Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Oudewater

Mandaatregister gemeente Oudewater 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Oudewater
Officiële naam regelingMandaatregister gemeente Oudewater 2015
CiteertitelMandaatregister gemeente Oudewater 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikelen van de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 231 Gemeentewet en de Organisatieregeling van de gemeente Woerden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201518-07-2017nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch gemeenteblad 13 januari 2015

144

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister gemeente Oudewater 2015

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oudewater,

Gelet op het feit dat de medewerkers van de gemeente Oudewater met ingang van 1 januari 2015 in dienst treden bij de gemeente Woerden en dat de gemeente Woerden vanaf 1 januari 2015 de werkzaamheden gaat uitvoeren voor het college van B&W en de burgemeester van Woerden en voor het college van B&W en de burgemeester van Oudewater;

Gelet op de artikelen van de afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 231 van

de Gemeentewet en de Organisatieregeling van de gemeente Woerden;

besluiten;

 • 1.

  het ‘Mandaatregister gemeente Oudewater 2015’ vast te stellen;

 • 2.

  dit besluit per 1 januari 2015 in werking te laten treden;

 • 3.

  de ‘Mandaatregeling 2013 gemeente Oudewater’ per 1 januari 2015 in te trekken.

DEEL 1 MANDAAT

H 1 MANDAATREGELING

Artikel 1 Samenwerking gemeenten Oudewater en Woerden

 • 1. Met ingang van 1 januari 2015 treden de medewerkers van de gemeente Oudewater in dienst van de gemeente Woerden. De medewerkers van de gemeente Woerden gaan vanaf die datum de werkzaamheden uitvoeren voor het college van B&W en de burgemeester van Woerden en voor het college van B&W en de burgemeester van Oudewater.

 • 2.De Organisatieregeling van de gemeente Woerden is met ingang van 1 januari 2015 van toepassingop de nieuwe organisatie.

Artikel 2 Mandaat

1.De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater

mandateren de directie, concerncontroller, teammanagers en programmamanagers van de gemeente Woerden om, binnen de grenzen van hun respectievelijke takenpakket en binnen de grenzen van de Dienstverleningsovereenkomst en de Uitvoeringsovereenkomst namens hen besluiten te nemen.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het nemen van het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Het mandaat omvat eveneens de bevoegdheid om de burgemeester en het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater te vertegenwoordigen in procedures

waarbij deze als verweerder optreden in bezwaar en (hoger) beroep vanwege door hen genomen

besluiten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht.

4.Het bepaalde in dit besluit met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing met

betrekking tot volmacht voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en met

betrekking tot machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit noch een

privaatrechtelijke rechtshandeling zijn (ex artikel 10:12 Awb).

 • 5.

  Het beheer van de programmabudgetten van Oudewater blijft een bevoegdheid van het college van B&W van de gemeente Oudewater. In de Budgetbeheerregeling 2015 van de gemeente Oudewater is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer van de budgetten.

 • 6.

  Het mandaat omvat mede het nemen van een beslissing op bezwaar in het sociaal domein door een teammanager,

met uitzondering van die gevallen waarin:

a.(het voorstel tot) de beslissing op bezwaar materieel afwijkt van het advies van de commissie

bezwaarschriften;

 • b.

  de teammanager zelf het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt;

 • c.

  het bezwaar zich richt tegen een door het college van burgemeester en wethouders of ander

bestuursorgaan genomen besluit.

 • 7.

  De teammanager Juridische- en Facilitaire Zaken is bevoegd om op bezwaar te beslissen in het sociaal domein in die gevallen waarin de commissie bezwaarschriften van de gemeente Woerden heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond te verklaren, tenzij:

  • a.

   de teammanager zelf het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt;

  • b.

   de commissie in haar advies andere aanbevelingen doet dan over gegrondheid en

ontvankelijkheid;

c.het bezwaar zich richt tegen een door het college van burgemeester en wethouders of ander

bestuursorgaan genomen besluit.

