Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW
CiteertitelRegeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZWkend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Onbekend

17-12-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW

Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW),

Omdat bij de repressieve medewerkers van VrZW fitheid als functie-eis geldt:

BESLUIT:

voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, als volgt vast te stellen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Ambtenaar:de ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a, en artikel 19:1 van de CAR-UWO, die keuringsplichtig is, als bedoeld in het Besluit personeel veiligheidsregio’s;

 • 2.

  Sporten: sporten buiten werktijd bij een sportschool of fitnesscentrum;

 • 3.

  Tegemoetkoming: maximale maandelijkse tegemoetkoming in de kosten van een jaarabonnement bij een sportschool of fitnesscentrum;

 • 4.

  VrZW: het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Artikel 2 Aanspraak op tegemoetkoming

 • 1.

  De aanmelding voor een tegemoetkoming geschiedt op een daartoe door VrZW vastgesteld formulier;

 • 2.

  De aanspraak op een tegemoetkoming geldt voor abonnementen voor de duur van een jaar.

 • 3.

  De ambtenaar ontvangt op zijn verzoek een tegemoetkoming voor een sportabonnement bij overhandiging van een afschrift van het abonnement en overlegging van het betaalbewijs. De aanspraak wordt pas verlengd na overhandiging van nieuw afschrift voorzien van een betaalbewijs;

 • 4.

  De hoogte van de maximale tegemoetkoming wordt jaarlijks voor 1 januari van het aankomende jaar door VrZW vastgesteld.

Artikel 3 Einde aanspraak op tegemoetkoming

 • 1.

  De ambtenaar kan de tegemoetkoming voortijds beëindigen door schriftelijke opzegging.

 • 2.

  Het recht op vergoeding eindigt van rechtswege op de ingangsdatum van ontslag van de ambtenaar.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als “Regeling Tegemoetkoming Sportabonnement VrZW”.

 • 2.

  Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treft VrZW een bijzondere regeling.

 • 3.

  Alle bestaande regelingen terzake worden ingetrokken.

 • 4.

  De regeling wordt jaarlijks geëvalueerd.