Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Koningsdag en dodenherdenking Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Koningsdag en dodenherdenking Elburg 2015
CiteertitelSubsidieregeling Koningsdag en dodenherdenking Elburg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerporanjeactiviteiten, herdenking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2015nieuwe regeling

04-05-2015

Gemeenteblad 2015, 39808

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Koningsdag en dodenherdenking Elburg 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

Subsidieregeling Koningsdag en dodenherdenkingElburg 2015

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • 1.

  het organiseren van activiteiten op Koningsdag;

 • 2.

  het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei.

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

 • 1.

  De activiteiten moeten passend zijn bij het karakter van de dag;

 • 2.

  De activiteiten zijn toegankelijk voor de inwoners van Elburg;

 • 3.

  De dodenherdenking vindt plaats bij een monument.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan de volgende instellingen:

 • 1.

  Oranjevereniging Elburg;

 • 2.

  Oranjevereniging ’t Harde

 • 3.

  Oranjevereniging Moed en Vertrouwen;

 • 4.

  Evenementencommissie Oostendorp.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • 1.

  voor het organiseren van activiteiten op Koningsdag € 1093,- per jaar per instelling;

 • 2.

  voor het organiseren van de herdenking op 4 mei bij een monument € 160,- per jaar per instelling.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Koningsdag en dodenherdenking Elburg 2015”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 4 mei 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt