Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Aanwijzingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid titel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid titel
CiteertitelAanwijzingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid Onbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

24-03-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 27944

Cv 24-02-2015 en Cv 24-03-2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Nijmegen,

gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015,

 

 

BESLUIT

 

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid, verder te noemen de GGD, aan te wijzen als organisatie voor het uitvoeren van werkzaamheden betreffende de toeleiding beschermd wonen in het kader van de verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015op grond van het bepaalde in:

 • a.

  art.4 verordening Wmo 2015: vooronderzoek

 • b.

  art.5 verordening Wmo 2015: gesprek

 • c.

  art.6 verordening Wmo 2015: verslag

De GGD voert de bevoegdheden uit binnen het kader van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 van de gemeente waar de melding van de hulpvraag betreffende beschermd wonen betrekking op heeft.

De GGD voert de werkzaamheden uit binnen het kader van de relevante bepalingen in het Financieel besluit Wmo en besluit jeugdhulp gemeente Nijmegen en de Beleidsregels beschermd wonen en opvang 2015. Voor zover de colleges van regiogemeenten deze regelingen niet van overeenkomstige toepassing hebben verklaard, hebben zij de relevante bepalingen uit de regelingen zelf overeenkomstig vastgesteld. De GGD voert de werkzaamheden die een dergelijke gemeente betreffen uit binnen het kader van de door de gemeente vastgestelde regelingen.

Daarbij neemt de GGD de navolgende kwaliteitseisen in acht:

Er is een werkproces vastgesteld dat voldoet aan de in de verordeningen voorgeschreven proceseisen.

 • 1.

  Medewerkers van de GGD die de werkzaamheden uitvoeren zijn allen professionals op minimaal HBO-niveau, die BIG-geregistreerd zijn als SPV’er, GZ-psycholoog of ander relevant beroep :

  • a.

   Alle medewerkers zijn bekend met de meldcode kindermishandeling en getraind in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

  • b.

   Alle teamleden zijn getraind in het werken volgens de principes van de Wmo 2015, waarin maatwerkvoorzieningen zoals beschermd wonen worden ingezet als ze een noodzakelijke aanvulling zijn op de eigen kracht van de persoon, inzet van zijn sociale omgeving en algemeen toegankelijke voorzieningen.

 • 2.

  Er is een personeelsplan (HRM-plan) waarin opgenomen:

  • a.

   een opleidingsprogramma voor de medewerkers van de GGD Gelderland Zuid die de toegang tot beschermd wonen beoordelen, dat voorziet in het actueel houden van kennis en vaardigheden;

  • b.

   een systeem van periodieke functionerings- en beoordelingsgesprekken;

  • c.

   een systeem van (collegiale) coaching

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 en heeft een looptijd die gekoppeld is aan de subsidieverstrekking voor uitvoering van de in dit aanwijzingsbesluit genoemde werkzaamheden in het kader van beschermd wonen. Zodra deze subsidieverlening wordt beëindigd of niet wordt voortgezet, wordt dit aanwijzingsbesluit van rechtswege geacht beëindigd te zijn op het moment dat de gesubsidieerde werkzaamheden zijn afgerond.

 

Aldus vastgesteld d.d. 24 maart 2015,

 

college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

 

De Gemeentesecretaris,

drs. B. van der Ploeg,

 

De Burgemeester,

drs. H.M.F. Bruls.