Artikel 3 Volmacht

De burgemeester verleent de directie, concerncontroller, teammanagers en programmamanagers

de volmacht om de gemeente Oudewater binnen de grenzen van hun respectievelijke takenpakket

in en buiten rechte te vertegenwoordigen, als bedoeld in artikel 171 van de Gemeentewet.

Artikel 4 Uitzonderingen

1.Het mandaat als bedoeld in artikel 2 en de machtiging als bedoeld in artikel 3 heeft,

onverminderd artikel 10:3 van de Awb, geen betrekking op:

 • a.

  besluiten die ingrijpende gevolgen voor de gemeente Oudewater hebben;

 • b.

  besluiten als bedoeld in artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet (deelneming

privaatrechtelijke rechtspersoon);

c.besluiten als bedoeld in artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet (inlichtingen aan de raad

over uitoefening bevoegdheden);

d.besluiten als bedoeld in artikelen 151b (veiligheidsrisicogebied), 154a (bestuurlijke ophouding),

172 (handhaving openbare orde), 173 (opperbevel bij brand), 174a (sluiten woning), 175

(noodbevel), 176 (noodverordening), 176a (bestuurlijke ophouding) van de Gemeentewet;

e.besluiten tot het vaststellen van beleidsregels (als bedoeld in artikel 1:3 Awb), algemeen

verbindende voorschriften en bestuurlijke convenanten;

 • f.

  besluiten tot aanwijzing van opsporingsambtenaren en toezichthouders;

 • g.

  besluiten van het college van B&W of van de burgemeester van Oudewater, die zijn uitgezonderd van mandaat, zijn in ieder geval:

Bevoegdheden burgemeester:

 • -

  evenementenvergunningen in Oudewater met meer dan 100 personen

 • -

  ontheffingen sluitingsuur op grond van de APV;

 • -

  drank- en horecawet vergunningen op grond van artikel 3 DHW;

 • -

  tijdelijke ontheffing drank- en horecawet vergunning op grond van artikel 35 DHW;

 • -

  opleggen gebiedsontzegging en opleggen tijdelijk huisverbod;

 • -

  terrasvergunningen;

Bevoegdheden college:

 • -

  de beslissing op een bezwaarschrift behandeld door de bezwaarschriftencommissie van Oudewater;

 • -

  het schriftelijk ontzeggen van de toegang tot gemeentelijke locaties;

 • -

  het intrekken van een opgelegd toegangsverbod;

 • -

  het beslissen over het instellen van een civielrechtelijke procedure dan wel beroep in een bestuursrechtelijke procedure;

 • -

  het beslissen over alternatieve vormen van geschillenbeslechting;

 • -

  bestuursdwang en dwangsombeschikkingen en aanschrijvingen;

 • -

  preventieve bestuursdwang en dwangsomaanschrijvingen;

 • -

  het verkopen, verhuren en in gebruik geven van gemeentegrond binnen het bestaande beleid;

 • -

  het bepalen van een andere dag voor de weekmarkt;

 • -

  buitenplanse ontheffing van ruimtelijke plannen (procedure projectbesluit Wro) met dien verstande dat de raad bij instemming vooraf met het betreffende project moet instemmen

 • -

  toekennen van straatnamen;

 • -

  toestemming voor het al dan niet laten opstijgen van een luchtballon na een melding.

Artikel 5 Ondermandaat

1.Teammanagers mogen hun bevoegdheden, als bedoeld in artikel 2 en 3, binnen hun team aan

ondergeschikten ondermandateren.

 • 2.

  Voor dit ondermandaat gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   ondermandaten treden alleen in werking indien zij in het Mandaatregister van de gemeente

Woerden zijn opgenomen;

 • b.

  een ondermandaat wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Awb;

 • c.

  het doormandateren van een ondermandaat is niet toegestaan.

  • 3.

   De volgende besluiten mogen niet in ondermandaat worden genomen:

 • a.

  het afdoen van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb;

 • b.

  het besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete;

 • c.

  de beslissing op bezwaar.

Artikel 6 Voorwaarden

1.De uitoefening van (onder)gemandateerde bevoegdheden en verleende machtigingen

geschiedt binnen de grenzen van de in de Organisatieregeling van de gemeente Woerden vastgestelde taken en met inachtneming van het geldend recht, alsmede de geldende beleids- en

uitvoeringsregels.

2.Het nemen van besluiten over en het ondertekenen van stukken die financiële gevolgen

hebben, geschiedt overeenkomstig de geldende Budgetregeling en alleen voor zover

daarvoor in een vastgestelde begroting financiële middelen beschikbaar zijn.

3.De (onder)gemandateerden en de gemachtigden stellen de burgemeester, het college van

burgemeester en wethouders, de portefeuillehouder en/of hun leidinggevende in kennis van te

nemen besluiten en te verrichten handelingen, als zij mogen aannemen dat het verstrekken van

informatie daarover gewenst is.

4.Het besluit om een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten geschiedt op basis van een

schriftelijk voorstel aan de gemandateerde. Dit besluit wordt inclusief het voorafgaande voorstel

in het archief opgenomen.

Artikel 7 Vervanging

De teammanager wordt bij afwezigheid vervangen door een collega-teammanager. De

teammanagers spreken onderling af wie vervangt voor welke onderwerpen.

Artikel 8 Hiërarchie

1.Het aan een bepaalde functionaris verleende mandaat wordt eveneens geacht te zijn verleend

aan de betrokken hiërarchisch hogere functionarissen.

2.De mandaatverlening laat de hiërarchische zeggenschapsverhoudingen binnen de organisatie

onverlet. Leidinggevenden kunnen instructies en aanwijzingen geven voor de uitoefening van het

mandaat, mits zij blijven binnen de grenzen van het mandaat en de eventueel door de

mandaatgever gegeven instructies als bedoeld in art. 10:6 Awb.

Artikel 9 Mandaat en de hiërarchische lijn

1.Indien de functionaris aan wie een bevoegdheid is gemandateerd in een concreet geval

vanwege de omstandigheden en/of zijn positie van deze bevoegdheid geen gebruik mag of wenst

te maken, legt hij de besluitvorming aan de hiërarchisch hogere functionaris voor.

2.De besluitvorming wordt aan het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan voorgelegd voor

zover de in het vorige lid bedoelde verhinderende omstandigheden zich ten aanzien van alle

hiërarchisch hogere functionarissen voordoen.

H 2 MANDAAT DIRECTIE

Artikel 1 Algemeen

Onverminderd de in hoofdstuk 1 aan haar verleende bevoegdheden is de directie in ieder geval

bevoegd tot het nemen van besluiten en het verrichten van (rechts)handelingen, zoals in dit

hoofdstuk vermeld.

Artikel 2 Ondermandaat directiebevoegdheden

 • 1.

  De directie mag haar bevoegdheden ondermandateren.

 • 2.

  Voor dit ondermandaat gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   ondermandaten treden alleen in werking indien zij in het Mandaatregister van de gemeente

Woerden zijn opgenomen;

 • b.

  een ondermandaat wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Awb;

 • c.

  het doormandateren van een ondermandaat is niet toegestaan.

  • 3.

   De volgende besluiten mogen niet in ondermandaat worden genomen:

 • a.

  het afdoen van klachten als bedoeld in artikel 3 van dit hoofdstuk;

 • b.

  het benoemen van een teammanager.

Artikel 3 Klachten

Het behandelen van een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Awb gericht tegen een

teammanager.

Artikel 4 Financiële bevoegdheden

 • 1. Het vaststellen van de teamplannen.

 • 2. Vaststellen uitwerkingen van de (sector)producten in functieclassificaties.

