Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen
CiteertitelAanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpWater
Externe bijlagenKaart 1 Fivelingoboezem Kaart 2.1 Electraboezem 1e Schil Kaart 2.2.1 Electraboezem 2e Schil Kaart 2.2.2 Electraboezem 3e Schil Kaart 2.2.3 Eemskanaal- en Dollard boezem Kaart 2.3 Lauwersmeer Kaart 2.4 Friese boezem Kaart 2.5 Eemskanaal- en Dollard boezem Kaart 3.1 Duurswoldboezem Kaart 3.2 Oldambtboezem Kaart 3.3 Berging wateroverlast Kaart 4

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het besluit van 23 maart 2005, nr. A.2.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Waterwet, art. 2.4 juncto Omgevingsverordening provincie Groningen 2009, art. 3.2
 2. Omgevingsverordening provincie Groningen 2009, art. 4.11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2015nieuwe regeling

10-12-2014

Elektronisch Provincieblad, 31-03-2015

B.7

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen

Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 5 februari 2015, nr. 558902, afd. LGW, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van 10 december 2014, nr. B.7, tot aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen, tot vaststelling van veiligheidsnormen voor deze regionale waterkeringen, tot aanwijzing van waterbergingsgebieden in het waterschap Noorderzijlvest en tot intrekking van de functie noodberging wateroverlast van het eerder aangewezen waterbergingsgebied Zuiderwuppen in het waterschap Hunze en Aa's.

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen;

maken bekend dat door Provinciale Staten in hun vergadering van 10 december 2014, nr. B.7, is vastgesteld hetgeen volgt:

Provinciale Staten van Groningen:

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 28 oktober 2014, nr. 2014-39.865, LGW;

Gelet op:

Besluiten:

 

 • I

  vast te stellen de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart (kaart 1), waarop de regionale waterkeringen in de provincie Groningen zijn aangegeven;

 • II

  de veiligheidsnormen voor de regionale waterkeringen in de provincie Groningen overeenkomstig de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaarten van de boezemsystemen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's als volgt vast te stellen:

  • waterschap Noorderzijlvest: Fivelingoboezem (kaart 2.1), Electraboezem 1e schil (kaart 2.2.1), Electraboezem 2e schil (kaart 2.2.2), Electraboezem 3e schil (kaart 2.2.3), Eemskanaal- en Dollardboezem (kaart 2.3), Lauwersmeer (kaart 2.4) en Friese boezem (kaart 2.5);

  • waterschap Hunze en Aa's: Eemskanaal- en Dollardboezem (kaart 3.1), Duurswoldboezem (kaart 3.2) en Oldambtboezem (kaart 3.3);

 • III

  voor de regionale waterkeringen in de provincie Groningen die deel uitmaken van de Friese boezem een minimale veiligheidsnorm van 1:100 vast te stellen;

 • IV

  te bepalen dat de hoogte van de regionale waterkeringen behorende bij de onder II bedoelde veiligheidsnormen uiterlijk vóór 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn;

 • V

  te bepalen dat de stabiliteit van de regionale waterkeringen behorende bij de onder II bedoelde veiligheidsnormen uiterlijk vóór 1 januari 2029 gerealiseerd moet zijn, e.e.a. op basis van de uitkomsten van tot 1 januari 2023 uit te voeren onderzoek naar maatregelen en kosten om aan de stabiliteitseisen voor deze regionale waterkeringen te voldoen;

 • VI

  te bepalen dat regionale waterkeringen in de provincie Groningen die deel uitmaken van de Friese boezem uiterlijk op 1 januari 2015 aan de veiligheidsnorm van 1:100 moeten voldoen;

 • VII

  de gebieden Dwarsdiep, De Dijken (Bakkerom) en Driepolders in het waterschap Noorderzijlvest aan te wijzen als waterbergingsgebied (kaart 4);

 • VIII

  aan het eerder aangewezen waterbergingsgebied Zuiderwuppen bij Winschoten in het waterschap Hunze en Aa's niet meer de functie noodberging wateroverlast toe te kennen;

 • IX

  het besluit van 23 maart 2005, nr. A.2., gepubliceerd in Provinciaal Blad nr. 20 van 2005, in te trekken;

 • X

  dat de Omgevingsverordening provincie Groningen overeenkomstig de besluitvorming in het bepaalde onder I tot en met VIII wordt aangepast en terugwerkende kracht zal hebben tot het moment waarop dit besluit is vastgesteld.

 • XI

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het is geplaatst.

   

   

Groningen, 10 december 2014.

Provinciale Staten voornoemd:

M.J. van den Berg, voorzitter.

H. Engels-van Nijen, griffier.

Groningen, 5 februari 2015.

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid van Gedeputeerde Staten dat het onderwerp in portefeuille heeft.

M.J. van den Berg, voorzitter.

H.J. Bolding, secretaris.