Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Metropoolregio Eindhoven

Mandaatregeling Metropoolregio Eindhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMetropoolregio Eindhoven
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatregeling Metropoolregio Eindhoven
CiteertitelMandaatregeling Metropoolregio Eindhoven
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging tenaamstelling organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2004Wijziging tenaamstelling organisatie

15-12-2003

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Metropoolregio Eindhoven

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

 

overwegende dat het gelet op de efficiënte inrichting van de organisatie en een doelmatige wijze van werken wenselijk is de uitoefening van een aantal bevoegdheden krachtens mandaat op te dragen aan functionarissen in de ambtelijke organisatie;

 

gelet op het bepaalde in artikel 33 van de Wet gemeenteschappelijke regelingen en artikel 156 van de Gemeentewet;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen:

 

de mandaatregeling Metropoolregio Eindhoven waarvan de inhoud luidt als volgt:

Artikel 1 Inleidende bepaling

De bepalingen zoals opgenomen in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot mandaat zijn op deze regeling van toepassing.

Artikel 2 Omvang van het mandaat

 • 1.

  De bevoegdheden die krachtens mandaat zijn opgedragen en waarop het bepaalde in deze regeling van toepassing is, zijn opgesomd in de mandaat- en delegatielijsten Metropoolregio Eindhoven, die periodiek worden geactualiseerd.

 • 2.

  Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid betrekking heeft op een rechtshandeling waarbij in het kader van het verrichten van deze rechtshandeling het bestuursorgaan dan wel de Metropoolregio Eindhoven in en buiten rechte moet worden vertegenwoordigd omvat het mandaat tevens deze vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 3

Het mandaat is niet toegekend:

 • a.

  bij een voorgenomen weigering tot toepassing van een bevoegdheid die krachtens mandaat kan worden uitgeoefend;

 • b.

  in politiek gevoelige met bijzondere risico’s omgeven zaken.

Artikel 4

Het mandaat omvat de bevoegdheid tot uitvoering, beslissen en ondertekenen tenzij anders vermeld.

Artikel 5

Indien het mandaat bevoegdheden betreft die door het Algemeen bestuur aan het Dagelijks Bestuur zijn overgedragen is het mandaat beperkt tot die bevoegdheden met inachtneming van de regels door het Algemeen bestuur gegeven.

Artikel 6 Ondertekening

De ondertekening van een krachtens mandaat genomen besluit luidt als volgt:

 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

 

<functienaam>,

 

<handtekening>

 

<naam ondertekenaar>

Artikel 7 Verbod vaststellen beleidsregels

De gemandateerde is, behoudens het geven van aanwijzingen voor het verlenen van ondermandaat overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, niet bevoegd beleidsregels te formuleren voor de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 8 Vervanging

Bij afwezigheid van de gemandateerde wordt in de horizontale lijn in zijn/haar vervanging voorzien:

- Secretaris wordt vervangen door de loco-secretaris;

- Sectorhoofd wordt vervangen door sectorhoofd van een andere sector;

- Afdelingshoofd of clustercoördinator wordt vervangen door afdelingshoofd respectievelijk clustercoördinator van een andere afdeling, respectievelijk cluster.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als mandaatregeling Metropoolregio Eindhoven.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1januari 2004.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, gehouden op 15 december 2003,

Het Dagelijks Bestuur,

de voorzitter,

de secretaris,