H 3 MANDAAT HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR

Het college van B&W van Oudewater heeft bij aparte besluiten van 16 december 2014 functionarissen binnen de gemeente Woerden aangewezen als heffings- en invorderingsambtenaar voor de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden.

§ 1 Mandaten van de Heffingsambtenaar

Artikel 1 Algemeen

1.Het mandaat wordt gegeven met inachtneming van artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de

Gemeentewet, en het aanwijsbesluit voor de verzending of uitreiking van aanslagbiljetten.

2.Teammanagers mogen hun bevoegdheden binnen hun afdeling aan ondergeschikten

ondermandateren.

 • 3.

  Voor dit ondermandaat gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   ondermandaten treden alleen in werking indien zij in het Mandaatregister van de gemeente

Woerden zijn opgenomen;

 • b.

  een ondermandaat wordt bekendgemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 3:42 Awb;

 • c.

  het doormandateren van een ondermandaat is niet toegestaan.

Artikel 2 Mandaat teammanager Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en KlantContact Centrum

1.Vaststellen en verzenden van nota's inzake leges genoemd in de tarieventabel behorende bij

de legesverordening.

2.Optreden als ambtenaar, jegens wie mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49

en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard

in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet gelden, voor

zover deze betrekking hebben op de activiteiten die zijn ondergebracht in de tarieventabel

behorende bij de legesverordening.

Artikel 3 Mandaat teammanager Financiën

1.Vaststellen en verzenden van aanslagen en nota's conform de vigerende belastingverordening

inzake aanslagen precariobelasting, nota's lijkbezorgingsrechten, nota's marktgelden, nota's

havengelden, nota's reinigingsrechten, nota's leges, nota's recognities.

2.Optreden als ambtenaar, jegens wie mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49

en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard

in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet gelden, voor

zover deze betrekking hebben op de activiteiten die zijn ondergebracht in de geldende

verordeningen.

Artikel 4 Mandaat overige teammanagers
 • 1.

  Vaststellen van nota's conform de geldende belastingverordeningen.

 • 2.

  Optreden als ambtenaar, jegens wie mede de verplichtingen als bedoeld in de artikelen 47, 49

en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard

in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet gelden, voor

zover deze betrekking hebben op de activiteiten die zijn ondergebracht in de geldende

belastingverordeningen.

§ 2 Mandaten van de Invorderingsambtenaar

Artikel 6 Mandaat team Wijkonderhoud

De medewerker B toezicht:

Optreden als invorderingsambtenaar ten aanzien van markt- en havengelden, met uitzondering

van de kwijtschelding daarvan.

Artikel 7 Mandaat team Klant Contact Centrum

De teammanager B en medewerker publieke dienstverlening B en C belast met Burgerservice:

Optreden als invorderingsambtenaar.

Artikel 8 Mandaat team Financiën

De beleidsadviseur B en ondersteunend medewerker B belast met invordering:

Optreden als invorderingsambtenaar.

DEEL 2 EXTERNE EN BIJZONDERE MANDATEN

H 1 MANDAAT WONINGBOUWVERENIGING

Artikel 1 Extern Mandaat Woningbouwvereniging Oudewater

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert de directeur van de Woningbouwvereniging Oudewater om namens hen te beslissen op: aanvragen om een huisvestingsvergunning; inschrijvingen als woningzoekende; het aanbodsysteem toewijzing huurwoningen van de geldende Huisvestingsverordening; het in ontvangst nemen van een melding leegstand; het toewijzen van een koopwoning; het onttrekken, samenvoegen en omzetten van woonruimte, vrijstelling onttrekken woonruimte en intrekken onttrekkingvergunning; splitsing appartementsrechten en intrekking daarvan.

 • 2. Het mandaat omvat zowel het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3. Het mandaat omvat de bevoegdheid om het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater te vertegenwoordigen in procedures waarbij deze als verweerder optreden in bezwaar en (hoger) beroep vanwege door hen genomen besluiten als bedoeld in de Algemene wet Bestuursrecht.

