Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015
CiteertitelUitvoeringsbesluit Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening van dit besluit is gerectificeerd in Gemeenteblad, 2015, 23321, en is hiervan overgenomen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015, art. 2, lid 1, art. 8, lid 3, en art. 15, leden 3 en 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-201501-01-2015nieuwe regeling

17-02-2015

Gemeenteblad, 2015, 22028

14.B.00558

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard,

gelet op de artikelen 2, lid 3, 8, 15 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015;

besluiten : vast te stellen het Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015.

ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen Kouwenhovenseweg en Kerkweg te Abbenbroek, Toldijk en Welleweg te Heenvliet, Leuneweg, te Oudenhoorn, Kerkweg en Raadhuisstraat te Zuidland, de ‘Ommering’ en Vredehofstraat te Spijkenisse en Hekelingen.

 • b.

  Verordening: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nissewaard 2015

Artikel 2 Tijden van begraven en asbestelling en openstelling

 • 1.

  Begraven en het bezorgen van as gebeurt op werkdagen tussen 09:00 en 15:00 uur en op zaterdagen, zon- en feestdagen tussen 09:00 en 14:00 uur.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijking van deze tijden toestaan.

 • 3.

  De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

 • 4.

  De beheerder bepaalt de aankomsttijd van de begrafenisstoet op de begraafplaats, alsmede de tijdsduur van het gebruik van de wachtruimte zover deze beschikbaar is.

 • 5.

  De wachtruimte is een half uur voor aanvang van de uitvaart tot een half uur na afloop van de uitvaart open.

 • 6.

  Het gebruik van de ontvangstruimten, de aula alsmede de muziekinstallatie, zover deze op de betreffende locatie beschikbaar is, moet uiterlijk 3 dagen voorafgaande de dag waarop hiervan gebruik wordt gemaakt, worden aangemeld bij de beheerder.

 • 7.

  De ruimten en muziekinstallatie staan voor iedere plechtigheid gedurende één keer op een vooraf te bepalen tijdsduur ter beschikking van de aanvrager.

UITGIFTE VAN GRAVEN

Artikel 3 Indeling van graven

 • 1.

  In de graven zoals genoemd in artikel 11 van de Verordening mag het volgende worden begraven:

  • a.

   In een enkel particulier graf ten hoogste één lijk of maximaal 6 urnen;

  • b.

   In een dubbel particulier graf ten hoogste twee lijken of maximaal 12 urnen;

  • c.

   In een particulier kindergraf ten hoogste één lijk;

  • d.

   In een enkel particulier urnengraf ten hoogste één asbus met of zonder urn;

  • e.

   In een dubbel particulier urnengraf ten hoogste twee asbussen met of zonder urn

  • f.

   In een particuliere urnennis ten hoogste één asbus;

  • g.

   Op een particuliere urnentegel ten hoogste één asbus;

  • h.

   In een algemeen (kinder)graf ten hoogste één lijk;

  • i.

   In een algemeen urnengraf ten hoogste één asbus;

 • 2.

  Kindergraven worden uitgegeven voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon niet ouder dan 12 jaar. De buitenwerkse afmeting van een in een kindergraf te plaatsen kist, mag niet meer bedragen dan 1,50 meter.

Artikel 4 Aanvragen van een grafruimte

 • 1.

  Het aanvragen van een grafruimte moet schriftelijk en met opgave van het gewenste type graf, zoals omschreven in artikel 8 van de Beheersverordening, ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard, Postbus 25, 3200 AA te Nissewaard.

 • 2.

  Indien er sprake is van bijzetting in een particulier graf, draagt de rechthebbende, in overleg met de beheerder, er zorg voor dat het aanwezige gedenkteken wordt verwijderd.

 • 3.

  Bij het aanvragen van een kindergraf moet de leeftijd van de overleden persoon en de buitenwerkse maatvoering van de kist op de aanvraag vermeld worden.

 • 4.

  Een aanvraag voor het stichten van een grafkelder moet vergezeld gaan van een bouwtekening en een werkomschrijving.

Artikel 5 Ruimen van graven

 • 1.

  Graven worden een jaar na het vervallen van de termijn zoals genoemd in artikel 10 en 11 van de Verordening geruimd.

 • 2.

  Kindergraven worden na het vervallen van de termijn slechts geruimd indien dit in het belang is van het beheer van de begraafplaats.

GRAFBEDEKKINGEN

Artikel 6 Aanvraag vergunning voor het aanbrengen van grafbedekkingen

 • 1.

