Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Sportverenigingen Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sportverenigingen Elburg 2015
CiteertitelSubsidieregeling Sportverenigingen Elburg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2015nieuwe regeling

04-05-2015

Gemeenteblad 2015, 39813

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling SportverenigingenElburg 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling SportverenigingenElburg 2015

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het organiseren van een breed pakket aan activiteiten

gericht op het scheppen, in standhouden en uitbreiden van mogelijkheden voor sportieve ontspanning door lichamelijke inspanning (inclusief denksporten). Sport is een essentieel instrument voor de bevordering van de volksgezondheid (o.a. bestrijding van overgewicht).

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  Voor de activiteiten genoemd in artikel 2 wordt gebruik gemaakt van een geschikte accommodatie.

 • b.

  De activiteiten worden minimaal 35 weken per jaar aangeboden.

 • c.

  Tenminste 80% van de deelnemers aan de gesubsidieerde activiteiten is inwoner van de gemeente Elburg.

 • d.

  De activiteiten dienen met een duidelijke regelmaat te worden aangeboden. In artikel 5 van deze regeling is schematisch opgenomen welke regelmaat is vereist per subsidie.

 • e.

  Het college kan in de subsidiebeschikking nadere eisen opnemen.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan verenigingen en/of stichtingen welke staan ingeschreven bij de kamer van koophandel.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor activiteiten die worden georganiseerd voor jongeren tot en met 24 jaar en ouderen vanaf 60 jaar.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

1.Een subsidie bedraagt een bedrag per jaar per deelnemer een en ander conform opgenomen in onderstaande tabel:

Sport

 

T/m 24 jaar

>60 jaar

Extra activiteiten

Busvervoer

Buitensport > 1x per week activiteit :

Voetbal

Tennis

€ 16,90

€ 16,90

 

 

Binnensport gemiddeld 1x per week

activiteit :

Gymnastiek

Schaaksport

Schietsport

€ 22,50

€ 22,50

€ 11,30

 

Binnensport > 1x per week activiteit :

Badminton

Basketbal

Tafeltennis

Volleybal

€ 45,00

€ 45,00

€ 22,60

 

Binnens port > 1x per week activiteit , deels binnen, deels buiten :

Korfbal

€ 30,90

€ 30,90

 

 

Sport/activiteiten met wekelijkse activiteit en lage kosten :

Bridge

Jeu de boule

Klaverjas

Biljart

€ 5,70

€ 11,30

 

 

Zwemsport

€ 22,50

€ 22,50

 

€ 2813,80

Sport overig ( o.a. buiten de gemeente) :

Watersport

Ruitersport

€ 22,50

€ 22,50

 

 

Schaatssport

€ 16,90

€ 16,90

 

 

 • 2.

  Bij de berekening van het subsidiebedrag wordt uitgegaan van het gemiddeld aantal deelnemers aan de activiteiten.

 • 3.

  Als meer dan 80% van het aantal leden woonachtig is in de gemeente wordt subsidie verleend voor alle leden waar deze regeling op van toepassing is.

 • 4.

  Wanneer minder dan 80% van het aantal leden woonachtig is in de gemeente wordt alleen subsidie verleend voor de leden die woonachtig zijn in de gemeente waar deze regeling op van toepassing is.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Sportverenigingen Elburg 2015”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 4 mei 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt