Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Historische kerkenpaden en keitjesstoepen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Historische kerkenpaden en keitjesstoepen 2015
CiteertitelSubsidieregeling Historische kerkenpaden en keitjesstoepen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpaanleggen, paden, keitjes, stoep

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015nieuwe regeling

28-04-2015

Gemeenteblad 2015, 37696

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling “Historische kerkenpaden en keitjesstoepen 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 (ASV 2015)

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling “Historische kerkenpaden en keitjesstoepen2015”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a)

   Keitjesstoep: een met keien ingelegde, decoratieve stoep, waarvan de keien met een cementemulsie aan elkaar zijn verlijmd;

  • b)

   Elburg vesting: hieronder wordt volstaan het historische gedeelte van Elburg, dat binnen de stadsgrachten gelegen is;

  • c)

   Historisch kerkpad: een pad dat als monument is opgenomen op de monumentenlijst als bedoeld in de “Monumentenverordening gemeente Elburg”.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten in het belang ter bevordering van het historische karakter van de gemeente Elburg inhoudende:

 • a)

  Het herstellen van historische kerkenpaden en vervangen van bijbehorende voorzieningen;

 • b)

  Het onderhouden en in standhouden van historische kerkenpaden;

 • c)

  Het aanbrengen, restaureren, herstellen van keitjesstoepen, veldkeienstoepen en overige waardevolle plaveisels binnen de Elburg Vesting.

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar of zakelijk gerechtigde van een historisch kerkpad.

 • 2.

  Subsidie voor een keitjesstoep wordt allen verstrekt aan de eigenaar of zakelijk gerechtigde van een in de Elburger Vesting gelegen gebouw.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de ASV 2015 dient een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling te worden ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier welke is vastgesteld voor het type monument waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

 • 2.

  In aanvulling van het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de ASV 2015, legt de aanvrager bij de aanvraag ook de volgende gegevens over:

  • a)

   Ingeval sprake is van de aanleg van een keitjesstoep een overzichtskaart met schaal 1:1000;

  • b)

   Ingeval sprake is van onderhoud en/of herstel het aantal m1 waarop het onderhoud en herstel betrekking heeft;

  • c)

   Ingeval sprake is van herstel, foto’s van het te herstellen deel;

  • d)

   De naam en adres van de aannemer(s) of diegene, die met het uitvoeren van de werkzaamheden is belast.

 • 3.

  De gegevens opgenomen in artikel 6, tweede lid, aanhef en onder d, en het derde lid hoeven niet te worden overgelegd.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub a.

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub b inhoudende:

 • a)

  De kosten voor het snoeien van struiken en planten;

 • b)

  De kosten voor het maaien van gras;

 • c)

  De kosten voor herstel van de paden;

 • d)

  De kosten voor het verwijderen van rotte houten delen bij hekwerken, afrasteringen, bruggen en bankjes;

 • e)

  De kosten voor het schilderen van hekwerken, afrasteringen, bruggen en bankjes;

 • f)

  De kosten voor het herstellen van gebreken aan prullenbakken en/of borden ten behoeve van een verwijzing of gebod.

 • 3.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub c.

 • 4.

  Onder de kosten als bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid worden in elk geval begrepen de geraamde en door of namens burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van:

 • a.

  De aanneemsom;

 • b.

  De verschuldigde btw.

 • 5.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van kosten die door de aanvrager zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub a met een maximum van € 6.000,-.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie voor de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub b bedraagt € 0,45 per strekkende meter pad met een maximum van € 2.500,- per jaar.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de kosten die direct verband houden met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub c met een maximum van € €250,- per vierkante meter.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g, van de ASVgemeente Elburg 2015 wordt subsidieverlening geweigerd als:

 • a.

  met het treffen van de voorzieningen waar subsidie voor wordt gevraagd is begonnen voordat voor de betreffende werkzaamheden een voorlopige toekenning door het college is afgegeven en op de aanvraag nog niet beslist is;

 • b.

  voor het treffen van de voorzieningen vergunningen zijn vereist en deze niet zijn verleend;

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger moet voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • a.

  Binnen dertien weken na het besluit tot verlening van de subsidie moet met de werkzaamheden zijn gestart, vooropgesteld dat benodigde vergunningen onherroepelijk zijn;

 • b.

  De werkzaamheden zijn voltooid binnen één jaar na verlening van de subsidie;

 • c.

  De werkzaamheden aan keitjesstoepen worden uitgevoerd overeenkomstig de ‘Uitvoeringsvoorschriften restauratie en onderhoud’ van de gemeente Elburg;

 • d.

  Hij houdt gedurende vijf jaar na het besluit tot subsidieverlening alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden voor controle beschikbaar.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, op schriftelijk verzoek van de aanvrager, de in het eerste lid onder a. genoemde termijn tot twee weken na het onherroepelijk worden van de benodigde vergunningen en de in het eerste lid onder b. genoemde termijn met ten hoogste één jaar verlengen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekenmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling historische kerkenpaden en keitjesstoepen gemeente Elburg 2015.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 28 april 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt