Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Subsidieregeling ondersteuning kader vrijwilligersorganisaties Elburg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling ondersteuning kader vrijwilligersorganisaties Elburg 2015
CiteertitelSubsidieregeling ondersteuning kader vrijwilligersorganisaties Elburg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopleiding

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2015nieuwe regeling

04-05-2015

Gemeenteblad 2015, 39801

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Ondersteuning kader vrijwilligersorganisaties Elburg 2015

Het college van burgemeester en wethouders van Elburg;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015

besluit vast te stellen de:

SubsidieregelingOndersteuning kader vrijwilligersorganisatiesElburg 2015.

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor opleidingsactiviteiten voor kaderleden van vrijwilligersorganisaties.

Artikel 3 Nadere eisen

Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer is voldaan aan de volgende eisen:

 • a.

  De opleiding dient er op gericht te zijn de doelstellingen van de betreffende instelling beter te kunnen verwezenlijken.

 • b.

  De opleiding dient gericht te zijn op de ontwikkeling van het bestuurskader en/of het technisch kader van de instelling.

 • c.

  Indien het een opleiding betreft voor de ontwikkeling van het technisch kader moet de opleiding door een koepelorganisatie geëist worden.

 • d.

  Het college kan in de subsidiebeschikking nadere eisen opnemen.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt per vrijwilliger 50% van de opleidingskosten met een maximum van € 150,- per jaar.

Artikel 6 Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7 Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, tweede lid, aanhef en onder f, van de Algemene subsidieverordening gemeente Elburg 2015 kan subsidieverlening worden geweigerd als de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling ondersteuning kader vrijwilligersorganisaties Elburg 2015”.

Aldus besloten door het college van de gemeente Elburg

in zijn vergadering van 4 mei 2015

de burgemeester, de secretaris,

F.A. de Lange J.K.C. van der Jagt