H 2 ONDERTEKENINGSMANDAAT HUISVERBOD OFFICIER VAN JUSTITIE

Artikel 1 Extern mandaat

De hulpofficier van justitie belast met de uitvoering van het huisverbod:

 • 1.

  ondertekeningsmandaat (namens de burgemeester van Oudewater) voor het opleggen van een huisverbod als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Wet tijdelijk huisverbod

 • 2.

  aan dit ondertekeningsmandaat zijn de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   mandatering aan andere functionarissen of verdere ondermandatering is niet toegestaan en

dient dan ook uitdrukkelijk te worden uitgesloten;

b.van het mandaat mag slechts gebruik gemaakt worden nadat de burgemeester hierover vooraf

is geïnformeerd door de hulpofficier van justitie en heeft ingestemd met het huisverbod;

c.dit mandaat geldt uitsluitend voor huisverboden geredigeerd conform een door de

burgemeester vastgesteld standaard concept beschikking;

d.een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk wordt in de enkelvoudvorm geredigeerd en

als volgt ondertekend:

De burgemeester van Oudewater,

namens deze,

(functie)

(handtekening)

(naam)

e.de ondertekening geschiedt door de functionaris die het mandaat heeft; ondertekening per

order of bij afwezigheid is daarom niet toegestaan;

f.de ondertekening van een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk

en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische handtekening;

 • 3.

  machtiging om de volgende handelingen namens de burgemeester te verrichten:

  • a.

   ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens wordt besloten

over het opleggen van een tijdelijk huisverbod, overleg te plegen met Bureau Jeugdzorg;

b.in een dermate spoedeisende situatie dat het huisverbod niet tevoren op schrift kan worden

gesteld, het huisverbod - met inachtneming van het hierboven in artikel II lid 2 bepaalde -

mondeling aan te zeggen aan de uit huis te plaatsen persoon;

c.het mededelen van het huisverbod en de consequenties van het niet-naleven aan de

huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies of hulpverlening en,

ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan, aan bureau Jeugdzorg

d.het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat deze hiertoe

de wens te kennen heeft gegeven.

H 3 MANDAAT OMGEVINGSDIENST REGIO UTRECHT

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente Oudewater;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater;

 • c.

  dienstverleningsovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in artikel 19 van de

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht;

d.directeur: de directeur van de Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 27 van de

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht;

 • e.

  gemeente: de gemeente Oudewater;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders dan

wel de burgemeester besluiten, in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht te nemen;

g.machtiging: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders

dan wel de burgemeester handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een

privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

h.omgevingsdienst: het openbaar lichaam Omgevingsdienst regio Utrecht, bedoeld in artikel 2

van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht;

i.overleg/afstemming: overleg of afstemming vindt in beginsel plaats met de regievoerder

(contactpersoon) van de gemeente. In voorkomende gevallen wordt (tevens) de betrokken

gemeentelijke afdeling dan wel de betrokken wethouder of de burgemeester ingelicht.

j.risicovolle situatie: een situatie waarbij sprake is van een vergunningplichtige inrichting, een of

meerdere gevaarlijke stoffen, een bodembedreigende situatie of vuurwerk;

k.volmacht: de bevoegdheid om in naam van het college van burgemeester en wethouders dan

wel de burgemeester privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Aan de directeur wordt mandaat verleend tot het uitoefenen van bevoegdheden, overeenkomstig het Mandaatbesluit van de gemeente Oudewater d.d. 2 juli 2013, voor zover de daarin vermelde bevoegdheden verband houden met de uitvoering van de overeengekomen taken bij of krachtens de dienstverleningsovereenkomst.

 • 2.

