Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Krimpenerwaard

Organisatieverordening griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKrimpenerwaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening griffie
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie van de gemeente Krimpenerwaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e, eerste lid, Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2015Nieuwe regeling

10-03-2015

Gemeenteblad 15-04-2015 (Jaargang 2015 Nr. 32128)

11

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening griffie

De raad van de gemeente Krimpenerwaard;

gelet op artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet

besluit:

vast te stellen de Organisatieverordening griffie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

 • b.

  griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de griffiemedewerkers;

 • c.

  werkgeverscommissie: een door de raad ex artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffier is gedelegeerd.

Hoofdstuk 2 Organisatie van de griffie

Artikel 2 Organisatiedoelstellingen en formatie

 • a.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

 • b.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • c.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast ex artikel 107a Gemeentewet.

 • d.

  De griffier handelt naar diens instructie.

 • e.

  De griffier legt verantwoording af aan de raad over het functioneren van de griffie in het jaarplan en jaarverslag.

Artikel 3 Financiën

De raad stelt jaarlijks de begroting van de griffie vast op basis van het jaarplan van de griffie.

Artikel 4 Beheer

De griffier maakt in het driehoeksoverleg tussen burgemeester, secretaris en griffier afspraken over het gebruik van de binnen de collegeorganisatie bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering, Facilitaire Zaken en Huisvesting.

Artikel 5 Medezeggenschap

 • a.

  De griffie voert samen met de ambtelijke organisatie een gemeenschappelijke ondernemingsraad ex artikel 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 • b.

  De secretaris geldt voor wat betreft de griffie als bestuurder in de zin van de WOR.

 • c.

  Voor zover er in het overleg met de ondernemingsraad ex artikel 23 van de WOR (hierna noemde de overlegvergadering) onderwerpen worden besproken die de griffie en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan, vindt er voorafgaand aan de overlegvergadering overleg plaats tussen de griffier en de secretaris. Indien dat door de griffier wenselijk wordt geacht is de secretaris gehouden om het standpunt van de griffier in de overlegvergadering kenbaar te maken.

 • d.

  De griffier ontvangt een verslag van die overlegvergaderingen, waarin onderwerpen zijn besproken die de griffie en/of het griffiepersoneel rechtstreeks of middellijk aangaan.

 • e.

  Ingeval van ingrijpende organisatiewijzigingen van de griffie wijst de werkgeverscommissie uit zijn midden een vertegenwoordiger aan om overleg met de vakorganisaties te voeren, in het GO.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 6

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Krimpenerwaard'.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn publicatie.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Krimpenerwaard in zijn openbare vergadering gehouden op 10 maart 2015,

de griffier, Drs. K.E. Driehuijs.

de voorzitter, Mr. T.P.J. Bruinsma.