Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Regeling KazerneringsdienstenVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling KazerneringsdienstenVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
CiteertitelRegeling KazerneringsdienstenVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling KazerneringsdienstenVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

19-12-2013

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling KazerneringsdienstenVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Regeling KazerneringsdienstenVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW),

BESLUIT:

met inachtneming van de artikelen 3:3 vierde lid en 19:19 van de CAR-UWO, en voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, als volgt vast te stellen:

 

Artikel 1 Algemeen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder kazerneringsdienst: een middels rooster vooraf ingeplande, aaneengesloten tijdruimte van ten hoogste 24 uur, waarin de beroeps en/of de vrijwilliger, zonodig naast het verrichten van werkzaamheden, de verplichting is opgelegd om ten behoeve van een direct repressieve inzetbaarheid in de kazerne of in/nabij een brandweervoertuig beschikbaar te zijn.

Artikel 2. Kazerneringsdiensten beroepspersoneel

·24-uursdiensten in het weekend

De kazerneringsdiensten van beroepspersoneel van vrijdag 18.00 uur tot zaterdag 18.00 uur en van zaterdag 18.00 uur tot zondag 18.00 uur worden vergoed volgens onderstaande tabellen.

Vergoeding 24-uursdienst beroeps

vrijdag 18.00 – zaterdag 18.00

Aantal uren

wegingsfactor

%

totaal

18.00-20.00

Wacht

2

0,5

1,00

1

20.00-24.00

Wacht

4

0,5

1,00

2

00.00-07.00

Slaap

7

0,25

1,00

1,75

07.00-10.30

Werk

3,5

1

1,00

3,5

10.30-13.30

Wacht

3

0,5

1,00

1,5

13.30-15.00

Werk

1,5

1

1,00

1,5

15.00-18.00

Wacht

3

0,5

1,00

1,5

 

ORT percentage

 

36,67 %

 

4,68

 

 

 

Totaal

17,43

Vergoeding 24-uursdienst beroeps

zaterdag 18.00 – zondag 18.00

Aantal uren

wegingsfactor

%

totaal

18.00-24.00

Wacht

6

0,5

1,00

3

00.00-07.00

Slaap

7

0,25

1,00

1,75

07.00-10.30

Werk

3,5

1

1,00

3,5

10.30-13.30

Wacht

3

0,5

1,00

1,5

13.30-15.00

Werk

1,5

1

1,00

1,5

15.00-18.00

Wacht

3

0,5

1,00

1,5

 

ORT percentage

 

58,75 %

 

7,49

 

 

 

Totaal

20,24

Voor het structureel draaien van zaterdag- en zondagsdiensten op basis van een jaarrooster geldt geen overwerkvergoeding maar is een ORT-percentage. Voor de zaterdag geldt een percentage van 36,67 % en voor de zondag geldt een percentage van 58,75 %. Er vindt geen verdere verrekening plaats met inzeturen brand of hulpverlening.

Indien er sprake is van een invaldienst dan dient primair de dienst geruild te worden tussen de twee betrokken functionarissen. Slechts in incidentele, uitzonderlijke gevallen wordt een dienst uitbetaald op basis van overwerk. Dit ter beoordeling van de gebiedscommandant.

·14-uursdiensten van maandag t/m donderdag beroeps

14 uurdiensten hebben geen structureel karakter en worden uitbetaald op basis van overwerkvergoeding.

Vergoeding 14-uursdienst beroeps

Ma t/m do van 18.00-08.00

Aantal uren

wegingsfactor

%

totaal

18.00-20.00

Wacht

2

0,5

1,25

1,25

20.00-24.00

Wacht

4

0,5

1,5

3

00.00-06.00

Slaap

6

0,25

1,5

2,25

06.00-07.00

Slaap

1

0,25

1,25

0,125

07.00-08.00

Werk

1

1

1,25

1,25

 

 

 

Totaal

8,1

Artikel 3. Kazerneringsdiensten vrijwilligers

Vergoeding van Kazerneringsdiensten

 • 1.

  De vrijwilliger die volgens dienstrooster wordt aangewezen om kazerneringdienst te verrichten, ontvangt hiervoor een vergoeding.

 • 2.

  De berekeningsbasis van de in het eerste lid bedoelde vergoeding is het per uur uitgedrukte bedrag voor langdurige aanwezigheid, zoals geregeld in de Rechtspositieregeling vrijwilligers.

 • 3.

  De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van de vergoeding, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, te vermenigvuldigen met een van de navolgende van toepassing zijnde wegingsfactoren:

  • a.

   1 voor werk-/oefenuren;

  • b.

   1/2 voor wachturen;

  • c.

   1/4 voor slaap/wachturen.

   • ·

    24-uursdiensten in het weekend

Vergoeding 24-uursdienst vrijwilligers

vrijdag 18.00 – zaterdag 18.00

Aantal uren

wegingsfactor

%

totaal

18.00-24.00

Wacht

6

0,5

1,00

3,00

00.00-07.00

Slaap

7

0,25

1,00

1,75

07.00-10.30

Werk

3,5

1

1,00

3,50

10.30-13.30

Wacht

3

0,5

1,00

1,50

13.30-15.00

Werk

1,5

1

1,00

1,50

15.00-18.00

Wacht

3

0,5

1,00

1,50

 

 

 

Totaal

12,75

Vergoeding 24-uursdienst vrijwilligers

zaterdag 18.00 – zondag 18.00

Aantal uren

wegingsfactor

%

totaal

18.00-24.00

Wacht

6

0,5

1,00

3,00

00.00-07.00

Slaap

7

0,25

1,00

1,75

07.00-10.30

Werk

3,5

1

1,00

3,50

10.30-13.30

Wacht

3

0,5

1,00

1,50

13.30-15.00

Werk

1,5

1

1,00

1,50

15.00-18.00

Wacht

3

0,5

1,00

1,50

 

 

 

Totaal

12,75

·14-uursdiensten van maandag t/m donderdag vrijwilligers

Voor een 14 uurdiensten ontvangen vrijwilligers een vergoeding volgens onderstaande tabel.

Vergoeding 14-uursdienst vrijwilligers

Ma t/m do van 18.00-08.00

Aantal uren

wegingsfactor

%

totaal

18.00-24.00

Wacht

6

0,5

1

3

24.00-07.00

Slaap

7

0,25

1

1,75

07.00-08.00

Werk

1

1

1

1,00

 

 

 

Totaal

5,75

4.Uren voor daadwerkelijke uitruk voor brand dan wel hulpverlening worden op nacalculatiebasis verrekend. De berekeningsbasis van bedoelde vergoeding is het per uur uitgedrukte bedrag voor uitruk, zoals geregeld in de Rechtspositieregeling vrijwilligers.

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het Algemeen Bestuur treft een voorziening in gevallen waarin deze regeling niet, of niet naar billijkheid, voorziet.