Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Lokale omroep Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Lokale omroep Elburg 2015
CiteertitelSubsidieregeling Lokale omroep Elburg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2015nieuwe regeling

04-05-2015

Gemeenteblad 2015, 39811

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Lokale omroepElburg 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Lokale omroepElburg 2015

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het verzorgen van uitzendingen gericht op de inwoners van de gemeente Elburg en die bijdragen aan de sociale cohesie en/of de lokale democratie ondersteunen en versterken.

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  De subsidieontvanger levert een bijdrage in de communicatie bij rampen en andere calamiteiten;

 • b.

  De subsidieontvanger draagt zorg voor kwalitatief deugdelijke verslaggeving van de raadsvergaderingen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan lokale omroep Elburg.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt € 13.478,- per jaar.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Lokale omroep Elburg 2015”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 4 mei 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt