Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westervoort

Verordening inzet woningbouwbudget Stadsregio Arnhem en Nijmegen in de gemeente Westervoort

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestervoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzet woningbouwbudget Stadsregio Arnhem en Nijmegen in de gemeente Westervoort
CiteertitelVerordening inzet woningbouwbudget Stadsregio Arnhem en Nijmegen in de gemeente Westervoort
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 6 bevat een hardheidsclausule.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening woningbouw knooppunt Arnhem-Nijmegen, art. 5, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-2006nieuwe regeling

11-12-2006

Westervoort Post, 27-12-2006

14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzet woningbouwbudget Stadsregio Arnhem en Nijmegen in de gemeente Westervoort

De raad van de gemeente Westervoort;

besluit vast te stellen:

Verordening inzet woningbouwbudget stadsregio Arnhem en Nijmegen in de gemeente Westervoort

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de gemeente De gemeente Westervoort

 • b.

  het college Het college van burgemeester en wethouders

 • c.

  Stadsregio Stadsregio Arnhem en Nijmegen (voormalig KAN)

 • d.

  Sociale huurwoning Huurwoning onder de aftoppingsgrens huursubsidie één- en tweepersoonshuishoudens

 • e.

  Middeldure huurwoning Huurwoning boven de aftoppingsgrens huursubsidie één- en tweepersoons huishoudens en onder de bovenste aftoppingsgrens huursubsidie

 • f.

  Betaalbare huurwoning Sociale en middeldure huurwoning

 • g.

  Betaalbare koopwoning Koopwoning met vrij op naam - turn key inclusief garage of parkeerplaats - prijs tot maximaal € 172.00, dan wel een gewijzigd prijsniveau op grond van een besluit van het College van bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen

 • h.

  Opgeleverde woning Nieuw gebouwde zelfstandige woning of toevoeging aan de woningvoorraad door middel van verbouw van een bestaand gebouw

 • i.

  Bijdrage in grondexploitatieExtra kosten ten laste van de grondexploitatie zoals:● Planvorming en projectleiding;● Aankoop van bebouwd onroerend goed;● Sloop van onroerend goed;● Bodemsanering;● Verwijdering munitie;● Archeologisch onderzoek;● Externe ontsluiting van het plangebied;● geluidswerende voorzieningen;● Onrendabele grondexploitatie.

Artikel 2 Doelomschrijving

 • 1.

  Deze verordening regelt conform artikel 5, lid 2 van de "Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005" de inzet van de bijdragen die de gemeente Westervoort ontvant van de stadsregio op grond van de "Subsidieverordening Woningbouw KAN 2005" voor het realiseren van het gemeentelijk woningbouwprogramma.

 • 2.

  Uit het budget worden bijdragen verstrekt ten behoeve van de realisatie van nieuwe woningen conform het gemeentelijk woningbouwprogramma, het bevorderen van een tijdige en continue woningbouwproductie in de gemeente en het versnellen van de doorlooptijd van woningbouwprojecten in het bijzonder.

Hoofdstuk 2 Inzet van de inkomsten

Artikel 3 Inzet

 • 1.

  Het college kan uit de bijdragen genoemd in artikel 2, bijdragen verstrekken voor projecten en activiteiten ter bevordering van de nieuwbouw van woningen, de verbouw van gebouwen in het algemeen en het realiseren van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in het bijzonder.

 • 2.

  De ontvangen bijdragen worden ingezet voor het geheel of gedeeltelijk dekken van één of meer van de volgende kosten:

  • a.

   het tijdelijk inhuren van extra personele capaciteit ten behoeve van het versneld realiseren van de woningen;

  • b.

   kosten voor (extra) onderzoek, inhuur van externe deskundigheid en/of tijdelijk inhuren van externe adviseurs ten behoeve van het wegnemen van knelpunten en het bevorderen van de procesgang;

  • c.

   scholing ter bevordering van deskundigheid van eigen personeel;

  • d.

   extra kosten voor het toevoegen van kwaliteit in projecten met sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen, en betaalbare koopwoningen, door toepassing van één of meerdere Woonkeur Pluspakketten;

  • e.

   duurzame energiesystemen op wijkniveau;

  • f.

   ondersteuning van interactieve planprocessen;

  • g.

   uitwisselen van informatie en deskundigheid;

  • h.

   maatregelen die capaciteit van beschikbare locaties verruimen (afschermende maatregelen);

  • i.

   compenserende maatregelen op basis van de saldobenadering ten behoeve van het verbeteren van de luchtkwaliteit;

  • j.

   directe project- en proceskosten in de grondexploitatie voor woningbouwprojecten die na 1 januari 2005 zijn of worden gerealiseerd;

  • k.

   omzettingskosten van koop- en huurprojecten, indien de start van de bouw door marktomstandigheden stagneert, bijvoorbeeld door onvoldoende inkoop.

 • 3.

  De feitelijke inzet van de bijdragen vindt plaats op initiatief van het college. Het college geeft daarbij aan voor welke van de in lid 2 genoemde kosten de bijdragen zullen worden aangewend.

 • 4.

  Geen bijdragen worden verstrekt in de bouwkosten van woningen of in de vorm van een directe subsidie aan de toekomstige bewoner van een woning.

 • 5.

  Het college van burgemeester en wethouders stellen per geval de hoogt van de bijdrage(n) vast. Daarbij kunnen zij besluiten dat een deel van kosten door de initiatiefnemer gedragen moet worden.

Artikel 4 Prognoses van budget

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders stelt ter besteding van de inkomsten een meerjarenplanning op van te verwachten inkomsten op basis van de woningbouwplanning en de uitgaven voor projecten en activiteiten.

 • 2.

  De meerjarenplanning wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd op basis van de inkomsten prognose gekoppeld aan de dan geldende woningbouwplanning.

Artikel 5 Verantwoording

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt jaarlijks aan de Raad een overzicht van de projecten en activiteiten waaraan de bijdragen die de gemeente ontvangt in het kader van "subsidieverordening Woningbouw KAN 2005" zijn besteed.

Hoofdstuk 3 Afwijkingen

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan besluiten bepalingen uit deze verordening buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, voor zover toepassing van deze bepalingen leidt tot een onbillijkeheid van overwegende aard.

Artikel 7 Experimenteerartikel

Gehoord de commissie Ruimte en Veiligheid kan het college van burgemeester en wethouders besluiten maximaal 10% van het beschikbare jaarbudget te reserveren voor de ondersteuning van (kleinschalige) experimenten.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 12 december 2006 na vaststelling door de gemeenteraad d.d. 11 december 2006.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening inzet Woningbouwbudget Stadsregio Arnhem Nijmegen in de gemeente Westervoort".

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 11 december 2006,

de griffier,                                           de voorzitter,

ing. J.A.M.G. van Bodegom             mr. J.J.G.M. Geukers