  De in het Mandaatbesluit vermelde bevoegdheden vloeien voort uit de bij of krachtens de volgende en de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen: de

Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Gemeentewet, de Monumentenwet 1988, de Wet

milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Wet geluidhinder (Wgh), de Wet

vervoer gevaarlijke stoffen, de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Woningwet (Ww), de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Waterwet, de Drank- en Horecawet (DHW), de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Lozingenbesluit bodembescherming (Lbb), het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Vuurwerkbesluit, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente (APV) en de overige uit de hiervoor genoemde wetten voortvloeiende uitvoeringsregelgeving en gemeentelijke verordeningen.

Artikel 3 Algemene beperkingen mandaat

Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht blijft de

uitoefening van een bevoegdheid voorbehouden aan het college of de burgemeester indien:

 • a.

  het besluit het vaststellen van beleidsregels betreft in de zin van artikel 1:3, vierde lid, Awb;

 • b.

  het een beslissing op een bezwaarschrift betreft;

 • c.

  het een besluit betreft waaruit financiële consequenties voortvloeien die niet in de begroting

zijn voorzien.

Artikel 4 Kaders uitoefening bevoegdheden

1.De directeur hanteert bij de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden het beleid van de

burgemeester en het college alsmede de door de gemeenteraad van de gemeente vastgestelde

kaders.

2.Indien de directeur in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij

hierover in overleg met de burgemeester of het college.

Artikel 5 Informatie, afschriften en voorafgaand overleg

1.De directeur informeert de burgemeester en het college bij zwaarwegende omstandigheden en

gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

2.De directeur zendt afschriften aan de gemeente van relevante correspondentie met betrekking

tot de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden.

3.De directeur verschaft, voorafgaand aan de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in

artikel 2, eerste lid, alle benodigde informatie en voert tevens overleg met de burgemeester of het

college indien:

a.de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor de burgemeester of het college naar

verwachting politieke en/of maatschappelijke gevolgen kan hebben;

b.een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk zal worden gesteld of

anderszins aangesproken zal worden;

c.het een besluit betreft waaruit onvoorziene financiële of andere consequenties voortvloeien die

tot overschrijding kunnen leiden van beschikbare budgetten of begrotingsposten;

d.de burgemeester of het college de wens daartoe kenbaar hebben gemaakt.

Artikel 6 Ondermandaat

1.De directeur kan de bevoegdheden, genoemd in de bij dit besluit behorende bijlage, in

ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn/haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

2.De artikelen 3, 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van

bevoegdheden in ondermandaat.

Artikel 7 Machtiging en volmacht

1.Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt, voor zover van

toepassing en in verband met de activiteiten waarvoor mandaat wordt verleend, met mandaat

gelijkgesteld:

 • a.

  de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, en

 • b.

  de machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke

rechtshandeling zijn.

2.Voor zover van toepassing wordt ondermandaat, als bedoeld in artikel 6, gelijk gesteld aan

ondervolmacht en ondermachtiging.

Artikel 8 Ondertekening

1.Indien een besluit wordt genomen bij of krachtens het bepaalde in de artikelen 2 en 6 luidt de

ondertekening:

"namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater" c.q. "namens de

burgemeester van de gemeente Oudewater", gevolgd door de handtekening, naam en functie van

de (onder)gemandateerde.

2.Indien het bestuursorgaan zelf het besluit heeft genomen, luidt de ondertekening, krachtens

ondertekeningsmandaat:

"overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater genomen

besluit d.d. (datum)," c.q. "overeenkomstig het door de burgemeester van de gemeente Oudewater

genomen besluit d.d. (datum),", gevolgd door de handtekening, naam en functie van de

(onder)gemandateerde.

3.Indien gebruik wordt gemaakt van volmacht en machtiging overeenkomstig artikel 7, luidt de

ondertekening:

"namens de gemeente Oudewater", gevolgd door de handtekening, naam en functie van de(onder)gemandateerde.

Artikel 9 Slotbepalingen

1.Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht 2015.

