Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling compensatie liggelden varende monumenten en waardevolle vaartuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling compensatie liggelden varende monumenten en waardevolle vaartuigen
CiteertitelSubsidieregeling compensatie liggelden varende monumenten en waardevolle vaartuigen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmonument, waardevol, vaartuig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015nieuwe regeling

28-04-2015

Gemeenteblad 2015, 37703

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling compensatie liggelden varende monumenten en waardevolle vaartuigen

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 (ASV 2015)

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling “compensatie liggelden varende monumenten en waardevolle vaartuigen”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a)

   havenkom: de haven in Elburg.

  • b)

   varend monument: een vaartuig dat is opgenomen op de monumentenlijst als bedoeld in de Monumentenverordening van de gemeente Elburg.

  • c)

   waardevol vaartuig: een door het college van burgmeester en wethouders als zodanig aangewezen vaartuig.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt ter compensatie van betaalde liggelden voor een vaste ligplaats in de historische havenkom van Elburg.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • 1.

  De eigenaar of zakelijk gerechtigde van een varend monument;

 • 2.

  De eigenaar of zakelijk gerechtigde van een door b&w aangewezen waardevol vaartuig.

Artikel 5. Aanvraag

Het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de ASV 2015, is niet van toepassing.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt voor vaartuigen tot 15 meter, 50% van het minimum bedrag aan havengeld van een jaarabonnement.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt voor vaartuigen vanaf 15 meter, 100% van het minimum bedrag aan havengeld van een jaarabonnement.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g, van de ASVgemeente Elburg 2015 wordt subsidieverlening geweigerd als de aanvrager de aanslaghavengelden niet of niet volledig heeft voldaan.

Artikel 9. Verplichtingen

De subsidieontvanger moet voldoen aan de volgende verplichting: het vaartuig waarvoor subsidie wordt verstrekt ter compensatie van de havengelden dient gedurende zes maanden van het betreffende jaar gelegen te zijn in de havenkom.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling compensatie liggelden gemeente Elburg 2015.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 28 april 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt