Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sluis

Verordening Stimuleringsregeling samenvoeging woningen, gemeente Sluis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringsregeling samenvoeging woningen, gemeente Sluis
CiteertitelVerordening Stimuleringsregeling samenvoeging woningen, gemeente Sluis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2014onbekend

25-09-2014

Gemeenteblad nr. 2014-55697

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringsregeling samenvoeging woningen, gemeente Sluis

De raad van de gemeente Sluis;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 juli 2014

besluit:

vast te stellen de Verordening Stimuleringsregeling samenvoeging woningen, gemeente Sluis

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sluis;

 • b.

  raad: gemeenteraad van de gemeente Sluis;

 • c.

  subsidie: een eenmalige financiële bijdrage in de vorm van een waarderingssubsidie ter hoogte van maximaal € 15.000,-, voor het onttrekken van een woning aan de woningmarkt.

Alle begrippen die in deze regeling worden gebruikt en niet nader worden toegelicht, worden geacht de betekenis te hebben die zij ook in de Algemene wet bestuursrecht hebben.

Artikel 2 Reikwijdte verordening

De subsidie wordt verleend onder de navolgende voorwaarden en nadere eisen:

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woningen in de Gemeente Sluis, die geschikt, bestemd en na samenvoeging in gebruik zijn voor permanente bewoning en voor zover gesitueerd binnen de grenzen van de bebouwde kom van de woonkernen van de gemeente Sluis, te weten: Aardenburg, Breskens, Cadzand-Dorp, Eede, Groede, Hoofdplaat, Nieuwvliet-dorp, Oostburg, Retranchement, Schoondijke, Sint Kruis, Sluis, Waterlandkerkje, IJzendijke en Zuidzande.

 • 2.

  De aanvrager van de subsidie moet op het moment van het indienen van de aanvraag eigenaar en bewoner zijn van één van de samen te voegen woningen.

 • 3.

  De subsidie heeft betrekking op de activiteit om tenminste twee woningen zowel juridisch (ook kadastraal) als fysiek onomkeerbaar samen te voegen tot één woning.

 • 4.

  De na de samenvoeging gevormde woning voldoet aan de basiseisen voor een levensloopgeschikte woning (volledig programma op de begane grond gerealiseerd, dan wel zonder ingrijpende wijzigingen later te realiseren).

 • 5.

  De nieuw gevormde woning heeft per nutsvoorziening één meter.

 • 6.

  De technische installaties in de nieuw ontstane woning voldoen aan daaraan door de nutsbedrijven gestelde eisen.

 • 7.

  De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een ter zake kundig bedrijf dat is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 • 8.

  Binnen een termijn van 18 maanden na de subsidietoezegging dient de aanvrager de gereedmelding van de werkzaamheden in te dienen.

 • 9.

  Aan een aanvrager kan slechts eenmalig een subsidie worden toegekend.

 • 10.

  Geen subsidie wordt toegekend indien met de werkzaamheden is begonnen voordat de subsidie is toegezegd.

 • 11.

  Subsidie wordt uitsluitend toegekend indien voor de werkzaamheden aan de woningen een omgevingsvergunning is afgegeven.

 • 12.

  Vóór de start van de werkzaamheden aan de woningen dient de aanvrager juridisch eigenaar te zijn van de nieuw te vormen woning.

 • 13.

  Stapeling met de provinciale PIW-subsidie is mogelijk.

Hoofdstuk II Aanvraag

Artikel 3 Aanvraag. Procedure

1.

Het verzoek om subsidie moet schriftelijk worden ingediend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

 

a.

naam en adres van de aanvrager;

 

b.

de adresgegevens van de samen te voegen woningen;

 

c.

de te verwachten opleveringsdatum van de samengevoegde woning;

 

Het verzoek moet zijn ondertekend door de aanvrager.

2.

Het verzoek om subsidie moet vergezeld gaan van de volgende bijlagen:

 

a.

documenten waaruit blijkt dat verzoeker eigenaar is c.q. wordt van de samen te voegen woningen;

 

b.

een overzicht van de werkzaamheden die uitgevoerd worden om de woningen samen te voegen;

 

c.

een kopie van de (aanvraag voor) omgevingsvergunning voor het samenvoegen van de woningen.

 

Het college is bevoegd om aanvullende gegevens te verlangen van de aanvrager, indien dat noodzakelijk is voor het beoordelen van de subsidieaanvraag.

Artikel 4 Beslissing

Voor de beslissing op de subsidieaanvraag zijn de artikelen 4:13 t/m 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk III Verlening subsidie

Artikel 5 Toekenning van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt uitsluitend toegekend indien in de gemeentebegroting hiervoor voldoende middelen gereserveerd zijn;

 • 2.

  Indien de subsidie minder bedraagt dan het maximum van € 15.000,-, zal dit met redenen omkleed aan de aanvrager worden medegedeeld.

 • 3.

  Bij de toekenning van de subsidie zal het college aangeven op welke wijze de verantwoording van de te ontvangen subsidie dient plaats te vinden.

Hoofdstuk IV Weigering van de subsidie

Artikel 6 Weigering van de subsidie

1.De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd indien er naar het oordeel van het college gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat:

 

a.

de werkzaamheden niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

 

b.

de aanvrager niet of niet geheel zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 

c.

de aanvrager niet op behoorlijke wijze rekening en verantwoording zal afleggen over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten.

2.De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd indien:

 

a.

de aanvrager bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking hiervan tot een onjuiste beschikking op de aanvraag heeft geleid;

 

b.

de aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel indien een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;

 

c.

de aanvraag niet voldoet aan het bij of krachtens deze regeling gestelde.

Artikel 7 Betaling en bevoorschotting

De subsidie wordt in één keer betaalbaar gesteld nadat het college de gereedmelding heeft ontvangen en akkoord is gegaan met de verantwoording over de te verrichten werkzaamheden.

Hoofdstuk V Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden in overeenstemming met het gestelde in de subsidiebeschikking en voor het nakomen van alle uit deze regeling voortvloeiende verplichtingen en overige relevante wettelijke bepalingen.

 • 2.

  De aanvrager is verplicht het college onverwijld in kennis te stellen bij het tussentijds niet kunnen voldoen aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden.

 • 3.

  De aanvrager is verplicht om de samengevoegde woning te bewonen (met zijn/haar eventuele partner en gezinsleden) voor een periode van tenminste 2 jaar na het gereedkomen van de samenvoeging.

Hoofdstuk VI Overige bepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van deze regeling indien strikte toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Stimuleringsregeling samenvoeging woningen, gemeente Sluis".