Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Intergemeentelijke piketregeling Midden Holland voor de functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en Adviseur Crisisbeheersing (ACB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntergemeentelijke piketregeling Midden Holland voor de functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en Adviseur Crisisbeheersing (ACB)
CiteertitelPiketregeling Midden Holland OvD-Bz en ACB
Vastgesteld doorCollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpintergemeentelijke piketregeling midden holland voor de functie van officier van dienst bevolkingszorg (ovd-bz) en adviseur crisisbeheersing (acb).

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 3:3A CAR-UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-201501-01-2015Nieuwe regeling

26-05-2015

Gemeenteblad 05-06-2015, Nr. 49561

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Piketregeling Midden Holland OvD-Bz en ACB

Intergemeentelijke piketregeling Midden Holland voor de functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en Adviseur Crisisbeheersing (ACB).

Aanwijzing

Artikel 1

De medewerker op wie (conform artikel 2:1B CAR-UWO) de verplichting rust zich buiten de voor hem geldende werktijden voor intergemeentelijke piketdiensten ter beschikking te houden heeft aanspraak op een vergoeding (CAR-UWO art. 3:3A).

Artikel 2

De medewerker als bedoeld in artikel 1 wordt door de colleges, van de samenwerkende gemeenten, aangewezen om in geval van rampen en crisis werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van het bevoegd gezag.

Artikel 3

Aanwijzing geschiedt uitsluitend indien de medewerker voldoet aan de noodzakelijke functionele eisen en beschikt over competenties, zoals nader omschreven in het bij de functie behorende kwalificatieprofiel.

Vergoeding

Artikel 4

De vergoeding voor beschikbaarheiddiensten voor de functie van OvD-Bz en ACB bedraagt €180,30 bruto per piketweek (peildatum januari 2015).

Artikel 5

Jaarlijks wordt aan de medewerker in artikel 1 een extra verlof van 14,4 uren toegekend.

Artikel 6

Uitvoering van de piketregeling geschiedt (in alle redelijkheid) met gesloten beurzen tussen de samenwerkende gemeenten.

Artikel 7

Indien de medewerker (tijdelijk) niet in staat is om in evenredigheid deel te nemen in het rooster, bijvoorbeeld als gevolg van langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, vervalt de vergoeding tot het moment waarop de medewerker weer in staat is naar evenredigheid deel te nemen.

Artikel 8

Op deze piketregeling is geen afbouwregeling van toepassing bij beëindiging van het piket.

Invulling piketpool

Artikel 9

De piketregeling wordt ingevuld door een pool van medewerkers op basis van een vastgesteld gelijkwaardig rooster. Dit rooster wordt opgesteld per kalenderjaar en loopt van maandag 09:00 uur tot de daarop volgende maandag 09:00 uur. Daarbij vervult iedere medewerker een gelijkwaardige tijdsperiode van de piketregeling.

Artikel 10

In de situatie zoals bedoeld in artikel 7 wordt het rooster aangepast aan het aantal beschikbare medewerkers.

Artikel 11

Het college van de gemeente waar de medewerker is aangesteld, blijft de formele werkgever van de desbetreffende medewerker en de rechtspositie van die gemeente blijft van toepassing.

Nadere regels

Artikel 12
  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze regeling nadere regels stellen.

  • 2.

    Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van het in deze regeling bepaalde, in gevallen, waarin deze regeling naar hun oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.

Vaststelling en ingangsdatum

Artikel 13

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Artikel 14

Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Piketregeling Midden-Holland OvD-Bz en ACB’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpenerwaard, gehouden op 26 mei 2015.

Burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,

de secretaris, mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester, mr. T.P.J. Bruinsma