Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Opsterland

Aanwijzingsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOpsterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit
CiteertitelAanwijzingsbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage aanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 4:25, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2015nieuwe regeling

31-03-2015

Gemeenteblad, 2015, nr. 35266

2015-10366, 2015-09617

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft, gelet op het bepaalde in artikel 4:25, eerste lid, APV, in zijn vergadering van 31 maart 2015 besloten het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

 

 • 1.

  Aan de Kalkovens nabij de passantenhaven wordt gelegenheid geboden voor het plaatsen van maximaal vier campers die ter plaatse maximaal 3 x 24 uur gebruik mogen maken van de aangewezen plaats ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Onder een camper wordt verstaan een gemotoriseerd voertuig met faciliteiten (kook-, was- en slaapgelegenheid) voor recreatief nachtverblijf.

   

 • 2.

  Dat dit aanwijzingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na die van bekendmaking

   

  Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. In ieder geval moet worden vermeld tegen welk besluit het bezwaarschrift is gericht en waarom. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken nadat het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.. Na deze termijn ingediende bezwaarschriften kunnen wij niet in behandeling nemen. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet.

  Een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kunt u sturen naar:

  Het college van burgemeester en wethouders Postbus 10.000 8401 ZP Beetsterzwaag

   

  Als er sprake is van spoedeisend belang en u niet wilt dat het besluit in werking treedt, kan een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen bezwaar is ingesteld, worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U moet dan wel een afschrift van het ingediende bezwaarschrift bijvoegen. Wanneer een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Burgemeester en wethouders van Opsterland,

Ellen van Selm, burgemeester. Koen van Veen, secretaris.