Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Regeling Mobiele communicatiemiddelenVrZW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling Mobiele communicatiemiddelenVrZW
CiteertitelRegeling Mobiele communicatiemiddelenVrZW
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling Mobiele communicatiemiddelenVrZW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201404-11-2016Onbekend

19-12-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Mobiele communicatiemiddelenVrZW

Regeling Mobiele communicatiemiddelenVrZW

Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

BESLUIT:

voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, als volgt vast te stellen:

 

Artikel 1. Algemeen

 • 1.

  Mobiele communicatiemiddelen worden verstrekt wanneer deze voor het uitoefenen van een functie noodzakelijk zijn.

 • 2.

  Voordat tot verstrekking wordt overgegaan dient de medewerker de betrokken gebruikersovereenkomst(en) te ondertekenen.

 • 3.

  De medewerker is gehouden verantwoord om te gaan met de verstrekte middelen, als bedoeld in artikel 15:1 CAR-UWO, en het maken van onnodige kosten te vermijden.

Artikel 2. Gebruik

 • 1.

  Mobiele communicatiemiddelen en abonnementen worden beschikbaar gesteld voor zakelijk gebruik.

 • 2.

  Voor het voeren van internationale gesprekken ten behoeve van VrZW is vooraf toestemming van de leidinggevende vereist.

 • 3.

  De meerkosten van privégebruik van mobiele communicatiemiddelen boven 10% van het totaal worden verrekend met het salaris.

 • 4.

  Kosten die voortkomen uit internationale privégesprekken met de telefoon worden volledig verrekend. Onder internationale gesprekken worden verstaan:

  • -

   het bellen naar internationale nummers;

  • -

   het voeren van gesprekken in het buitenland.

 • 5.

  Het volgende gebruik van telefoonvoorzieningen wordt als onacceptabel beschouwd:

  • -

   service- en amusementsnummers die beginnen met 0906 en 0909;

  • -

   het voeren van telefoongesprekken die dreigend, beledigend, seksueel getint, racistisch dan wel discriminerend zijn.

Artikel 3. Schade en diefstal

 

Artikel 3. Schade en diefstal

 • 1.

  Bij het ontstaan van schade door schuld of nalatigheid van de medewerker wordt deze verhaald op de medewerker, als bedoeld in artikel 15:1:12 CAR-UWO.

 • 2.

  In geval van diefstal doet de medewerker aangifte bij de politie en overlegt daarvan een bewijs aan VrZW.

Artikel 4. Controle

 • 1.

  De gebruikskosten van de verstrekte middelen worden periodiek gecontroleerd.

 • 2.

  Wanneer bij controle afwijkingen van het gangbare patroon worden geconstateerd, is dat reden voor nader onderzoek.

 • 3.

  Voordat de verrekening plaatsvindt als bedoeld in artikel 2 lid 3 van deze regeling, wordt de medewerker gehoord over de oorzaak van de overschrijding van de gestelde limiet.

Artikel 5. Sancties

 • 1.

  Op overtreding van de bepalingen van deze regeling kan een disciplinaire straf volgen, als bedoeld in artikel 16.1.1 CAR-UWO en verder.

 • 2.

  Alvorens een disciplinaire straf wordt opgelegd, wordt de medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk zijn zienswijze daaromtrent te geven.

 • 3.

  De disciplinaire straf staat los van de verplichting de gemaakte kosten aan VrZW terug te betalen conform het bepaalde in deze regeling.

Artikel 6. Evaluatie

Deze regeling wordt een jaar na invoering geëvalueerd.