Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
UW Samenwerking

Cafetariaregeling UW Samenwerking

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieUW Samenwerking
Officiële naam regelingCafetariaregeling UW Samenwerking
CiteertitelCafetariaregeling UW Samenwerking
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 125 Ambtenarenwet
 2. art. 33 Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. art. 4a CAR-UWO
 4. art. 13, lid 2, sub e Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking
 5. art. 20, lid 2 Gemeenschappelijke Regeling UW Samenwerking

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-04-201501-01-201424-09-2015nieuwe regeling

17-12-2013

Zenderstreeknieuws, 31-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Cafetariaregeling UW Samenwerking

Het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking;

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 26 november 2013 inzake de Cafetariaregeling UW Samenwerking;

 • -

  gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regeling en artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling UW Samenwerking;

 • -

  gelet op artikel 4a van de CAR-UWO;

 • -

  mede gelet op de verkregen toestemming van het Bijzonder Georganiseerd Overleg

BESLUIT

vast te stellen de volgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaarden van UW Samenwerking:

Cafetariaregeling UW Samenwerking

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Bronnen:

  arbeidsvoorwaarden die uitgeruild kunnen worden tegen andere arbeidsvoorwaarden, oftewel de doelen.

 • -

  Doelen:

  arbeidsvoorwaarden die de medewerker voor de bronnen terugontvangt.

 • -

  Medewerker:

  de ambtenaar bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a van de CAR/UWO.

 • -

  Werkgever:

  het dagelijks bestuur van UW Samenwerking.

Artikel 2 Deelname aan de regeling

 • 1.

  Iedere medewerker kan deelnemen aan de cafetariaregeling.

 • 2.

  Digitaal kan de medewerker een verzoek indienen voor deelname aan de cafetariaregeling. Door definitief indienen van het digitale aanvraagformulier stemt de medewerker in met de uitruil van arbeidsvoorwaarden.

 • 3.

  Een verzoek tot deelname aan de cafetariaregeling moet voldoen aan de op het moment van aanvraag geldende voorschriften en voorwaarden die gesteld worden in de eigen regelingen, de CAR/UWO en de Belastingwetgeving.

 • 4.

  Indien aan de belastingvrije uitbetaling van een doel door de belastingdienst of door de werkgever bijzondere voorwaarden worden verbonden, is de medewerker gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het -doelbewust- niet voldoen aan deze voorwaarden, is voor rekening van de medewerker.

Artikel 3 Afhandeling aanvraag

 • 1.

  De werkgever willigt een verzoek tot uitruil van arbeidsvoorwaarden in, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zoals benoemd in lid 2 zich daar tegen verzetten. Indien er sprake is van afwijzing van een verzoek wordt dit schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de medewerker.

 • 2.

  Van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is in ieder geval sprake als toekenning van de aanvraag leidt tot ernstige problemen:

  • -

   van financiële en organisatorische aard;

  • -

   wegens het niet voorhanden zijn van voldoende werk;

  • -

   omdat de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting daartoe geen ruimte biedt:

  • -

   voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;

  • -

   op het gebied van veiligheid;

  • -

   van roostertechnische aard.

 • 3.

  3. Toepassing van deze regeling dient te geschieden binnen de (fiscale) wet- en regelgeving.

 • 4.

  De werkgever bepaalt of een aanvraag in overeenstemming is met de gestelde voorwaarden zoals opgenomen in het vorige lid.

 • 5.

  Inwilliging van het verzoek via verwerking in het digitale systeem heeft het karakter van een aanvulling op het aanstellingsbesluit of arbeidsovereenkomst.

Artikel 4 Kopen en verkopen van verlof

 • 1.

  De medewerker kan zijn salaris, vakantiegeld of eindejaarsuitkering als bron inzetten met als doel het kopen van extra verlof. Hiervoor is toestemming van de HR-manager nodig.

 • 2.

  Het verkopen van verlof kan als bron ingezet worden met als doel extra salaris. Dit extra salaris wordt fiscaal belast uitbetaald. Hiervoor is toestemming van de HR-manager nodig.

 • 3.

  De voorwaarden voor het kopen en verkopen van verlof zijn vastgelegd in de artikelen 4a:1 en 4a:2 van de CAR/UWO.

Artikel 5 Uitruilen andere bronnen en doelen

 • 1.

  De medewerker kan zijn salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering of bovenwettelijk verlof als bron inzetten voor (een combinatie van) doelen.

 • 2.

  Naast extra verlof en extra salaris (artikel 4) zijn als doelen voor uitruil aangemerkt:

  • a.

   eenmaal per vijf jaar de aanschaf van een fiets,.

  • b.

   fietsaccessoires,

  • c.

   vakbondscontributie,

  • d.

   de niet op andere wijze vergoede reiskosten woon-werkverkeer,

  • e.

   bedrijfsfitness via een contract bij de sportschool waarmee UW Samenwerking een overeenkomst heeft,

  • f.

   de niet op andere wijze vergoede studiekosten,

  • g.

   extra pensioen

  • h.

   levensloop, voor zover deze bij al bestaande afspraken nog van toepassing is.

 • 3.

  De in te zetten bronnen en doelen moet voldoen aan de op het moment van uitruil geldende voorschriften en voorwaarden die gesteld worden in de eigen regelingen, de CAR/UWO en de Belastingwetgeving.

Artikel 6 Keuzemoment

Maandelijks, met uitzondering van de maand november, kan de werknemer de in te zetten doelen kiezen; ieder doel kan maar eenmaal per jaar ingezet worden.

Als vakantiegeld de bron is, moet de keuze voor het doel uiterlijk in april van het jaar ingediend worden.

Artikel 7 Peildatum hoogte bruto uurloon

De hoogte van het bruto uurloon dat wordt gehanteerd bij de verrekening is het uurloon dat hoort bij het salaris dat van toepassing is op het moment van verwerking van het verzoek van de medewerker.

Artikel 8 Einde van het recht op deelname

 • 1.

  Het recht op deelname aan de cafetariaregeling eindigt bij beëindiging van de dienstbetrekking van de medewerker.

 • 2.

  Bij beëindiging van het dienstverband wordt (een deel van) het fiscale voordeel verrekend indien de hoogte van het bedrag berekend is over een geheel kalenderjaar.

Artikel 9 Onrechtmatig gebruik

Wanneer de medewerker onjuiste gegevens verstrekt en/of onrechtmatig gebruik maakt van deze regeling, worden de kosten die de werkgever maakt met terugwerkende kracht op de medewerker verhaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Cafetariaregeling UW Samenwerking”.

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van UW Samenwerking d.d.17 december 2013,

Ondertekening

De secretaris,
J. van Delden
De voorzitter,
E.L. Jansen BA

TOELICHTING – Cafetariaregeling UW Samenwerking

Vooruitlopend op de toepassing van de werkkostenregeling is mogelijkheid tot het aanschaffen van een fiets teruggebracht tot eenmaal per 5 jaar; we voorzien overschrijdingen van het in de werkkostenregelingen geldende plafond als we de termijn op 3 jaar laten staan.

Met het Georganiseerd overleg is afgesproken dat, indien de werkkostenregeling niet wordt ingevoerd, de termijn voor het aanschaffen van een fiets wordt teruggebracht naar 3 jaar.