Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges 2015
Citeertitel1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201501-01-201501-01-2016tarief reisdocumenten

17-03-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

1e wijziging van de verordening op de heffing en invordering van Leges 2015

 

 

 

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

Onderwerp:

Volgnummer

 

Besluit tot vaststelling van de

1e wijziging van de

Legesverordening Oss 2015

Dienst/afdeling

G/IDstaf

Het college van Burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 10 van de Legesverordening Oss 2015, waarin de bevoegdheid tot het wijzigen van de tarieven reisdocumenten neergelegd is bij het college van Burgemeester en wethouders;

besluit:

vast te stellen de:

1E WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2015.

Artikel 1

AArtikel 11 Reisdocumenten van de bij de Legesverordening Oss 2015 behorende tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 11

Reisdocumenten

1.Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 • a.

  van een nationaal paspoort:

  • i.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 67,10;

  • ii.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 51,20;

  • iii.

   voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in lid 1.1 (zakenpaspoort):

 • b.

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 67,10;

 • c.

  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 51,20;

 • d.

  van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

  • i.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 67,10;

  • ii.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 51,20;

  • iii.

   van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, € 51,20;

  • iv.

   van een Nederlandse identiteitskaart:

  • v.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, € 53,05;

  • vi.

   voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, € 28,45;

  • vii.

   voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.1 tot en met 1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van € 47,30.

Artikel 2.
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing of, zo dit later is, op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt in dat geval terug tot en met de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing;

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

Artikel 3.

Deze verordening wordt aangehaald als de 1e wijziging Legesverordening Oss 2015.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 maart 2015.

De voorzitter, De secretaris,

Drs. W.J.L Buijs-Glaudemans Drs. M.L. van Schaijk