Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Onroerende en varende gemeentelijke monumenten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Onroerende en varende gemeentelijke monumenten 2015
CiteertitelSubsidieregeling Onroerende en varende gemeentelijke monumenten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordeding gemeente Elburg 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015nieuwe regeling

28-04-2015

Gemeenteblad 2015, 37707

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Onroerende en varendegemeentelijke monumenten2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 (ASV 2015)

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling “Onroerende en varendegemeentelijke monumenten2015”.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a)

   gemeentelijk monument: een beschermd gemeentelijk monument dat is opgenomen op de monumentenlijst als bedoeld in de geldende Monumentenverordening van de gemeente Elburg”;

  • b)

   restauratie: het treffen van voorzieningen tot opheffen van bouwtechnische gebreken welke noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de cultuurhistorische waarde van het monument;

  • c)

   onderhoud: werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een monument wind en waterdicht alsmede in goede staat te houden en die gericht zijn op het handhaven en herstellen van een cultuurhistorisch verantwoorde staat van het monument en het voorkomen van groot onderhoud en restauratie;

  • d)

   kosten: de door het burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van het plan waarvoor subsidie wordt verstrekt, inclusief niet verrekenbare BTW;

  • e)

   plan: de nauwkeurige omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • f)

   monumentenzorg: de inspanning, gericht op behoud, herstel en verbetering van gemeentelijke monumenten;

  • g)

   varend monument: een varend monument dat is opgenomen op de monumentenlijst als bedoeld in de geldende Monumentenverordening van de gemeente Elburg;

  • h)

   havenkom: de Elburger haven.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze subsidieregeling wordt onder eigenaar mede verstaan: een rechtspersoon zonder winstoogmerk die op grond van zijn statuten als doelstelling heeft het restaureren van panden en die tevens als eigenaar- verhuurder fiscaal is vrijgesteld.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten in het belang van de gemeentelijke monumentenzorg en activiteiten ter bevordering van het historische karakter van de gemeente Elburg inhoudende:

 • a)

  Het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken, evenals herstel en restauratie van monumentale onderdelen van het onroerende of varende gemeentelijke monument;

 • b)

  Onderhoudswerkzaamheden aan het onroerende of varende gemeentelijke monument;

Artikel 4. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de eigenaar of zakelijk gerechtigde van een gemeentelijk onroerend monument.

 • 2.

  Subsidie betrekking hebbende op een varend monument wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a)

   een eigenaar zijnde een rechtspersoon welke is gevestigd in Elburg die zich blijkens haar statuten en haar feitelijke werkzaamheden inzet voor het behoud en het herstel van voor Elburg waardevolle historische schepen en/of:

  • b)

   een eigenaar of zakelijk gerechtigde van een varend monument welke over een vaste ligplaats beschikt in de haven van Elburg overeenkomstig artikel 5:33 en 5:34 van de APV.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de ASV 2015 dient een aanvraag voor een subsidie op grond van deze regeling te worden ingediend bij burgemeester en wethouders met gebruikmaking van een aanvraagformulier welke is vastgesteld voor het type monument waarvoor de aanvraag wordt gedaan.

 • 2.

  In aanvulling van het bepaalde in artikel 6, tweede lid van de ASV 2015, legt de aanvrager bij de aanvraag ook de volgende gegevens over:

  • a)

   Bij vervanging van historische onderdelen aan een onroerend monument tekeningen met schaal 1:100, van zowel de bestaande als de nieuwe toestand.

  • b)

   Foto’s van de monumentale onderdelen en eventuele onderhoudsrapporten van de Monumentenwacht Gelderland.

  • c)

   De naam en adres van de aannemer(s) of diegene, die met het uitvoeren van de werkzaamheden is belast.

 • 3.

  De gegevens opgenomen in artikel 6, tweede lid, aanhef en onder d, en het derde lid hoeven niet te worden overgelegd.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub a en betrekking hebbende op:

 • a)

  verbetering en herstel van de fundering;

 • b)

  herstel en restauratie van gevels en dragende muren;

 • c)

  herstel en restauratie van vloerenconstructies;

 • d)

  herstel en restauratie van kapconstructies;

 • e)

  herstel en restauratie van monumentale/ authentieke onderdelen, voor zover niet begrepen onder a. tot en met d en zoals opgenomen in de redengevende omschrijving.

 • 2.

  Voor subsidie komen in aanmerking de kosten die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub b betrekking hebbende op onroerende of varende monumenten betrekking hebbende op:

 • a)

  buiten- (en daarmede samenhangend binnen) schilderwerk, voor zover het betreft de buitenramen, buitenkozijnen, buitendeuren, boeidelen, luiken en stucwerk;

 • b)

  onderhoud van rieten daken (inclusief deklatten en het herstel van sporen);

 • c)

  onderhoud van daken gedekt met pannen (inclusief tengels en panlatten), leien, lood, zink of koper en, uitsluitend in samenhang hiermee, het herstel van gedeelten van dakbeschot en sporen;

 • d)

  onderhoud van goten, in zink, koper of lood, inclusief bijbehorende hemelwaterafvoeren en het aanbrengen van voor de waterafvoer noodzakelijke goten waar deze niet eerder aanwezig waren, inclusief aansluitingen op riolering en open water;

 • e)

  onderhoud van buitenkozijnen, buitendeuren, raampartijen, luiken en herstel of terugplaatsen van stoepen, roedeverdeling, lijstwerk en luiken;

 • f)

  onderhoud van windveren, schoorstenen, kapellen en loodaansluitingen;

 • g)

  onderhoud van dak- of torenluiken en loopbruggen, inclusief het afgazen van torenluiken en het nemen van beperkte maatregelen tegen duivenoverlast;

