% uit papier en karton en voor het overige uit een ander materiaal of andere materialen);

 • f.

  textiel: schone (hele of kapotte) kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, gordijnen en lappen stof die niet gebruikt zijn als poets- of verflap;

 • g.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de "Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur";

 • h.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • i.

  hout en verduurzaamd hout: onbehandeld hout en hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • k.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • l.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • m.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

 • n.

  metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • o.

  banden: schone banden zonder velgen van motoren, personenauto's, vrachtvoertuigen;

 • p.

  puin: harde steenachtige materialen, zoals schoon puin, dakgrind, serviesgoed etcetera;

 • q.

  grond: schoon zand c.q. grond uit particuliere terreinen, die niet zichtbaar is vermengd met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04); onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

 • r.

  dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen; dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

 • s.

  luierafval: eenmalige (wepwerp)luiers en incontinentiemateriaal;

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  Voor het restafval van de percelen, genoemd in bijlage 2, de daartoe aangewezen boven- dan wel ondergrondse verzamelcontainer(s).

 • b.

  Voor restafval van overige huishoudens 120/140 liter en 240 liter grijze minicontainers.

 • c.

  Voor GFT-afval van overige huishoudens 140 liter en 240 liter groene minicontainers.

 • d.

  Voor klein chemisch afval de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle,

 • e.

  Voor glas de daarvoor op meerdere locaties geplaatste boven- en ondergrondse glascontainers.

 • f.

  Voor textiel de daarvoor op meerdere locaties geplaatste inzamelcontainers.

 • g.

  Voor oud papier en karton en textiel tevens de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle. De afvalstoffen dienen in de daartoe bestemde containers te worden gedeponeerd.

 • h.

  Voor kunststof verpakkingsafval de speciale, daartoe bestemde, plastic inzamelzakken, te deponeren in de daartoe geplaatste gesloten container(s).

 • i.

  Voor luierafval de speciale, daartoe bestemde, plastic inzamelzakken, te deponeren in de daartoe geplaatste gesloten container(s).

 • j.

  Voor de overige in artikel 3 van dit besluit genoemde huishoudelijke afvalstoffen: de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de categorieën personen, die voor hun restafval zijn aangewezen op een wijkvoorziening c.q. verzamelcontainer, als bedoeld in artikel 4 sub a juncto bijlage 2, vrijgesteld van de verplichting tot gescheiden inzameling van GFT-afval.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   de minicontainers worden door de gemeente ter beschikking gesteld en blijven derhalve eigendom van de gemeente;

  • b.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • c.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de code inzameldag, een straatnaam, huisnummer, postcode en plaats. De kleur van de sticker geeft aan of het rest- of gft afvalbetreft.

  • d.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een woning dient zich tot de gemeente te wenden bij vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • g.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • h.

   het is verboden hete stoffen in een minicontainer te deponeren;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;

  • k.

   het via een verzamelcontainer als bedoeld in artikel 4 sub a ter inzameling aanbieden van huishoudelijk restafval en papier dient op de volgende wijze te gebeuren:

  • -

   in de verzamelcontainer mogen geen andere afvalstoffen dan waarvoor de container is bedoeld;

  • -

   het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen;

  • -

   de verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;

  • -

   huishoudelijk restafval dient in een goed gesloten zak te worden aangeboden.

   

 • 2.

  Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats (zoals aangegeven in bijlage 3), zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • e.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • g.

   de afvalbrengpunten van de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

  • h.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn van toepassing de acceptatievoorwaarden, zoals o.a. kenbaar gemaakt in de gemeentelijke Afvalwijzer;

  • i.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • j.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval en elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling (op afroep) een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • k.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats in of bij de woning klaar te staan;

  • l.

   grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1,5 m³;

  • m.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • n.

   voor het ophalen van niet herbruikbaar grof huishoudelijk restafval worden voorrij- en stortkosten in rekening worden gebracht;

  • o.

   voor het ophalen van herbruikbaar grof huishoudelijk restafval worden alleen voorrijkosten in rekening gebracht.

  • p.

   kunststof verpakkingsafval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde inzamelzakken, en te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde gesloten containers.

  • q.

   luierafval en incontinentiemateriaal dient te worden gedeponeerd in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen (zoals aangegeven in bijlage 4) en het afvalbrengpunt; dit afval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde luierzakken, welke gratis verkrijgbaar zijn bij de in bijlage 4 genoemde adressen.

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, papier en elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in bijlage 5;

 • b.

  inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

 • d.

  kunststof verpakkingsafval kan op de volgende locaties voor inzameling worden aangeboden:

  • ·

   de Boerenschuur en de milieustraat (permanent gedurende openingstijden).

  • ·

   Albert Heijn (Plein 1803) en de Aldi (van Hogendorpplein), op maandagen en vrijdagen, met uitzondering van feestdagen.

 • e.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • f.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

 • g.

  in de kern Riel wordt het oud papier en karton opgehaald op de eerste zaterdag van de maand;

 • h.

  het afvalbrengdepot van de milieustraat aan de Nobelstraat 18 te Goirle is geopend op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 16.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Artikel 8. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 16 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar.

 • b.

  In afwijking van het gestelde sub a mogen de bedrijven op De Hovel, bedrijfsafval alleen tussen 07.00 uur en 10.00 uur op de openbare weg aanbieden aan de afvalinzamelaar. Dit mag van maandag tot en met vrijdag.

 • c.

  De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Citeerbepaling

 • a.

  Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2015".

 • b.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • c.

  Gelijktijdig met het in werking treden van voornoemd uitvoeringsbesluit in te trekken het "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Goirle 2009", zoals vastgesteld op 17 november 2009.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle in hun vergadering van 21 april 2015.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle,

Machteld Rijsdorp, burgemeester

Michel Tromp, secretaris

Bijlage 1 Nadere omschrijving GFT-afval

GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval. Hieronder valt al het ingezamelde afval van huishoudens en daaraan gelijk te stellen bedrijfsafval dat bestaat uit o.a.:

 • -

  loof, schillen en resten van aardappelen, groente en fruit;

 • -

  etensresten, zoals maaltijdresten, groente-afval, eierschalen, graten en botjes;

 • -

  doppen van pinda's en noten;

 • -

  koffiefilters, koffiepads, koffiedik, theebladeren en theezakjes;

 • -

  snijbloemen, kamerplanten, resten van tuinplanten, gras, stro en bladeren;

 • -

  klein snoeiafval en kort gemaakte takken;

 • -

  mest van kleine huisdieren, exclusief kattenbakkorrels;

 • -

  biologisch afbreekbare plastics c.q. composteerbare zakken en verpakkingsmaterialen, voorzien van een kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat het product voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432).

Bijlage 2 Percelen aangewezen op wijkvoorzieningen

Bovengronds:

P Benensonstraat "witte duinen" * 1 t/m18

Bergvenne, Dr.Schaepmanstr 1 t/m74

Bergvenne, Nieuwstraat, 2 t/m 60

Bergvenne, St.Jansstraat, 2 t/m/ 12-03

den Brem, even 6 t/m 46

Dwarsstraat, oneven 1 t/m/ 51

Fabriekstraat 55

Frankische Driehoek, 13-01 t/m 15-03

Gildestraat (Berkenrode), 1 t/m 56

Groeneweg (west), 20 t/m 54

de Hemeltjes I **even 6 t/m 12

de Hemeltjes II **

Hoge Wal, 47-01 t/m 49-11

Hoogen Dries/ Kerkstraat

Kerkstr./Tilb.w., Adres: Molenstr.1-01 t/m 1-10

Koningsschild, 20 t/m 90 ( bij v. Hogendorpplein)

Oranjeplein/prinsenhof, 4-01 t/m 4-18

Thomas van Diessenstraat (de Beukenhof), 1-01 t/m 1-39

Tilburgseweg boschlust, 193-01 t/m 193-12

van Haestrechtstraat, even 4 t/m 4-11

De Wieken oneven 1 t/m 47

Wittendijk 2 (Guldenakker) even 2 t/m10-04

Ondergronds:

De Hovel 43 t/m 43-17

De Hovel 30 t/m 30-20

Kalverstraat oneven 25 t/m 29-14

Muldersweg 15 t/m 43

Oranjeplein 5 t/m 25A

Wildpleintje 1 t/m 38

Frankische Driehoek/Hoogschoor/ Achterste Ven

Kloosterstraat, 1a t/m 3e,

Tilburgseweg 18-01 tm 18-10,

Bijlage 3 Clusterplaatsen

Boschkens

Spieker 1 t/m 13

Sporenring 36 t/m 78, even nummers

Waterput 2 t/m 20, even nummers

Grobbendonck

Benedenven 1 t/m 7, 9 en 11

Biesakkers 1 t/m 8

Bijlakkers 1 t/m 15 en oneven 17 t/m 25

Meerakkers 1 t/m 7 en 9 en 11

Zevenkwartieren 1 t/m 20

Zwartland 1 t/m 7 en oneven nummers 9 t/m 17

Bijlage 4 Inzamelpunten luierafval en afgiftepunten luierzakken

Inzamelpunten:

 • ·

  peuterspeelzalen

 • ·

  kinderverblijven

Afgiftepunten:

 • ·

  Consultatiebureau

 • ·

  Kinderdagverblijven/peuterspeelzalen

 • ·

  WIG

 • ·

  Bibliotheek

 • ·

  Apotheek

 • ·

  Huisarts

 • ·

  Verloskundige praktijk

Bijlage 5 Overzicht inzameldagen huishoudelijk afval