Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar (Noodverordening Future Force Conference 2015)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar (Noodverordening Future Force Conference 2015)
CiteertitelNoodverordening Future Force Conference 2015 Zeist Onbekend
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart 1 - gebied waarbinnen de verordening geldt Kaart 2 - Demonstratielocatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 176, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201526-03-2015Nieuwe regeling

20-03-2015

Gemeenteblad, 2015, 24697

nr. 822

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar (Noodverordening Future Force Conference 2015)

De burgemeester van Zeist,

 

Overwegende, dat:

• op 23, 24 en 25 maart 2015 de Future Force Conference 2015 plaatsvindt in het Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 1 te Soest, waarbij veel hooggeplaatste NATO-functionarissen aanwezig zijn;

• recent uitgevoerde en verijdelde terroristische daden in Europa en daarbuiten de vrees rechtvaardigt dat deze conferentie naar haar aard een doelwit kan worden van dergelijke daden;

• het daarom noodzakelijk is maatregelen te treffen ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde en veiligheid en ter beperking van gevaar van, onder meer, bezoekers van de conferentie;

• de reguliere beschikbare instrumenten ontoereikend zijn om genoemde verstoringen en het gevaar tegen te gaan dan wel te beperken;

• met het oog hierop het noodzakelijk is in afwijking van en in aanvulling op de bestaande wettelijke voorschriften een regeling op te stellen die hierin kan voorzien;

 

Voorts overwegende dat de voormalige vliegbasis Soesterberg (en het Nationaal Militair Museum) grotendeels op het grondgebied van de gemeente Soest ligt, maar voor een deel ook op grondgebied van de gemeente Zeist, waardoor een zelfde Noodverordening als van de gemeente Soest wenselijk en noodzakelijk is.

 

Gelet op artikel 176, eerste lid van de Gemeentewet en het Driehoeksoverleg (burgemeester, politie en Openbaar ministerie) op 9 maart 2015.

 

Besluit vast te stellen de volgende regels:

 

Algemeen verbindende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar (Noodverordening Future Force Conference 2015)

 

Artikel 1

Deze verordening geldt binnen het in blauw aangegeven gebied zoals aangegeven op de aangehechte kaart (hierna te noemen: het gebied), dat grenst aan het grondgebied van van de gemeente Soest.

Artikel 2

Het is verboden om binnen het gebied voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben die aanwezigen in dat gebied in gevaar kunnen brengen, of met de kennelijke bedoeling om daarmee in dat gebied de openbare orde te verstoren. Onder voorwerpen zoals bedoeld in dit artikel worden in ieder geval begrepen Unmanned Aerial Vehicles ("drones"), maskers en bivakmutsen.

Artikel 3

Personen die actief of passief overlast, gevaar of hinder veroorzaken dan wel dreigen te veroorzaken kunnen uit het gebied worden verwijderd. Aan een persoon als hiervoor beschreven kan de toegang tot het gebied tijdelijk worden ontzegd.

Artikel 4

Het is verboden aanwezig te zijn bij of deel te nemen aan een samenscholing in het gebied. Op eerste bevel van een ambtenaar van politie dient een ieder die zich bevindt in of bij een samenscholing zijn weg te vervolgen of zich in de door deze ambtenaar aangegeven richting te verwijderen.

Artikel 5

Demonstraties mogen slechts plaatsvinden op de op de in de gemeente Soest gelegen plaats, welke is gearceerd op de aangehechte kaart.

Artikel 6

Het is een ieder verboden zich in het gebied te bevinden of te begeven wanneer dit gebied is afgezet in verband met ernstige verstoring van de openbare orde of dreiging daarvan. Het is degene die op grond van artikel 3 de toegang tot het gebied is ontzegd verboden zich daarin te bevinden of te begeven.

Artikel 7

De verboden en de verplichting als bedoeld in de artikelen 4 en 6 gelden niet voor personen wier aanwezigheid in het gebied om dringende redenen noodzakelijk is.

Artikel 8

De politie is belast met de handhaving van de bepalingen van deze verordening. De politie is bevoegd al die maatregelen te treffen en die bevelen te geven die zij in dat kader noodzakelijk oordeelt. Tot die maatregelen en bevelen behoren in ieder geval het fouilleren van personen aan kleding en tassen of andere voorwerpen, het geven van een bevel zich uit het gebied te verwijderen en daarin niet terug te keren (gebiedsontzegging ex artikel 3), alsmede het in beslag nemen van de in artikel 2 bedoelde stoffen en/of voorwerpen.

Artikel 9

Een ieder is verplicht de bevelen en maatregelen als bedoeld in artikel 8 op te volgen c.q. zich daaraan te houden.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 23 maart om 15.00 uur en geldt tot woensdag 25 maart 2015 om 19.00 uur.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als Noodverordening Future Force Conference 2015 Zeist.

 

Zeist, 20 maart 2015

 

De burgemeester van Zeist,

 

Drs. J.J.L.M. Janssen

 

Overtreding van deze verordening is een overtreding ingevolge artikel 443 Wetboek van Strafrecht.

Afschriften van deze verordening zijn kosteloos verkrijgbaar in het gemeentehuis van de gemeente Zeist. De verordening is tevens te raadplegen op de website www.officielebekendmakingen.nl Kies voor “gemeenteblad” > “Op organisatie” < “Gemeente” en dan voor “Zeist”. De verordening wordt ingevolge artikel 176, tweede lid van de Gemeentewet terstond ter kennis gebracht van de Gemeenteraad, van de Commissaris van de Koning in de Provincie Utrecht en van de Hoofdofficier van Justitie.

 

Kaart 1 - gebied waarbinnen de verordening geldt

Kaart 2 - Demonstratielocatie