 • h)

  inboeten, herstel van gedeelten van muurwerk en het opvoegen of pleisteren van gevels;

 • i)

  het op kleine schaal vervangen of inboeten van natuursteen;

 • j)

  behandelen van muur- of houtwerk ter regulering van de vochthuishouding, dan wel ter bestrijding van zwamaantasting of houtaantasters;

 • k)

  onderhoud van gedeelten van dragende constructies (ankergebinten, schoren en platen, balkkoppen en spantbenen);

 • l)

  onderhoud van glas-in-lood beglazing en aanbrengen van beschermende beglazing voor gebrandschilderd glas of historisch waardevol glas;

 • m)

  vervangen herstel van overige bouwelementen van grote zeldzaamheid of met grote historische waarde;

 • n)

  het plaatsen van achterzetbeglazing in samenhang met het herstel van historisch waardevolle ramen;

 • o)

  partieel herstel van voegwerken;

 • p)

  onderhoud van authentieke onderdelen en/of waardevolle interieur onderdelen zoals die omschreven zijn in de redengevende beschrijving van het betreffende monument;

 • 3.

  Onder de kosten als bedoeld in het eerste tot en met het vijfde lid worden in elk geval begrepen de geraamde en door of namens burgemeester en wethouders goedgekeurde bedragen van:

 • a.

  De aanneemsom;

 • b.

  Het honorarium van de architect en de constructeur, de kosten van het dagelijks toezicht;

 • c.

  De leges voor de omgevingsvergunning(en);

 • d.

  De verschuldigde btw.

 • 4.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die door de aanvrager zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

 • 5.

  Niet voor subsidie komen in aanmerkingen de te maken kosten die door een verzekering zijn gedekt en waarvoor de aanvrager een financiële vergoeding kan of heeft ontvangen.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- voor activiteiten als bedoeld in artikel 3 onder sub a betrekking hebbende op onroerende monumenten.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 9000,- die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel 3 onder sub a betrekking hebbende op varende monumenten.

 • 3.

  De hoogte van de subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 4.500,- die direct verband houden met de uitvoering van de activiteit als bedoeld in artikel onder sub b betrekking hebbende op onroerende en varende monumenten.

 • 4.

  De subsidiebedragen in lid één tot en met drie kunnen door burgemeester en wethouders worden verhoogd met de door de provincie aan de gemeente Elburg versterkte subsidies voor hetzelfde project.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder g, van de ASVgemeente Elburg 2015 wordt subsidieverlening geweigerd als:

 • a.

  met het treffen van de voorzieningen het belang van het monument niet of in onvoldoende mate wordt gediend;

 • b.

  de kosten van de voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te bereiken kwaliteitsniveau en de waarde van het monument;

 • c.

  met het treffen van de voorzieningen waar subsidie voor wordt gevraagd is begonnen voordat voor de betreffende werkzaamheden een voorlopige toekenning door het college is afgegeven en op de aanvraag nog niet beslist is;

 • d.

  de kosten van de voorzieningen minder bedragen dan € 750,00 inclusief BTW;

 • e.

  van het onroerend monument waaraan, de voorzieningen worden getroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze binnen afzienbare termijn, welke niet langer is dan 10 jaar, bestemd is om te worden afgebroken;

 • f.

  van het varende monument waaraan, de voorzieningen worden getroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze binnen afzienbare termijn, welke niet langer is dan 5 jaar, bestemd is om permanent buiten de gemeentegrenzen van Elburg te worden gebracht;

 • g.

  in een periode van 5 jaar voor onderhoud en 15 jaar voor restauratie voorafgaand aan de aanvraag voor dezelfde werkzaamheden/ onderdelen aan het monument subsidie is verleend;

 • h.

  voor het treffen van de voorzieningen vergunningen zijn vereist en deze niet zijn verleend;

 • i.

  het monument na het treffen van de voorzieningen, in zijn geheel beschouwd, niet zal voldoen aan de eisen die volgens wettelijke voorschriften aan het monument moeten worden gesteld;

 • j.

  het monument na het treffen van de voorzieningen uit een oogpunt van monumentenzorg niet aan redelijke eisen van welstand zal voldoen.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder h. en i. kan de subsidie worden verleend voor het treffen van voorzieningen tot gedeeltelijke opheffing van bouwtechnische gebreken, indien het een beschermd monument betreft en de voorzieningen in het belang van de instandhouding met spoed dienen te worden getroffen.

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger moet voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • a.

  Binnen dertien weken na het besluit tot verlening van de subsidie moet met de werkzaamheden zijn gestart, vooropgesteld dat benodigde vergunningen onherroepelijk zijn;

 • b.

  De werkzaamheden zijn voltooid binnen één jaar na verlening van de subsidie;

 • c.

  Hij verleent toegang tot de gebouwde onroerende zaken voor het controleren van de uitvoering van de werkzaamheden aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen op de door die personen te bepalen tijdstippen. Daarnaast verleent hij deze personen op verzoek inzage in de op het treffen van de voorzieningen betrekking hebbende bescheiden en tekeningen;

 • d.

  De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de ‘Uitvoeringsvoorschriften restauratie en onderhoud’ van de gemeente Elburg;

 • e.

  Indien de subsidie betrekking heeft op een varend monument dient dit monument minimaal een half jaar per jaar een ligplaats in te nemen in de havenkom;

 • f.

  Hij houdt gedurende vijf jaar na het besluit tot subsidieverlening alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden voor controle beschikbaar.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, op schriftelijk verzoek van de aanvrager, de in het eerste lid onder a. genoemde termijn tot twee weken na het onherroepelijk worden van de benodigde vergunningen en de in het eerste lid onder b. genoemde termijn met ten hoogste één jaar verlengen.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling onroerende en varen monumenten gemeente Elburg 2015.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 28 april 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt