Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Provincie Groningen

Subsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieProvincie Groningen
Officiële naam regelingSubsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
CiteertitelSubsidieplafond Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, Subsidies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

 Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-05-201513-11-2015nieuwe regeling

28-04-2015

Elektronisch Provincieblad, 15-05-2015

569921

Tekst van de regeling

Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 28 april 2015, nr. 569921, afd. LGW, tot bekendmaking van hun besluit van 28 april 2015, nr. A.12 in, tot vaststelling van het subsidieplafond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap.

 

 

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

 

maken bekend dat in hun vergadering van 28 april 2015 , nr. A.12, is vastgesteld hetgeen volgt:

 

Gelet op artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen;

 

Besluiten vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel I

A. Subsidieplafonds

Voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen (SKNL) worden voor het begrotingsjaar 2015 de volgende subsidieplafonds vastgesteld.

  • a.

     € 629,000,-- voor subsidies als bedoeld in artikel 15 (functieverandering)

  •  

    Aanvragen voor deze subsidies zijn uitsluitend mogelijk voor percelen zoals opgenomen in bijlage 1 van dit besluit.

B. Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen vanaf 1 juni 2015 tot 1 januari 2016 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Postbus 40225 8004 DE Zwolle

Artikel lI

De subsidie als opgenomen in dit besluit wordt uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische Zaken zijn of worden goedgekeurd. 1

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Groningen, 28 april 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.

 

Groningen, 28 april 2015

Gedeputeerde Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris. 

Bijlage 1

Onderstaande kadastrale percelen komen voor subsidie functieverandering in aanmerking.

 

Kadastrale omschrijving Oppervlakte

 

A. Gebied Westerwolde

Viagtwedde R 420 0,9645 ha

Viagtwedde R 421 0,9095 ha

Onstwedde R 438 7,4870 ha

Viagtwedde L 976 6,1010 ha

 

B. Gebied Haren

Haren P 634 deels 1,3 ha