Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Welstandsnota 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota 2015
CiteertitelWelstandsnota 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenWelstandsnota Welstandskaart totaal 01 Welstandskaart1-04 Welstandskaart2-03 Welstandskaart3-02

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

woningwet, art. 12 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-2015nieuwe regeling

09-04-2015

Ons Weekblad, 08-05-2015

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota 2015

 

 

 

De raad van de gemeente Alphen-Chaam;

gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 februari 2015, afdeling Beleid, nr. 14-03-15;

overwegende dat • de ontwerp Welstandsnota gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen; • er inspraakreacties zijn ingediend; • er door het college aanpassingen worden voorgesteld;

gelet op • artikel 12 tot en met 12c van de Woningwet; • de in hoofdstuk 5 van de ‘Inspraakrapportage Ontwerp Welstandsnota 2014’ voorgestelde aanpassingen op de ontwerp welstandsnota;

BESLUIT:

• kennis te nemen van de rapportage ‘Inspraakrapportage Ontwerp Welstandsnota 2014’; • de in hoofdstuk 5 van de ‘Inspraakrapportage Ontwerp Welstandsnota 2014’ opgenomen aanpassingen integraal onderdeel uit te laten maken van dit besluit; • de ontwerp welstandsnota te wijzigen met de paragraaf 5 van de rapportage ‘Inspraakrapportage Ontwerp Welstandsnota 2014’ opgenomen aanpassingen; • de ontwerp welstandsnota gewijzigd vast te stellen; • de inwerkingtreding van de Welstandsnota 2015 te bepalen op 15 mei 2015; • de welstandsnota, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 juni 2004, te laten vervallen op de dag dat de nieuwe welstandsnota in werking treedt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Alphen-Chaam op 9 april 2015

 

Welstandsnota

Welstandskaart totaal 01

Welstandskaart1-04

Welstandskaart2-03

Welstandskaart3-02