Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling Ontwikkelingssamenwerking Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Ontwikkelingssamenwerking Elburg 2015
CiteertitelSubsidieregeling Ontwikkelingssamenwerking Elburg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpontwikkelingshulp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2015Nieuwe regeling

04-05-2015

Gemeenteblad 2015, 39806

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Ontwikkelingssamenwerking Elburg 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

SubsidieregelingOntwikkelingssamenwerkingElburg 2015.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor projecten en activiteiten:

 • 1.

  Gericht op het vergroten van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van kansarmen in ontwikkelingsgebieden;

 • 2.

  Gericht op het vergoten van de kwaliteit van leven van kansarmen in ontwikkelingsgebieden.

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  De activiteit en/of het project is geselecteerd door het Comité Ontwikkelingssamenwerking;

 • b.

  De activiteit en/of het project is direct of indirect inkomens verhogend voor de doelgroep;

 • c.

  De activiteit en/of het project dient begeleid en gecontroleerd te worden door een erkende organisatie op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;

 • d.

  Het college kan in de subsidiebeschikking nadere eisen opnemen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan het Comité Ontwikkelingssamenwerking.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie komen in aanmerking de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.

Artikel 6 Kosten die voor niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten die zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 5800,- per jaar.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Ontwikkelingssamenwerking Elburg 2015”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 4 mei 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt