Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen bestuur en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-200410-02-2004nieuwe regeling

10-02-2004

Coevorden HuisAanHuis, 16-02-2004

10-02-2004

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van gemeentelijke onderscheidingen

Nr.

De raad van de gemeente Coevorden;

 

Gezien het voorstel van het college van 10 februari 2004;

 

Gelet op artikel 149 van de gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende verordening:

 

Verordening tot regeling van de instelling en het toekennen van

gemeentelijke onderscheidingen.

algemeen

Artikel 1

Ingesteld worden:

 • a.

  het ere-burgerschap der gemeente Coevorden;

 • b.

  de ere-penning der gemeente Coevorden;

 • c.

  de gemeente-penning van Coevorden.

Artikel 2

Het college besluit tot het verlenen van het ere-burgerschap, de toekenning van de ere-penning van de gemeente Coevorden en van de gemeente-penning.

Dit besluit wordt aan de raad medegedeeld.

Artikel 3

Van het verlenen van het ere-burgerschap en het toekennen van de ere-penning en de gemeente-penning houdt het college aantekening in een register, dat de naam Ere-boek der gemeente Coevorden draagt, onder vermelding van de omstandigheden, die tot verlening c.q. toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

het ere-burgerschap

Artikel 4
 • 1.

  Het ere-burgerschap kan worden verleend als blijk van grote waardering, genegenheid en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen der gemeente, die zich jegens de gemeente of de Coevorder gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  Als bewijs van deze verleende onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde, alsmede een draagmedaille in goud uitgereikt.

Artikel 5

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan het college de begiftigde van het ere-burgerschap vervallen verklaren.

Aan de betrokkene wordt hiervan kennis gegeven, door toezending van het betreffende collegebesluit. Hij is verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van deze kennisgeving, het aan het ere-burgerschap verbonden onderscheidingsteken aan het college terug te zenden.

Artikel 6

Aan het ere-burgerschap kunnen geen rechten worden ontleend en zijn geen andere verplichtingen verbonden, dan de in het vorige artikel vermelde.

de ere-penning

Artikel 7

De ere-penning kan worden toegekend als blijk van waardering of erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als aan niet ingezetenen die zich jegens de gemeente of de Coevorder gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven.

de gemeente-penning

Artikel 8

De gemeente-penning in zilver kan worden toegekend aan al dan niet in de gemeente gevestigde verenigingen, stichtingen en soortgelijke rechtspersonen, die zich jegens de gemeente of de Coevorder gemeenschap algemeen erkende bijzondere verdiensten hebben verworven, ter gelegenheid van jubilea en andere bijzondere gebeurtenissen als blijk van bijzondere erkentelijkheid.

Artikel 9

In bijzondere gevallen kan het college, afhankelijk van de mate van belangrijkheid der in het vorige lid vermelde bijzondere gebeurtenissen, besluiten tot toekenning van de gemeente-penning in goud.

slotbepalingen

Artikel 10

Het college stelt nadere regels over de vormgeving van de in artikelen 4.2, 7 en 9 bedoelde oorkonde, medaille en penningen.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 10 februari 2004.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Coevorden, gehouden op 10 februari 2004.

, voorzitter

, griffier