H 4 MANDAAT VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT

De gemeentelijke taken op het gebied van de brandweerzorg zijn op grond van de Wet Veiligheidsregio’s overgedragen aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU is een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke regelingen. Aangezien de wetgever zelf de overdracht van bevoegdheden heeft vastgelegd, ligt hier geen mandaatbesluit aan ten grondslag. De VRU behartigt de belangen van de gemeente Oudewater op de volgende terreinen: a. de brandweerzorg, b. de organisatie van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, c. de rampenbestrijding en crisisbeheersing en d. de meldkamer.

Artikel 1 Extern mandaat

1.Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert de

directeur van de Veiligheidsregio Utrecht voor het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in

artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.10 lid 3 Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht en artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio's belast met het toezicht op de naleving

van de volgende voorschriften:

 • ·

  de Woningwet: Bouwverordening, Bouwbesluit en Besluit brandveilig gebruik bouwwerken

 • ·

  Wet veiligheidsregio's; de Brandbeveiligingsverordening en toekomstige AMVB

 • ·

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • 2.

   Het mandaat geldt voor zover het de medewerkers van de Veiligheidsregio Utrecht betreft die

belast zijn met het toezicht houden op de brandveiligheidregelgeving.

3.Ondermandaat is niet toegestaan.

H 5 MANDAAT WEGSLEEPREGELING AAN lOGICKS BERGING b.v.

Artikel 1 Uitvoering wegsleepregeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert medewerkers van Logicks Berging B.V. te Apeldoorn (met depot in Nieuwegein) om alle handelingen te verrichten in verband met het takelen, wegslepen, bewaren en teruggeven van voertuigen in het kader van de Wegsleepverordening gemeente Oudewater, nadat door een bevoegde ambtenaar van de gemeente Woerden of de politie Midden Nederland, opdracht is gegeven aan de berger.

H 6 MANDAAT SCHULDHULPVERLENING PLANGROEP/FERMWERK

Artikel 1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Het college van B&W van Oudewater verleent, ter uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening mandaat aan Plangroep/Fermwerk en de door Plangroep/Fermwerk tewerkgestelde schuldhulpverleners.

H 7 MANDAAT URGENTIEVERLENING

Artikel 1 Extern mandaat Stichting Urgentieverlening West-Utrecht

1.Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert het

bestuur van de Stichting Urgentieverlening West-Utrecht te besluiten aangaande het al dan niet

verlenen van een urgentieverklaring en het vaststellen en afwijken van een zoekprofiel als bedoeld in de geldende Regionale Huisvestingsverordening.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het nemen van het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Het mandaat omvat de bevoegdheid om het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Oudewater te vertegenwoordigen in procedures waarbij deze als verweerder optreden in

bezwaar en (hoger) beroep vanwege door hen genomen besluiten als bedoeld in de Algemene

wet Bestuursrecht.

Artikel 2 Mandaat toepassen hardheidsclausule

1.Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert de

teammanager Beleid & Projecten om de hardheidsclausule van de geldende

Regionale Huisvestingsverordening toe te passen wanneer de Urgentiecommissie van de

Stichting Urgentieverlening West-Utrecht dit adviseert.

 • 2.

  Het mandaat omvat zowel het nemen van het besluit als de ondertekening daarvan.

 • 3.

  Ondermandaat is niet toegestaan.

H 8 MANDAAT REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT/RMC UTRECHT NOORDWEST 2013

Artikel 1 Extern mandaat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater mandateert het Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Utrecht Noordwest voor het nemen van besluiten binnen de kaders van de wettelijke taken, die door het Regionaal Bureau Leerplicht van de gemeente Woerden worden uitgevoerd.

H 9 MANDAAT FERM WERK

Artikel 1 Mandaat

1. Het college van B&W van Oudewater verleent mandaat aan de bestuursorganen van Ferm Werk tot het uitoefenen van de bevoegdheden, overeenkomstig artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk d.d. 27 maart 2014, voor zover de bevoegdheden verband houden met de uitvoering van de overeengekomen basisdienstverlening en de eventueel overeengekomen aanvullende dienstverlening.

