Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Activiteiten verenigingen Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Activiteiten verenigingen Elburg 2015
CiteertitelSubsidieregeling Activiteiten verenigingen Elburg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2015nieuwe regeling

04-05-2015

Gemeenteblad 2015, 39815

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Activiteiten verenigingen Elburg 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

SubsidieregelingActiviteiten verenigingen Elburg 2015

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het organiseren van een breed pakket aan activiteiten:

 • a.

  die een bijdrage leveren aan de mogelijkheden voor ouderen om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. De activiteiten zijn onder andere gericht op het tegengaan van vereenzaming;

 • b.

  die een bijdrage leveren aan de mogelijkheden voor mensen met een beperking om sociale contacten aan te gaan, elkaar te ontmoeten en actief te zijn;

 • c.

  gericht op het scheppen, in standhouden en uitbreiden van de mogelijkheden voor de beoefening van muziek, om de culturele ontwikkeling van de doelgroep en de muzikale en expressieve vorming te bevorderen;

 • d.

  gericht op het scheppen, in standhouden en uitbreiden van de mogelijkheden voor de beoefening van zang- dans- en toneelkunst, om de culturele ontwikkeling van de doelgroep en de muzikale, expressieve en dramatische vorming te bevorderen;

 • e.

  gericht op het bieden van een passende en zinvolle vrije tijdsbesteding van jeugd.

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  Voor de activiteiten genoemd in artikel 2 wordt gebruik gemaakt van een geschikte accommodatie.

 • b.

  Tenminste 80% van de deelnemers aan de gesubsidieerde activiteiten is inwoner van de gemeente Elburg.

 • c.

  De activiteiten dienen met een duidelijke regelmaat te worden aangeboden. In artikel 5 van deze regeling is schematisch opgenomen welke regelmaat is vereist per subsidie. Wekelijkse activiteiten moeten minimaal 35x per jaar plaatsvinden; maandelijkse activiteiten vinden minimaal 10x per jaar plaats.

 • d.

  Het college kan in de subsidiebeschikking nadere eisen opnemen.

 • e.

  Van de doelgroep amateurkunst, met uitzondering van de zang- en toneelverenigingen, wordt verwacht dat zij minimaal 1 openbare uitvoering per jaar verzorgen.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en/of stichtingen welke staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. Uitzondering hierop vormen verenigingen waarvan dit redelijkerwijs niet verwacht kan worden.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die worden georganiseerd voor jongeren en de leeftijd tot en met 24 jaar, ouderen vanaf 60 jaar en mensen met een beperking.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

1.Een subsidie bedraagt een bedrag per jaar per deelnemer een en ander conform opgenomen in onderstaande tabellen:

Sport en activiteiten voor personen met een handicap

 

Alle leeftijden (per week)

Diversen

€ 22,50

O uderen verenigingen (1x per maand)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderenvereniging vanaf 60 jaar

€ 11,90

 

 

Amateurkunst (1x per week)

 

t/m 24 jaar

> 60 jaar

Malletverenigingen

€ 72,50

€ 72,50

Muziekverenigingen/fanfare

€ 96,80

€ 96,80

Zang- en toneelverenigingen

€ 14,40

€ 14,40

Majoretteverenigingen

€ 29,20

-

Jeugdverenigingen (1x per week)

 

t/m 12 jaar

13 t/m 24 jaar

Per lid

€ 5,70

€ 16,90

 • 2.

  Het aantal deelnemers wordt berekend aan de hand van het gemiddelde aantal deelnemers per jaar aan de activiteiten.

 • 3.

  Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal deelnemers aan de activiteiten.

 • 4.

  Als meer dan 80% van het aantal leden woonachtig is in de gemeente wordt subsidie verleend voor alle leden waar deze regeling op van toepassing is.

 • 5.

  Wanneer minder dan 80% van het aantal leden woonachtig is in de gemeente wordt alleen subsidie verleend voor de leden die woonachtig zijn in de gemeente waar deze regeling op van toepassing is.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling activiteiten verenigingen Elburg 2015”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 4 mei 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt