Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2007
CiteertitelVerordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-200701-04-2011nieuwe regeling

30-10-2007

Almelo's weekblad 12-11-2007

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2007

 

 

Gemeenteblad van Almelo

Geldende tekst

regelingnummer: 2316

Nr. 25

Raadsbesluit van 30 oktober 2007, houdende vaststelling van de Verordening naamgeving en adressering gemeente Almelo 2007.

Verordening naamgeving en adressering Gemeente Almelo 2007

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a: Adres: een benaming, bestaande uit een combinatie van woonplaatsnaam, naam openbare

ruimte en nummeraanduiding, die door het college is toegekend aan een als zodanig

aangewezen adresseerbaar object.

b: Adresseerbaar object: een verblijfsobject, ligplaats of standplaats, gelegen op het gemeentelijk grondgebied.

c: Bouw- en kunstwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of anders die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

d: College: het college van burgemeester en wethouders.

e: Complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken

(industriecomplex, ziekenhuiscomplex, agrarisch complex, etc.).

f: Gebouw: vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte van

enige omvang, die voor mensen toegankelijk is, direct of indirect met de grond is

verbonden en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

g: Nummeraanduiding: een nummer dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met een toevoeging van een letter, of combinatie van letters en Arabische cijfers.

h: Openbaar gebied: alle door het college aangewezen en voor het openbaar rijverkeer of andere verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar deel van uit maken.

i: Openbare ruimte: een door het college als zodanig aangewezen gedeelte van het openbaar gebied binnen een woonplaats en waaraan een naam is toegekend.

j: Rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

k: Ligplaats: is een formeel door de gemeente als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, dat bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. 2007/17226

l: Standplaats: een door het college als zodanig aangewezen terrein of een gedeelte

daarvan, dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met

de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige- of recreatieve doeleinden geschikte

ruimte.

m: Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

n: Verblijfsobject: een gebouw of een gedeelte van een gebouw, geschikt voor woon-,

bedrijfsmatige- of recreatieve gebruiksdoeleinden, dat ontsloten wordt via een eigen

toegang vanaf de openbare ruimte, een erf of een gedeelde verkeersruimte dat onderwerp

kan zijn van rechtshandelingen.

o: Woonplaats: een door het college als zodanig aangewezen gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat apart wordt onderscheiden en waaraan een woonplaatsnaam is toegekend.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en openbare ruimten

 • 1.

  Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste één woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken en/of buurten verdelen en zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen.

 • 2.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden openbare ruimten en zonodig aan bouw- en kunstwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt

  tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3 Toekennen van adressen aan adresseerbare objecten

 • 1.

  Het college kent aan elk adresseerbaar object een bestand toe uit een combinatie van

  woonplaatsnaam, naam openbare ruimte en nummeraanduiding.

 • 2.

  Indien aan een adresseerbaar object meer dan één adres wordt toegekend, worden de

  adressen onderscheiden in hoofdadres en nevenadressen.

 • 3.

  Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en

  Intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummeraanduidingen aanbrengen

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor dat aan openbare ruimte toegekende namen middels

  naamdragers (naamborden) zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse worden

  aangebracht.

 • 2.

  Aan een adresseerbaar object dat een adres heeft gekregen, moet de nummeraanduiding op een doeltreffende wijze middels een nummerdrager (nummerbord) zijn aangebracht.

 • 3.

  Het is eenieder verboden op eigen initiatief naamdragers, zoals bedoeld in het

  eerste lid, aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamdragers

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden

  met namen van openbare ruimten en/of verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur,

  paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de

  rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de

  aanwijzigingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of

  verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden

  vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerdragers

 • 1.

  Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht

  het nummer, zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid, aan te brengen binnen vier weken na

  kennisgeving van het besluit aan de rechthebbende.

 • 2.

  Indien het adresseerbaar object nog niet is voltooid, dient de nummeraanduiding binnen

  vier weken na voltooiing te zijn aangebracht.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste en tweede lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7

Vergoeding bij adreswijziging.

Het college verstrekt, in geval van opgelegde adreswijziging, aan een particulier een eenmalige bijdrage in de onkosten van € 100,--.

Artikel 8 Uitvoeringsvoorschriften

Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 9 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, derde lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  De opsporing van de in het eerste lid strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking.

Artikel 11 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 12 Overgangsbepalingen

1.Namen en adressen die op grond van de in artikel 11 genoemde verordening aan openbare

ruimten en aan adresseerbare objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op de grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften toegekende namen en adressen en de daarbij

  aangebrachte nummerdragers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen, adressen en nummerdragers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het vervangen van een naam, adres en/of nummerdrager, als bedoeld in het tweed lid zullen zowel de oude als de nieuwe naam als het oude als nieuwe adres gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze die bepaald is in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 8.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de

Verordening naamgeving en adressering Gemeente Almelo2007

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Almelo in zijn openbare vergadering van

de Griffier, de Voorzitter