Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Regeling arbeidsvoorwaarden griffie gemeente Krimpenerwaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling arbeidsvoorwaarden griffie gemeente Krimpenerwaard 2015
CiteertitelArbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Krimpenerwaard 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikelen 107e, eerste lid, Gemeentewet
  2. Titel III van de Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-201501-01-2015Nieuwe regeling

10-03-2015

Gemeenteblad 15-04-2015 (Jaargang 2015 Nr. 32143)

12

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling arbeidsvoorwaarden griffie gemeente Krimpenerwaard 2015

De raad van de gemeente Krimpenerwaard;

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie dd 17 februari 2015 inzake regeling arbeidsvoorwaarden griffie;

gelet op de artikelen 107e, eerste lid, van de Gemeentewet en Titel III van de Ambtenarenwet;

gelet op de raadsbesluiten van 2 januari 2015 tot het instellen van een werkgeverscommissie en het delegeren van bevoegdheden van de gemeenteraad aan de werkgeverscommissie;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

Regeling arbeidsvoorwaarden griffie gemeente Krimpenerwaard 2015.

Reikwijdte

Artikel 1

De (lokale) arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Krimpenerwaard, zoals die geldt op 1 januari 2015 (inclusief toekomstige wijziging) over te nemen en vast te stellen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2

Te bepalen dat ten behoeve van de uitvoering van de (lokale) arbeidsvoorwaardenregeling voor de griffier en de griffiemedewerkers, overal waar in deze regelingen “het college” staat genoemd als bevoegd gezag, dit wordt gelezen als ”de gemeenteraad”.

Citeertitel en ingangsdatum

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als “Arbeidsvoorwaardenregeling griffie gemeente Krimpenerwaard 2015” en treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 maart 2015,

de griffier, drs. K.E. Driehuijs

de voorzitter, mr. T.P.J. Bruinsma