  Bij de aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken wordt een werktekening ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard, Postbus 25, 3200 AA te Nissewaard.

 • 2.

  De werktekening bevat in elk geval:

  • a.

   Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-. dikte- en lengtematen;

  • b.

   De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   De vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   De woord indeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);

  • e.

   Het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

  • f.

   Indien er sprake is van een opschrift in een vreemde taal moet een door een erkende vertaler opgestelde vertaling in het Nederlands worden overgelegd.

 • 3.

  Bij de aanvraag om vergunning tot het hebben van grafbeplanting wordt een plantenlijst meegezonden.

 • 4.

  Een graftrommel op een graf met maximale afmetingen van 60x50x20 centimeter, wordt aangemerkt als een grafbedekking als bedoeld in dit artikel. De vergunning wordt in ieder geval geweigerd indien niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 7 of 8 van het Uitvoeringsbesluit.

Artikel 7 Eisen gedenkteken algemeen graf

 • 1.

  Op de begraafplaats ‘de Ommering’ mag op een algemeen graf, niet zijnde een kindergraf, uitsluitend een tegel worden geplaatst van ten hoogste 60x50x5 centimeter.

 • 2.

  Op een algemeen graf op één van de overige begraafplaatsen mag een gedenkteken worden geplaatst met een lengte van ten hoogste 1,80 meter, een breedte van ten hoogste 0,80 meter, een hoogte van ten hoogste 1,10 meter en een dikte van maximaal 10 centimeter.

 • 3.

  Op een algemeen kindergraf mag een tegel worden geplaatst van ten hoogste 50x50x5 centimeter of een staand gedenkteken van ten hoogste 80 centimeter breed, 80 centimeter hoog en een dikte van ten hoogste 10 centimeter.

 • 4.

  Op een algemeen urnengraf mag uitsluitend een tegel geplaatst worden van ten hoogste 50x50x5 centimeter.

 • 5.

  Voor het gedenkteken worden alleen duurzame materialen gebruikt, zoals glas, natuursteen, metaal, keramiek, duurzaam kunststof of een verduurzaamde houtsoort.

Artikel 8 Eisen gedenkteken particulier graf

 • 1.

  Het gedenkteken heeft een lengte hebben van ten hoogste 1,80 meter, een breedte van ten hoogste 0,80 meter, een hoogte van ten hoogste 1,10 meter en een dikte van maximaal 10 centimeter.

 • 2.

  Het gedenkteken op een dubbel graf waar de bijzetting van lijken naast elkaar plaatsvindt heeft een lengte van ten hoogste 1,80 meter, een breedte van ten hoogste 1,60 meter, een hoogte van ten hoogste 1,10 meter en een dikte van maximaal 10 centimeter.

 • 3.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken overschrijden die van het graf niet.

 • 4.

  De onderdelen waaruit het gedenkteken bestaat zijn vast met elkaar verbonden.

 • 5.

  Op een particulier urnengraf mag uitsluitend een tegel geplaatst worden van ten hoogste 50x50x5 centimeter.

 • 6.

  Een urnentegel is ten hoogste 30x30 centimeter

 • 7.

  Een afdekplaat voor een nis in de urnenmuur dient de voor de betreffende urnenmuur passende afmetingen te hebben.

 • 8.

  Voor het gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals glas, natuursteen, metaal, keramiek,duurzaam kunststof of een verduurzaamde houtsoort.

Artikel 9 bloemen en planten en beplanting

 • 1.

  Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen indien daartoe de ruimte aanwezig is eenjarige gewassen worden geplant.

 • 2.

  Grafbeplanting wordt uitsluitend op de beschikbare grafruimte aangebracht, met een lengte van ten hoogste 1,80 meter, een hoogte van ten hoogste 1,10 meter en een breedte van ten hoogste 0,80 meter.

 • 3.

  De winterharde gewassen die op het graf worden geplant overschrijden bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet.

Artikel 10 Ruimte tussen graven

 • 1.

  De wettelijke tussenruimte tussen twee graven is en blijft eigendom van de gemeente.

 • 2.

  Rechthebbenden op de graven kunnen met wederzijds goedvinden de tussenruimte voorzien van grind.

 • 3.

  Deze tussenruimte blijft in alle gevallen toegankelijk voor beheer en onderhoud.

Artikel 11 Slotbepalingen

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard d.d. 17 februari 2015.

De secretaris,

J. Pol

De burgemeester,

M. Salet