Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening tot regeling van het gebruik van de vluchthaven in Wijdenes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van het gebruik van de vluchthaven in Wijdenes
CiteertitelVerordening tot regeling van het gebruik van de vluchthaven in Wijdenes
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Drechterland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-200601-05-2019nieuwe regeling

12-01-2006

de Middenstander, 25-01-2006

5.3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van het gebruik van de vluchthaven in Wijdenes

 

 

Artikel 1  

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Vluchthaven: het gedeelte water in onmiddelijke verbinding staande met het IJsselmeer, gelegen nabij Wijdenes en ingericht voor het tijdelijk afmeren van sportvaartuigen alsmede het voor het publiek openstaande terrein gelegen ten oosten van bedoeld water en de IJsselmeerdijk;

 

Sportvaartuigen: vaartuigen blijvend ingericht voor doeleinden van sport of recreatie;

 

Beheerder: het Recreatieschap Westfriesland.

Artikel 2  

 • 1.

  Het is verboden met vaartuigen niet zijnde sportvaartuigen ligplaats te kiezen in de vluchthaven.

 • 2.

  Het gestelde onder 1 is niet van toepassing op vaartuigen:

  a. in dienst van het rijk,

  b. in dienst van een erkende hulpverleningsorganisatie.

Artikel 3  

Toestemming tot het innemen van een ligplaats kan door of vanwege de beheerder voor maximaal twee achter elkaar aansluitende etmalen worden verleend, tenzij de op dat moment heersende weersomstandigheden en/of eventuele ander ongemakken dat niet toelaten. Toestemming mag door de beheerder niet worden verleend voor het innemen van een ligplaats in de vluchthaven in het geval dat daardoor een sportvaartuig langer dan in totaal 14 dagen per jaar een ligplaats in de vluchthaven zal innemen.

Artikel 4  

 • 1.

  Zo spoedig mogelijk na binnenkomst dient de schipper van het sportvaartuig daarvan kennis te geven aan de beheerder.

 • 2.

  De beheerder is verplicht te zorgen dat nabij de toegang van de vluchthaven op een voor ieder zichtbare plaats op duidelijk leesbare wijze aan te geven op welke wijze aan het onder 1 gestelde voorschrift kan worden voldaan.

Artikel 5  

De schipper van een sportvaartuig is verplicht aan de ambtenaren belast met de handhaving van deze verordening alle inlichtingen te verschaffen welke zij nodig achten en is voorts verplicht alle door het te geven aanwijzingen nauwgezet op te volgen.

Artikel 6  

Bij het in- en uitvaren van de vluchthaven is iedere schipper verplicht zodanige maatregelen te treffen dat afdrijven en schade wordt voorkomen.

Artikel 7  

 • 1.

  Het is verboden:

  a. palen of hout, vatten of nadere daarmee gelijk te stellen voorwerpen in de vluchthaven te plaatsen of aldaar te hebben;

  b. in, onder of over het water kabels, kettingen, touwen of metaaldraden voorzover niet dienende tot meren of slepen van vaartuigen, te leggen of te hebben;

  c. in de haven of op de daarbij behorende terreinen een werkplaats of bergplaats te hebben.

 • 2.

  Van de beheerder vermeld onder 1 kunnen burgemeester en wethouders in overleg met de beheerder ontheffing verlenen.

Artikel 8  

Voorzover daarvan niet bij deze verordening kan worden afgeweken zijn de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Drechterland onverkort op het gebruik van de vluchthaven van toepassing.

Artikel 9  

 • 1.

  Overtreding van een der bij deze verordening vastgestelde verbodsbepalingen, niet nakoming van een ingevolge deze verordening opgelegde verplichting en niet naleving van een of meer voorwaarden aan een toestemming, ontheffing of vergunning verbonden, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie.

 • 2.

  Overtreding van enige bepaling van deze verordening kan ook worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 10  

 • 1.

  Met het toezicht op en de zorg voor de naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften zijn behalve de bij artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen belast het bestuur van het Recreatieschap Westfriesland alsmede de beëdigde ambtenaren van dit recreatieschap echter voorzover betreft de vluchthaven waarover door genoemd recreatieschap het beheer wordt gevoerd.

 • 2.

  De in dit artikel genoemde personen zijn ter verzekering van de naleving van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften bevoegd zich te allen tijde aan boord van vaartuigen te begeven welke zich in de vluchthaven bevinden, voorzover het betreft de niet tot woonruimte bestemde gedeelten van deze vaartuigen.

Aldus besloten door de raad van Drechterland in de vergadering van 12 januari 2006.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,