2.Het mandaat omvat het, namens het college van B&W van Oudewater, nemen van besluiten ter uitvoering van de basisdienstverlening op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen en de Participatiewet. De op basis van deze wetten en regelingen te verstrekken uitkeringen vallen onder de taken van Ferm Werk.

3. Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid om bezwaarschriften tegen gemandateerde besluiten op het gebied van de basisdienstverlening en eventuele aanvullende dienstverlening te laten behandelen door de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Woerden.

Artikel 2 Kaders uitoefening bevoegdheden

1. De bestuursorganen van Ferm Werk hanteren als kader bij de uitoefening van de opgedragen bevoegdheden het jaarlijks door de deelnemers vastgestelde strategisch beleid, zoals aangegeven in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Artikel 3 Informatie

1. De voortgang van de realisatie koppelt het dagelijks bestuur per kwartaal op hoofdlijnen terug aan het algemeen bestuur.

H 10 MANDAAT WELZIJN OUDEWATER

Artikel 1

1. Het college van B&W van Oudewater verleent mandaat aan de medewerkers van de Stichting Welzijn Oudewater tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van het Sociaal Domein, in het bijzonder ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet Jeugdhulp.

2. Het mandaat omvat tevens de bevoegdheid om bezwaarschriften tegen gemandateerde besluiten op het gebied van het Sociaal Domein te laten behandelen door de Commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van de gemeente Woerden.

Artikel 2 Kaders uitoefening bevoegdheden

1. De medewerkers van Welzijn Oudewater hanteren bij de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden het beleid van het college van Oudewater alsmede de door de gemeenteraad van de gemeente vastgestelde kaders.

2. Indien een medewerker in afwijking van het bepaalde in het eerste lid wenst te besluiten, treedt hij

hierover in overleg met het college.

Artikel 3 Informatie, afschriften en voorafgaand overleg

1. De medewerkers informeren het college bij zwaarwegende omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

2. De medewerkers zenden afschriften aan de gemeente van relevante correspondentie met betrekking tot de uitoefening van gemandateerde werkzaamheden.

3. De medewerkers verschaffen, voorafgaand aan de uitoefening van de werkzaamheden bedoeld in

artikel 1 alle benodigde informatie en voert tevens overleg met het college indien:

a. de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid voor het college naar verwachting politieke en/of maatschappelijke gevolgen kan hebben;

b. een besluit tot consequentie kan hebben dat de gemeente aansprakelijk zal worden gesteld of

anderszins aangesproken zal worden;

c. het een besluit betreft waaruit onvoorziene financiële of andere consequenties voortvloeien die

tot overschrijding kunnen leiden van beschikbare budgetten of begrotingsposten;

d. het college de wens daartoe kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4 Ondertekening

Een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk wordt mede op briefpapier van de gemeente Oudewater in meervoudvorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater,

namens deze,

(handtekening)

(naam)

(functie)

De ondertekening van een ter uitvoering van dit mandaat opgemaakt stuk geschiedt schriftelijk

en niet door het plaatsen van een handtekeningstempel of elektronische handtekening.

DEEL 3 ONDERMANDAAT

Artikel 1 Ondermandaat

De teammanagers mogen hun bevoegdheden, als bedoeld in dit Mandaatregister, binnen hun team aan ondergeschikten ondermandateren.

Voor de ondermandaten wordt verwezen naar de ondermandaten zoals neergelegd in het geldende Mandaatregister van de gemeente Woerden.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Oudewaterop: 16 december 2014

secretaris burgemeester

mr. P. Holtrigter mr. drs. P. Verhoeve

Aldus besloten door de burgemeester van Oudewater op: 16 december 2014

burgemeester

mr. drs. P. Verhoeve