Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Aa en Maas

Algemene regel overgangsbepaling duikers en bruggen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Aa en Maas
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAlgemene regel overgangsbepaling duikers en bruggen
CiteertitelAlgemene regel overgangsbepaling duikers en bruggen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-2016Met de partiële herziening wordt de Overgangsbepaling duikers en bruggen tekstueel aangepast. De aanpassing houdt in dat naar de juiste artikelen in de Algemene Regels en Beleidsregels wordt verwezen.

11-07-2016

Waterschapsblad 2016, 1344

Onbekend
05-03-201526-07-2016Nieuwe regeling

03-03-2015

Waterschapsblad 1076, 05-03-2015

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene regel overgangsbepaling duikers en bruggen

 

 

Artikel 1 Duikers in oppervlaktewaterlichaam categorie A

 • 1.

  In afwijking van algemene regel 10, wordt vrijstelling verleend van het verbod in artikel 3.1 van de Keur, voor het behouden van een duiker gelegen in een oppervlaktewaterlichaam categorie A, aangelegd vóór:

   

  28 februari 2012, voor duikers gelegen in district Hertogswetering

  6 november 2012, voor duikers gelegen in district Raam

  4 december 2012, voor duikers gelegen in district Beneden Aa

  19 februari 2013, voor duikers gelegen in district Boven Aa

  en als zodanig opgenomen op de betreffende leggerkaarten 1 , voor zover:

  • a.

   De afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;

  • b.

   De duiker door de belanghebbende extra wordt onderhouden op eerste aanwijzing van het waterschap;

  • c.

   Verwijderd wordt indien het werk in onvoldoende staat van onderhoud verkeert;

 • 2.

  Vanaf het moment van vervanging, wijziging of verwijdering van de duiker moet de duiker voldoen aan de geldende regels in artikel 3.1 van de Keur en beleidsregel 5.

 • 3.

  Van het behouden van een werk als bedoeld in lid 1, behoeft geen melding te worden ingediend.

 • 4.

  De voorschriften van een eerder verleende vergunning gelden als maatwerkvoorschriften bij deze algemene regel.

 • 5.

  Overtreding van de voorschriften van deze algemene regel is verboden.

Artikel 2 Bruggen in oppervlaktewaterlichaam categorie A

 • 1.

  In afwijking van algemene regel 8, wordt vrijstelling verleend van het verbod in artikel 3.1 van de Keur, voor het behouden van een brug gelegen over een oppervlaktewaterlichaam categorie A, aangelegd vóór

  28 februari 2012, voor bruggen gelegen in district Hertogswetering

  6 november 2012, voor bruggen gelegen in district Raam

  4 december 2012, voor bruggen gelegen in district Beneden Aa

  19 februari 2013, voor bruggen gelegen in district Boven Aa

  en als zodanig opgenomen op de betreffende leggerkaarten voor zover:

  • a.

   De afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;

  • b.

   De brug door de belanghebbende extra wordt onderhouden op eerste aanwijzing van het waterschap;

  • c.

   Verwijderd wordt indien het werk in onvoldoende staat van onderhoud verkeert;

 • 2.

  Vanaf het moment van vervanging, wijziging of verwijdering van de brug moet de brug voldoen aan de geldende regels in artikel 3.1 van de Keur en beleidsregel 5.

 • 3.

  Van het behouden van een werk als bedoeld in lid 1, behoeft geen melding te worden ingediend.

 • 4.

  De voorschriften van een eerder verleende vergunning gelden als maatwerkvoorschriften bij deze algemene regel.

 • 5.

  Overtreding van de voorschriften van deze algemene regel is verboden.

Motivering van artikel 1 en 2

Bij het inmeten van de oppervlaktewaterlichamen van de categorie A is gebleken dat er een behoorlijk aantal duikers en bruggen aanwezig zijn in A-waterlopen die niet voldoen aan de huidige eisen. Dit als gevolg van aanscherping van de regelgeving over de jaren. De bedoeling van deze algemene regels is het vastleggen van de status van de betreffende duikers en bruggen en het bepalen van de wijze waarop deze in overeenstemming dienen te worden gebracht met de huidige regels. De algemene regels zijn slechts van toepassing op duikers en bruggen die er al lagen bij de inventarisatie, welke zijn vastgelegd op de kaart behorende bij deze algemene regel.


1

De legger kaarten zijn digitaal te raadplegen via http://geoinformatie.aaenmaas.nl/portaal/legger_oppwater.html Met behulp van de viewer kan de vastgelegde informatie van elke duiker en brug bekeken worden. De duikers en bruggen die onder de overgangsbepaling vallen, zijn te herkennen aan de toevoeging OB achter het ID nummer.